نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 9, Issue 23 (9-2013)                   goljaam 2013, 9(23): 7-20 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghorbani H, Daiezadeh Ardakani K, Daryaei N. Introduction of Mythical Motifs of Gholtough Carpet. goljaam. 2013; 9 (23) :7-20
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-487-en.html
1- Islamic Azad University- Yazd Branch
2- Science and Art University yazd
3- Art Department, Iranian Encyclopedia Foundation
Abstract:   (4117 Views)

Culturalattitudesduringdifferentperiodsare associated withmythologicalbeliefs ofthe people, however,regarding culturaldivision, each period contain a particularconcept. Hand-woven motifsand mythsinproportion to the categoriesof motifs in Persiancarpet are dividedinto several types, mostimportantly mythicfigureas plant and animalmotifs(Daryaei, 2003, 83). It cannot be saidthat such motifs oncarpetsare exactly equal to the interpretation ofthe concepts thattoday'sgreatestmythologists,sociologistsand historianspropose. Behind these motifs, there lies a written language of people who have experienced the powerto transfersuchideasin therealmofcolor andwool.One of themost importantartisticvaluesin Persian rugsis their motifs, and howwe can identifythemythic valuesof such motifs?GholtoughVillageinZanjan Province is one of the importantcarpet-weaving areas in Iran. Carpetart-industryhas prevailedin the areafor a longtime andhas survived until today,soits designs and motifscanberooted in thepastperiods.Carpetsof Gholtoughvillageasa manifestation ofthe richart and cultureof this landhave beenabandoned for years.Thus, in order torevivethis art, a closer look atthefactorsaffectingitsplasticity, its originaldrawingsanddesigns and its maincharacteristicsis necessary, so that its symbolicandmythicalconceptscan be identified, and imagination and of puredreamsofits weavercan be describedand understood.The aimisto identify themythic valuesof motifs in Gholtoughcarpetand to find needed information.This studyis historical, descriptiveandanalyticalin terms of method. Accordingly, firsta brief historyof Gholtoughvillagewill be provided and technical characteristicsandappearance ofthe carpets in the areaare studied.Finally, aestheticfactorsare describedwhich are the cultural and intellectualgrounds for mythologicalmotifson the carpet.Sample size for motifs of Gholtoughcarpethas been 9samples.
Keywords: Motif, Myth, Carpet, Gholtough
Full-Text [PDF 2804 kb]   (939 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/26 | Accepted: 2018/02/26 | Published: 2018/02/26

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2022 CC BY-NC 4.0 | goljaam, Scientific Journal of Handmade Carpet

Designed & Developed by : Yektaweb