چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت خوشه صنعتی فرش دست‌بافت خراسان شمالی
 محسن علیزاده ثانی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
امیر شجاعیان کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه مازندران
چکیده :
صنعت فرش با قدمتی هزاران ساله به‌عنوان میراث فرهنگی کشور، زمینه‌ساز ایجاد صدها فرصت شغلی و ارتزاق بخش قابل توجهی از جمعیت است. اما تحقیقات نشان می‌دهد که این صنعت در طی سال‌های اخیر با چالش‌های قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است. در این مقاله بحث می‌شود که از بهبودهای جزءنگر نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد و صنعت فرش دست‌باف نیازمند نگرشی سیستمی است که آن را در بستر سیستم‌های نوین مدیریتی و مبتنی بر اولویت‌بندی‌های صحیح قرار دهد و ضمن بهبود عناصر، بیش از پیش بر بهبود روابط اجزاء صنعت فرش دست‌باف و ایجاد هم‌افزایی میان آنها تأکید کند. لذا با معرفی ادبیات خوشه‌های صنعتی و عوامل مؤثر بر موفقیت آنها، عوامل موفقیت خوشه صنعتی فرش دست‌باف خراسان شمالی را در دو موقعیت وضع موجود (ایجاد) و وضع مطلوب (بهره‌برداری) مورد شناسایی و اولویت‌بندی قرار می‌دهیم. جامعه آماری پژوهش متشکل از خبرگان (40 نفر) حاضر در خوشه مورد مطالعه است. داده‌های پژوهش از طریق پرسش‌نامه مقایسات زوجی جمع‌آوری شد و با روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در وضعیت فعلی، زیرساخت فیزیکی، حمایت دولت و تأمین‌کنندگان و در وضعیت مطلوب، شبکه‌های درونی، دسترسی به نیروی کار ماهر و بازاریابان دارای بیشترین اولویت برای موفقیت خوشه مورد مطالعه هستند. واژه‌های کلیدی: فرش دست‌باف، خوشه صنعتی، موفقیت، خراسان شمالی Identifying and Prioritizing the Success Factors for Hand-woven Carpet Industrial Cluster in North Khorasan Mohsen Alizadeh Sani, Assistant Professor, University of Mazandaran, Iran. Amir Shojaean, MA in Business Administration, University of Mazandaran, Iran. Abstract The carpet industry dates back thousands of years, is our country's cultural heritage and creates hundreds of job opportunities. Meanwhile, studies indicate that in recent years the industry has faced significant challenges. This paper argues that partial improvements will not achieve any result. Hand-woven carpet industry requires a systematic approach in the context of modern management systems and based on proper prioritization. Along with improving the elements, more and more emphasis should be put on improving relationships and among the components of the hand-woven carpet industry so that synergies can emerge. This paper introduces the literature of industrial clusters and the factors affecting their success so that identifying and prioritizing the success factors for hand-woven carpet industrial cluster in North Khorasan in status quo as well as the ideal situation. The statistical population consists of all the experts (40 people) in hand-woven carpet cluster in North Khorasan. Data is collected through paired comparisons questionnaires with elements derived from the literature and interviews. The results indicated that in status quo, physical Infrastructure, government support and suppliers and for ideal situation, internal network, access to skilled labor and marketers have greater priorities to the success of hand-woven carpet cluster in North Khorasan. Keywords: Carpet, Industrial cluster, Success factor, North Khorasan. استخراج مدل عملکرد برند فرش ایران در بازارهای صادراتی طهمورث حسنقلی‌‌پور دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران فاطمه عباسی‌ بنی دانشجوی دکتری سیاستگذاری بازرگانی سعید عباسی بنی دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری چکیده بررسی چگونگی عملکرد فرش دست‌باف ایران در بازار صادراتی، تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان و استخراج مدلی بر اساس این عملکرد موضوع مورد پژوهش در این مقاله است. مقصد صادراتی مورد مطالعه بازار آمریکا است و جامعه آماری این پژوهش متشکل از صادرکنندگان ایرانی فرش دست‌باف است که به این بازار صادرات فرش داشته‌اند و نام آنها در پورتال مرکز ملی فرش ایران موجود بوده است. پرسش‌نامه تحقیق در بین 130 نفر از آنان که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند، توزیع شده است. مدل مفهومی تحقیق به روش تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از داده‌های پرسش‌نامه‌ها استخراج شده است. نتایج نشان می‌دهد که صادرکنندگان ایرانی معتقدند کنترل بالایی بر فعالیت‌های برند‌سازی بین‌المللی در حوزه فرش دست‌باف ایرانی در بازار آمریکا دارند که این امر بر میزان برند‌گرایی و تعهد بین‌المللی آنان مؤثر است. این صادرکنندگان فرش خود را به نیازها و الزامات بازار آمریکا متعهد می‌دانند و در مجموع خود را برند‌گرا می‌دانند. به‌نظر صادرکنندگان ایرانی‌ استراتژی‌های اتخاذ شده بازاریابی برای فرش دست‌باف ایران در بازار آمریکا به‌خوبی عمل می‌کند و نتایج راضی کننده‌ای برای این صادرکنندگان دارد. در نهایت آنان عملکرد برند فرش دست‌باف ایران در بازار آمریکا را مناسب ارزیابی نمودند و آن بخش از عملکرد مالی برند که مرتبط با عملکرد برند است را مناسب تشخیص می‌دهند و در نهایت مدلی که استخراج شده به‌طور خلاصه عوامل مؤثر بر عملکرد برند فرش ایران در بازار آمریکا را نشان می‌دهد. واژه‌های کلیدی: بازار فرش آمریکا، صادرکنندگان ایرانی، عملکرد برند، فرش دست‌باف ایران. Abstract This paper discusses how branding process of Persian carpet in the U.S. market does work and finally a model based on the performance of Persian carpet exporters has been derived. The population for this study consisted of Iranian exporters; about 130 exporters participated in this survey. A questionnaire including 59 questions was used to collect data and finally the data was analyzed using LISREL and the conceptual model was derived. The results show that Iranian exporters believe that they have control over the international branding activities in the U.S. Market; this has improved their level of brand orientation and international commitment to market development. The Persian carpet exporters view themselves as committed to the needs and requirements of the United States market and they perceive themselves totally brand oriented. In the Iranian exporters' opinion, marketing strategies used in the U.S. market, are working properly and these exporters are satisfied with the results of Persian carpet brand's financial performance in this segment. Finally, the model that emerged shows briefly the factors affecting performance of Persian handmade carpet brand in the U.S. market. Key words: Brand performance, Iranian exporters, The U.S market, Persian handmade market. مطالعه مفاهیم نقش‌مایه «بز» در نمد‌های استان کرمانشاه محمدرضا رهیده کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد میثم عقیقی حاتمی‌پور کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه تهران چکیده با نگاهی به آثار و نقوش برجای مانده از تمدن‌های گذشته در پهنه ایران زمین، این نکته روشن خواهد شد که «بز» یکی از حیوانات همواره ارزشمند نزد این اقوام است. زیرا از طرفی برای تأمین غذا و پوشاک انسان سودمند بوده و از طرف دیگر همواره نزد آنان تقدس ویژه‌ای داشته است و همچنین نمادی از مراد‌خواهی، آب‌خواهی، حاصل‌خیزی، باروری و فرشته محافظ نیز بوده است. بنابراین تصویر آن در طول تاریخ به شکل‌های مختلف مانند نقوش به‌کار رفته در ظروف سفالین، آثار فلزی، مهرها، نقاشی غارها و دست‌بافته‌ها همواره در زندگی انسان حضور داشته است. نقش‌مایه «بز» یکی از مهمترین نقوش به‌کار رفته در نمد‌های استان کرمانشاه را نیز تشکیل می‌دهد. این نقش کهن شاخصه اصلی نقوش نمد‌های این ناحیه محسوب شده و نمد کرمانشاه را از همانندهای آن بی‌نظیر می‌کند. محقق در این پژوهش در پی آن است که نقش‌مایه بز را در نقوش نمد‌های استان کرمانشاه مورد واکاوی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهد که این نقش‌مایه‌ در طرح نمد‌های مذکور به چه گونه‌هایی دیده می‌شود و هر کدام چه مفاهیمی را دربر‌دارد؟ مهمترین هدف این پژوهش مطالعه مفاهیم انتزاعی نقش‌مایه بز در نقوش نمد کرمانشاه و بازتاب آن در نقش‌بندی‌های شکار نمد کرمانشاه است. روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات آن به‌صورت کتابخانه‌ای- میدانی است. مهمترین نتیجه به‌دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که نقش‌مایه بز در نمد‌های کرمانشاه به‌دلیل ارتباطات معنایی در حوزه اسطوره‌شناسی با نقش‌مایه‌های آب و درخت زندگی پیوند عمیقی دارد. واژه‌های کلیدی: نمد، کرمانشاه، نقش‌مایه‌ بز. Abstract Glancing through the works and the images inherited from the past civilizations in Iran, we will find out that ibexes have always been valuable animals among Iranians. Not only because they provide human with a good source of food and clothing, but also since they had always special sanctity among Iranians as a symbol for making wishes, praying for water, productivity, fertility as well as protective angel. That is why its images have been used in a variety of ways such as images used on potteries, mental works, stamps, cave paintings and hand-woven works in people’s lives throughout history. Ibex’s motif is one of the most important images used in Kermanshah’s felts. This ancient motif is considered as the main characteristic of this area’s felts and makes it different from other felts. In this paper, the authors have conducted a study on the ibex’s motif on Kermanshah’s felts to answer that questions that "What are the types of this motinf on the mentiond felts?" and "What are their concepts?" The main purpose of this paper is to conduct a study on the concepts of ibex’s motif in the Kermanshah’s felts and provide a typology of this motif on Kermanshah’s felts. A descriptive-analytic approach and field study-library based data collection were the research methods used in the present study. The most important result obtained from this study is that the Ibex’s motifs on Kermanshah’s felts have a deep relationship with the notions of water and the tree-of-life, because of the semantic relationships of them in mythology. Keywords: Felt, Kermanshah, Ibex motif. رنگرزی نخ خامه پشمی با گل زعفران، بررسی تأثیر دندانه و اسید فریده طالب‌پور دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س) محمد ویسیان کارشناس ارشد مرکز ملی فرش ایران چکیده رنگرزی نخ پشمی با رنگزا‌های طبیعی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این مقاله گلبرگ گیاه زعفران به‌عنوان رنگزای طبیعی جهت حصول رنگ سبز در نخ خامه پشمی استفاده شده است. همه‌ساله در زمان برداشت زعفران در کشور، مقادیر انبوهی گلبرگ زعفران تولید می‌شود که غالباً به‌صورت ضایعات بوده و به مقدار محدود مورد استفاده قرار می‌گیرد. با کاربرد گل زعفران به‌عنوان گیاهی رنگزا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده می‌توان فام سبز نیز در نخ خامه پشمی ایجاد نمود. در این مقاله برای رنگرزی نخ خامه پشمی با گلبرگ زعفران، از دندانه‌های زاج سفید، کلرور قلع، سولفات مس و سولفات آهن II همراه با اسیدهای آلی نظیر اسید استیک، لاکتیک، سیتریک و اگزالیک با روش پیش‌دندانه استفاده شد. پس از رنگرزی، نمونه‌هایی که فام سبز ایجاد کرده بودند با نمونه‌های بدون دندانه انتخاب شده و پارامترهای نوری، ثبات‌های شست‌و‌شویی، نوری و مالشی آنها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان می‌دهند که دندانه زاج سفید و کلرور قلع با گلبرگ زعفران می‌توانند رنگ سبز ایجاد کنند. ثبات‌های اندازه‌گیری شده در دندانه زاج سفید نسبت به کلرور قلع از مقادیر بالاتری برخوردارند. واژه‌های کلیدی: نخ خامه پشمی، گلبرگ زعفران، دندانه، اسید، پیش‌دندانه. Abstract This research work involves the dyeing of wool yarns with saffron petals as a source for green color. At first step woolen pile yarns treated with four different mordents, namely: tin chloride, copper sulfate, aluminum sulfate and iron(II) sulfate in acidic condition using acetic, oxalic, citric and lactic acids respectively. In this study the possibility of using saffron petals as a natural dye for wool yarn was investigated. By using different mordents a range of hues from green to yellow and brown was obtained. Color parameters, washing fastness, rubbing fastness (wet & dry) and light fastnesses of the dyed yarns were measured. It can be concluded that the best mordents for dyeing wool yarn with saffron petal to obtain green color are tin chloride and aluminum sulfate. The results of fastness tests of samples treated with tin chloride are poorer so that the best suggested mordent for dyeing wool with saffron to get green color is aluminum sulfate. Keywords: Wool, Saffron petals, Mordents, Acids, Pre-mordant. ساختار‌شناسی طرح در قالی‌های معاصر هریس شبنم محمدی کارشناس‌ارشد فرش، گرایش طراحی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز علی وند‌شعاری استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز چکیده آذربایجان شرقی یکی از مناطق مهم در امر تولید و تجارت قالی دست‌باف ایران است. شهرهای متعددی در این استان، در امر تولید این هنر-صنعت فعالیت دارند. هریس از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی، با سابقه‌ای طولانی و درخشان در بافت قالی‌های بسیار زیبا و با‌ارزش است. با توجه به ویژگی‌های خاص در طرح، نقش، رنگ و بافت، قالی‌های هریس از گذشته تا به امروز دارای شهرت جهانی بوده است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی کامل طرح و نقش نمونه قالی‌های امروزی و شناسایی ساختار طراحی در آنها بوده و به چگونگی و الگوهای طراحی در این قالی پرداخته شده است. در این پژوهش نخست به ویژگی‌های قالی‌های این شهرستان اشاره شده، سپس بررسی و ساختار‌شناسی طرح قالی‌های این شهرستان انجام گرفته و در پایان به بیان اسلوب‌های خاص موجود در طرح‌های حاکم بر قالی‌های این شهرستان پرداخته شده است. این پژوهش در نوع خود توصیفی بوده و اطلاعات به‌دست آمده به شیوه کیفی تحلیل گردیده است. جمع‌آوری اطلاعات این پژوهش در کل بر اساس مطالعات میدانی بوده و در مواردی به منابع کتابخانه‌ای مراجعه شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که اصول و ساختارهای ثابت و مشترک در طرح، نقش و رنگ قالی‌های معاصر هریس وجود داشته و دارد که هم‌اکنون قالی این شهرستان با تأکید بر این اصول بافته می‌شود. واژه‌های کلیدی: قالی، هریس، طرح، ساختار‌شناسی طرح. Abstract East Azerbaijan is one of the most important centers of production and trade of hand-woven carpets in Iran. Several cities in this province participate in the production of this artic-industrial commodity. Heriz is one of these cities that has been well-known for weaving precious and beautiful rugs. Considering the unique characteristics of design, motif, color and texture, Heriz rugs are of great fame worldwide. The main purpose of the present study is to thoroughly examine samples of contemporary rug designs of the region and to identify their design structure. It also attempts to find answers to the questions of how these rugs are designed and what their patterns are. Subsequently, it scrutinizes the main features of rugs in this region and introduces and explores their design structure. Finally, particular styles dominating the design of Heriz rugs are discussed. The study is a self-explanatory one and the collected data was analyzed qualitatively. The data for the study was mainly collected through field studies and in some few cases library references have also been used. The study revealed that there has been and are fixed principles and structures in the design, color and texture of contemporary Heriz rugs and currently rugs in Heriz region are woven according to them. Keywords: Rugs, Heriz (Heris), Design, Design Structure. تجلی اسماء‌الحسنی در قالیچه‌های محرابیعصر صفوی عبدالهس میرزایی دانشجوی دوره دکتری هنر اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز مرتضی شجاری دانشیار دانشگاه تبریز محمدتقی پیربابایی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز چکیده قالی ایران به‌عنوان یکی از جلوه‌های هنر ایرانی به‌علت برخورداری از قابلیت‌های هنر اسلامی، محملی برای تجلی مبانی این هنر بوده است. قالیچه‌های محرابی عصر طلایی هنر قالی‌بافی ایران یعنی دوران صفوی را می‌توان نمونه‌های شاخصی در جلوه‌گری مظاهر این هنر دانست. این قالیچه‌ها اغلب با کارکرد مذهبی و برای ادای فرایض دینی بافته می‌شدند. زمینه این قالیچه‌ها را اغلب خط‌نگاره‌های قرآنی و اسماءالحسنی در هم‌نشینی با نقش‌مایه‌های گیاهی و هندسی پوشانده‌اند. در این پژوهش با تبیین مفهوم تجلی و جایگاه اسماءالحسنی در هنر اسلامی به بررسی و تحلیل شش نمونه از قالیچه‌های محرابی عصر صفوی با تأکید بر تجلی حق‌تعالی در این دست‌بافته‌هاپرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 1) صورت‌های متنوع تجلی الهی در قالیچه‌های محرابی مستتر هستندو 2)خط‌نگاره‌های به‌کار رفته در قالیچه‌های محرابی عصر صفوی حاوی مفاهیم عرفانی و قرآنی در جهت تقرب بیشتر نمازگزار هستند. تحقیق حاضر با استفاده ازمنابع کتابخانه‌ای و به روش کیفی در گونۀ تحلیلی-توصیفی به انجام رسیده است. واژه‌های کلیدی: تجلی، اسماءالحسنی، قالی‌های محرابی، عصر صفوی، خط‌نگاره. Abstract Iranian carpets as a manifestation of Persian art, due to the capabilities of Islamic art, have been a context for epiphany of this art doctrine. Mehrabi carpets of the Golden Age of Persian carpet-waving arts, Safavid era, can br regarded as the flagship model in the manifestations of this art. These carpets often were woven with religious functions and to fulfill religious obligations. Koranic pictographs and Asma’al Hosna along with plant and geometric motifs have covered the context of this carpets. In this study, the expression of epiphany concept and position of Asma’al Hosna in Islamic art are discussed due to analysis of six samples of the Safavid Mehrabi carpets for emphasizing the epiphany of God in this hand-woven carpets. Our findings suggest that: (i) The various manifestations of the divines epiphany are hidden on Mehrabi carpets; and (ii) The calligraphies used in the Safavid carpets contain mystical and Koranic concepts for better approach of worshipers towards God. This research is accomplished with using library resources and qualitative research methods, i.e. analysis –descriptive ones. Keywords: Epiphany, Asma’al Hosna, Mehrabi carpets, Safavid era, Calligraphy.
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 4814 بار   |   دفعات چاپ: 678 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb