چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92

معرفی نقوش اسطوره ای قالی قُلتوق

حسین قربانی
 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه آزاد یزد و کارشناس گروه دانشگاه علم و هنر واحد اردکان
 خدیجه داعی زاده اردکانی
 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دستی (پژوهش هنرهای سنتی)، دانشگاه علم و هنر واحد اردکان
 دکتر نازیلا دریایی
گروه هنر، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، تهران

 چکیده نگرش های فرهنگی در طول اعصار متفاوت ارتباط مستقیمی با ایجاد باورهای اسطوره ای مردمان دارد، هرچند که به لحاظ تقسیم بندی فرهنگی، هر یک از دوره ها محتوای مفهومی خاصی را در بر می گیرد. نقوش دستبافته ها و اسطوره به تناسب طبقه بندی لحاظ شده برای طرح های فرش ایرانی آنگونه که از حیث به انواع مختلفی تقسیم می شوند، بیشترین شکل های اسطوره ای را در بین نقوش گیاهی و جانوری پدید آورده اند (دریایی، 1382، 83). نمی توان گفت که ترسیم این نقوش بر متن قالی دقیقاً منطبق با تأویل مفاهیمی است که امروزه توسط بزرگترین اسطوره شناسان و جامعه شناسان و تاریخ دانان انجام می شود، دانست. پس این کلمات، زبان نوشتاری مردمانی هستند که قدرت انتقال چنین اندیشه هایی را در وادی نقش و رنگ و پشم تجربه نموده اند. یکی از مهم ترین عوامل ارزش های هنری فرش های ایرانی، نقوش به کار رفته در آن هاست، چگونه می توان ارزش های اسطوره ای این نقوش را شناسای کرد؟ از مناطق مهم قالیبافی ایران، روستای قُلتوق در استان زنجان می باشد. هنر- صنعت قالیبافی مدتها در این منطقه رواج داشته و تا امروز ادامه یافته است به همین دلیل به خوبی می توان طرح ها و نقوشی را مشاهده کرد که ریشه در ادوار گذشته دارند. قالی روستای قُلتوق به عنوان جلوه ای از فرهنگ و هنر غنی این مرز و بوم، سال هاست که مورد بی لطفی قرار گرفته و به دست فراموشی سپرده شده است، لذا به منظور احیاء و زندگی دوباره به این هنر، با نگاهی دقیق تر به عناصر موثر در شکل پذیری آن، نقشه های اصیل و خصوصیات اصلی نقوش شناسایی می گردند تا بتوان از این طریق، مفاهیم نمادین و اسطوره ای را باز شناخت و خیالات و عوالم رویاهای ناب یک بافنده را از نام و شرح آن فهمید. هدف و ضرورت: هدف شناسایی ارزش های اسطوره ای نقوش قالی قلتوق می باشد و بیشترین ضرورت بررسی حاضر، رفع نیازهای اطلاعاتی مبتنی بر علایق محقق است. نوع و روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع تاریخی و روش بررسی آن توصیفی و تحلیلی می باشد. بر اساس این روش، ابتدا تاریخچه مختصری از روستای قلتوق شرح داده شده و سپس در مدخل آن، ویژگی های فنی و ظاهری قالی این منطقه مورد بررسی قرار گرفته و در پایان عوامل زیبا شناسانه تشریح گردیده است که به نوعی پشتوانه فکری و فرهنگی نقوش اساطیری فرش بر ما آشکار می گردد. نمونه آماری: مجموعه نقوش قالی قلتوق که حجم آن 9 نمونه می باشد.
 واژگان کلیدی: نقش، اسطوره، قالی، قلتوق

 Introduction of Mythical Motifs of Gholtough Carpet
 Hossein Ghorbani, MA student in Art Research, Islamic Azad University- Yazd Branch, Expert of Science and Art University, Ardakan Branch Khadijah Daiezadeh Ardakani, MA Student in Handicrafts (Traditional Arts Research), Science and Art University, Ardakan Branch Dr. Nazila Daryaei, Art Department, Iranian Encyclopedia Foundation, Tehran
Abstract
Culturalattitudesduringdifferentperiodsare associated withmythologicalbeliefs ofthe people, however,regarding culturaldivision, each period contain a particularconcept. Hand-woven motifsand mythsinproportion to the categoriesof motifs in Persiancarpet are dividedinto several types, mostimportantly mythicfigureas plant and animalmotifs(Daryaei, 2003, 83). It cannot be saidthat such motifs oncarpetsare exactly equal to the interpretation ofthe concepts thattoday'sgreatestmythologists,sociologistsand historianspropose. Behind these motifs, there lies a written language of people who have experienced the powerto transfersuchideasin therealmofcolor andwool.One of themost importantartisticvaluesin Persian rugsis their motifs, and howwe can identifythemythic valuesof such motifs?GholtoughVillageinZanjan Province is one of the importantcarpet-weaving areas in Iran. Carpetart-industryhas prevailedin the areafor a longtime andhas survived until today,soits designs and motifscanberooted in thepastperiods.Carpetsof Gholtoughvillageasa manifestation ofthe richart and cultureof this landhave beenabandoned for years.Thus, in order torevivethis art, a closer look atthefactorsaffectingitsplasticity, its originaldrawingsanddesigns and its maincharacteristicsis necessary, so that its symbolicandmythicalconceptscan be identified, and imagination and of puredreamsofits weavercan be describedand understood.The aimisto identify themythic valuesof motifs in Gholtoughcarpetand to find needed information.This studyis historical, descriptiveandanalyticalin terms of method. Accordingly, firsta brief historyof Gholtoughvillagewill be provided and technical characteristicsandappearance ofthe carpets in the areaare studied.Finally, aestheticfactorsare describedwhich are the cultural and intellectualgrounds for mythologicalmotifson the carpet.Sample size for motifs of Gholtoughcarpethas been 9samples. Keywords: Motif, Myth, Carpet, Gholtough.

++++++++
 شبیه‌سازی و ابداع معادلگی جهت اندازه‌گیری میزان وضوح نقش فرش محمد جواد کارآمد دکترای مهندسی نساجی، استادیار دانشکده هنر، دانشگاه شهید باهنر، کرمان چکیده میزان وضوح نقش فرش یکی از عوامل تأثیرگذار بر جلوه بصری فرش است که در این مقاله برای اندازه‌گیری آن مقدماتی فراهم آورده شده است. ابتدا عوامل مختلف مؤثر بر میزان وضوح نقش فرش تجزیه و تحلیل شده و به‌نحو مناسبی فرموله شده‌اند که از معادله حاصله می‌توان به‌عنوان مبنای نظری مناسبی برای اندازه‌گیری میزان وضوح نقش فرش استفاده کرد. سپس با شبیه‌سازی تشکیل نقش بر روی فرش، تأثیر مراحل مختلف تبدیل نقشه فرش به نقش فرش بر میزان وضوح این نقش بررسی شده است. واژه‌های کلیدی: میزان وضوح نقش، شبیه‌سازی، فرموله کردن، فرش. Simulation and Inventing a Formula for Measuring the Sharpness of the Carpet Design Mohammad Javad Karamad, PhD in Textile Engineering, Assistant Professor, School of Arts, Shahid Bahonar University, Kerman Abstract Sharpness of the carpet design is one of the parameters affecting the visual appearance of the carpets. In this paper, some preparatory steps have been taken for measuring the sharpness of the carpet design. First, the influencing parameters on the sharpness of the carpet design have been analyzed and formulated, thus this formula can be used as a theoretical base for measuring the sharpness of the carpet design. Then, by simulation of the carpet design formation, the effect of distinctive steps of carpet product on the sharpness of the carpet design has been studied. Keywords: ImageSharpness,Simulation, Formulation, Carpet. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) صادر‌کننده فرش مهدی کاتب کارشناس ارشد مدیریت و بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مرکز چکیده نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط SMEs در اقتصاد و بهره‌وری و اشتغال‌زایی کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدین لحاظ بررسی وضعیت و جایگاه و موقعیت تجاری و سودآوری آن به‌منظور بقاء و خلق ارزش برای مصرف‌کنندگان از دیگر نکات مهم است. صنعت فرش دست‌باف ایران با برند بین‌المللی و جایگاه ملی به‌عنوان تنها محصولی است که با توان نیروی انسانی ماهر و هنرمند ایرانی و با استفاده از منابع بومی ضمن پاسخگویی به تقاضای داخلی، جلب مشتریان بسیاری در جهان را موجب شده است و علی‌رغم این که سهم صادراتی آن نسبت به‌سایر کالاهای داخلی روند کاهشی دارد، ولی نخبگان و بعضی از فعالان این صنعت در چند سال گذشته همچنان گوی سبقت را نسبت به رقبای داخلی و خارجی ربوده‌اند و موفقیت‌های چشمگیری را در توسعه و رشد این محصول داشته‌اند. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعت فرش در تجارت بین‌المللی و میزان تأثیر هر یک از متغیرها می‌تواند برای سایر فعالان و ذی‌نفعان بخش خصوصی و تعاونی و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران حوزه صنعت فرش مؤثر واقع شود. مطالعه حاضر پاسخ به این سؤال است علی‌رغم روند کاهشی صادرات صنعت فرش، چه عواملی باعث رشد برخی از بنگاه‌های (SMEs) صادر کننده فرش شده است. محدوده جغرافیایی شامل صادرکنندگان فرش دست‌باف کل کشور در طی سال‌های 1380-1390 است. روش‌شناسی این پژوهش از نوع علّی-ارتباطی است. ابزار تحقیق پرسش‌نامه است که به‌منظور بررسی روایی آن، در اختیار صاحب‌نظران و کارشناسان قرار گرفت و پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسش‌نامه تأیید شد. ضرایب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف بین 75/0 تا 84/0 به‌دست آمد. جامعه آماری این تحقیق 124 نفر از صادرکنندگان فرش دست‌باف هستند که طی سال‌های 1380-1390 سالانه بیش از یک میلیون دلار صادرات فرش دست‌باف داشتند و به‌علت محدود بودن جامعه آماری (124=N) از روش سرشماری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که میانگین میزان صادرات بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی صادراتی فرش دست‌باف 5/4 میلیون دلار است. متغیر وابسته تحقیق رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعت فرش در تجارت بین‌المللی که بیان‌کننده میزان فروش، سود و صادرات کالا‌ست MacMillan & Day, 1987)) و متغیرهای مستقل شامل توانایی و ظرفیت‌ها، نیازها (انگیزه‌ها و محرک‌های رشد)، منابع و فرصت‌ها است (Davidson, 2006). نتایج همبستگی حاکی از آن است که بین متغیرهای نیازها و فرصت‌ها با رشد بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی صادراتی فرش دست‌باف رابطه مثبت و معنی‌دار در سطح 99 درصد وجود دارد. بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن تأثیر متغیرهای نیازها و فرصت‌های بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی صادراتی فرش دست‌باف بر رشد را نشان می‌دهد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان دادند که این دو متغیر (نیازها و فرصت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط صادراتی فرش در تجارت بین‌المللی) توانایی تبیین 4/38 درصد از تغییرات متغیر رشد این بنگاه‌ها را دارا هستند. واژگان کلیدی: بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، رشد بنگاه، صادرات فرش Identifying and Prioritizing Effective Factors on Carpet Exporting Small and Medium Enterprises (SMEs) Maehdi Kateb,MA in Management and Marketing, Faculty of Management, Islamic Azad University - Central Tehran branch The role of Small and Medium Enterprises (SMEs) in economy and in creating jobs in developing countries is an important parameter, and other important parameters in this field include investigating their economic situation and profitability in order for survival and creating value for customers. Whereas small and medium enterprises which work on sale of Iranian handmade carpets,as the exclusive product with international brand and national position,can benefit from handicraft expertsand human resources,and use domestic resources to answer domestic demand, as well as many customers around the world.Nevertheless,the export of this product has decreased comparing other domestic products, but still experts and active participants in this industry antedate from other domestic and foreign rivals and are successful in development and growth of this product. Identifying effective methods for growth of small and medium enterprises in carpet industry in international economyand the related indicators can be profitable for other active participants and stakeholders, whether in private and corporation sectorsor for planners and policy-makers in this section. This study seeks to answer the question thatwhat elements, despite decreasing exports of carpet, have caused the growth of small and medium Enterprises (SMEs) in carpet export sector. Identifying and prioritizing such parameters are the results of this case study. The geographic scope of this study is the exporters of handmade carpet and during 2013. The research methodology is descriptive-correlativeone and research population include all exporters of handmade carpet which earn over 1 million dollars annually. Data collection was conducted using a questionnaire that was prepared according to review of literature. Dependent variable in this research was growth of small and medium enterprises (SMEs) of carpet industry in international economy, which can illustrate the sales scale, increment and exporting the stuff (MacMillan and Day, 1987) and independent variables include ability and capacities, demands (causes and activators of growth), resources, seasons and manager and service’s owner personal characteristics (Davidson, et al. 2006). Results illustrate that there is a positive correlation between variables of demands and seasons in range of 99 percent to growth of producing services and commercial services of export of handmade carpet.The aim of this research is studying effective factors on the growth of carpet export in Iranian small and medium enterprises (SMEs). The research design is based on correlation. Instrument validity was established by a panel of experts and its reliability was confirmed by filling out 30 questionnaires. Cronbach’s alpha coefficient was calculated for different parts between from 0.75 to 0.84. The statistical population was 124 carpet exporters that during ten past years(2001-2011) exported more than one million dollar. Due to their small numbers,census method was used for data collection. The descriptive results of the research indicated that the average amount of carpet export among Iranian SMEs was 4.5 million dollars. Another result showed that there was positive correlation between demands and opportunities facing these SMEs with their growth. The results of the bivariate regression revealed that 38.4% of variation of SMEs’ growth stemmed from these two factors (between demands and opportunities facing these SMEs). Keywords: Handmade carpet, International marketing, Commercial service, SMEs’ growth. بررسی نسبت‌های عددی در سامان‌بندی قالی ذهنی‌بافت ویست دکتر سید علی مجابی استادیار دانشکده هنر، معماری و شهر‌سازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد زهرا فنایی مربی دانشکده هنر، معماری و شهر‌سازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد مریم فیض‌اللهی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد چکیده بررسی مشخصات طرح و نقش قالی ایران به‌ویژه در مناطقی از جغرافیای بافت آن که طرح به‌صورت ذهنی بافته می‌شود، یکی از مهمترین امور تحقیقاتی در حوزه فرش کشور است. با دسته‌بندی، بازسازی و تعیین نسبت‌های به‌کار رفته در این طرح‌های ذهنی که طی سالیان متمادی، نسل به نسل از مادر به فرزند منتقل شده است می‌توان به شناخت، حفظ و برنامه‌ریزی برای احیای این طرح‌های اصیل کمک شایانی نمود. یکی از این دسته فرش‌ها، قالی ذهنی‌بافت ویست است که در حوزه مرکزی اصفهان و جنوب غربی خوانسار توسط عشایر کوچ‌نشینی از همدان بافته می‌شود که 400 سال پیش از این در روستای ویست امروزی دست از کوچ‌نشینی برداشته و زندگی روستایی پیشه کرده‌اند. فرم و قالب طرح قالی ذهنی‌بافت ویست یکسان و مشخص بوده و سالیان سال است که از هر فرش به فرش دیگر با تغییراتی بسیار مختصر و با ترکیبی همسان بافته می‌شود. در این تحقیق 50 نمونه از قالی‌های با متراژ بیش از 6 متر مربع ویست که کلیه عناصر تشکیل‌دهنده طرح آن موجود بوده و قدمتی بیش از 100 سال داشت توسط کارشناسان محلی در روستای ویست و روستاهای اطراف آن انتخاب گردید و بزرگ‌ترین ابعاد طولی و عرضی هر یک از عناصر طرح آن اندازه‌گیری شد. سپس با استفاده از نرم‌افزار‌های عددی گمانه‌های مختلف بین نسبت‌های ابعادی به‌عنوان سامانه‌های طراحی در سامان‌بندی قالی ویست استخراج شد و مورد قضاوت قرار گرفت. بر این اساس مشخص شد که 16 سامانه تک‌بعدی است که به‌صورت ذهنی و کاملاً دقیق در بافت قالی توسط بافنده بدون کمک هرگونه نقشه‌ای رعایت می‌شده است. همچنین بافنده ذهنی‌بافت قالی ویست در هنگام بافت و به‌صورت ذهنی برای 5 نسبت مشخص بین عناصر طرح ویست محدوده‌ای را متناسب با سایر اجزاء رعایت می‌کرده است. این بررسی‌ها نشان داد که 6 گمانه دیگر محققان در خصوص وجود نسبت و سامانه‌ای مشخص بین عناصر طرح قالی‌های ذهنی‌بافت ویست صحیح نیست. اگرچه این احتمال وجود دارد که با تعیین نسبت‌های دو‌بعدی بین عناصر طرح بتوان به آشکار شدن جایگاه این سامانه‌ها نیز کمک نمود. نسبت‌های به‌دست آمده برای سامان‌بندی قالی‌های ویست در این تحقیق به‌صورت دسته‌بندی شده و به تفکیک ارائه گردیده است. واژه‌های کلیدی: قالی، ویست، ذهنی‌‌بافی، سامان‌بندی. Investigating the Numerical Proportions in Structure of Vist’sImaginarily-woven Carpets Dr. Seyed Ali Majabi, Assistant Professor, School of Art, Architecture andUrban Planning, Islamic Azad University, Najafabad Branch Zahra Fanaie, PhD Student, School of Art, Architecture andUrban Planning, Islamic Azad University, Najafabad Branch Maryam Feizollahi, MA in Tourism Planning, Islamic Azad University, Najafabad Branch Abstract One of the most important fields of research in Iran is investigation of the characteristics of the Iranian carpet designs and motifs, especially in geographical areas in which the carpet patterns are woven imaginarily. Understanding, preserving and planning for revival of the original carpet patterns can be enhanced significantly through categorization, reformation and determination of the applied proportions in these mental patterns, which have been transferred from one generation to another through continuous years. One kind of such carpets is Vist’simaginarily-woven carpet which has been woven in the central areas of Isfahan, southwest of Khansar by nomads who came from Hamedan and left nomadic life 400 years ago and decided to reside in Vist village. Forms and patterns of the imaginarily-woven carpets of Vist have been uniform and distinct from one carpet to another with only minor change during these years. In this study, local experts selected 50 Vist carpets with more than six square meter size having all the features of Vist's patterns. They were nearly 100 years old and could be found in Vist village and the neighboring villages. Then the largest vertical and horizontal dimensions of each feature of the pattern were measured. Afterwards, different hypotheses were proposed among dimensional proportions as designing structure in Vist carpet and were tested by use of a numerical software program. Based on these findings, it was found that 16 structures were one-dimensional and these were woven imaginarily and carefully without any kind of carpet designing. The weavers of Vist carpets observed 5 determined proportions among features of Vist imaginary patterns while weaving in harmony with other characteristics in specific parts of the carpet. This study shows that other six hypotheses of researchers about proportion and determined structures among elements of imaginarily-woven carpets of Vist were not true. It is also possible to help to clarify the position of thesestructures by determining two-dimensional proportions among elements of pattern. This research presents categorized and analyzed proportions which were found for arrangement of Vist carpets. Keywords: Carpet, Vist, Imaginary Weaving, normalization. ارزیابی راهکارهای راه‌اندازی تجارت الکترونیک فرش دستباف در ایران سید محمد مهدی میرزاامینی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت فرش، دانشگاه کاشان، رایانامه: aminimehdi96@gmail.com دکتر ناصر یزدانی، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه شاهد، رایانامه:n.yazdani@shahed.ac.ir شهدخت رحیم‌پور، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت فرش، دانشگاه کاشان، رایانامه:shrr107@yahoo.com یاسر حنیفی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت فرش، دانشگاه کاشان، رایانامه:yaserhanifi@gmail.com پرویز داودیان پور، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت فرش، دانشگاه کاشان، رایانامه: davoodian77@yahoo.com چکیده گسترش روزافزون تجارت الکترونیک در عرصه‌های جهانی کالاهای مختلف و متنوعی را شامل شده است. از جمله این کالاها فرش دست‌باف است که وب‌سایت‌های مختلفی در دنیا به تجارت بر خط آن اقدام می‌کنند. با این حال در ایران تجارت الکترونیک فرش دست‌باف به صورت جدی وجود ندارد. نتایج تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که لزوم ورود به این عرصه کاملاً موثر و مفید است ولی این امر بنا به دلایلی تا کنون ممکن نشده است.این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی –تحلیلی با ابزارهای مشاهده، توزیع پرسشنامه و مطالعه کتابخانه‌ای انجام شده است.با مشاهده و تحلیل نمونه وب‌سایت‌های موفق خارجی در عرصه تجارت الکترونیک فرش دست‌باف و همچنین مطالعه وب‌سایت‌های داخلی فعال و نظرسنجی از فروشندگان و صادرکنندگان فرش دست‌باف بازار تهران، مهمترین موانع و دلایل عدم ورود به این حوزه ارزیابی و معرفی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که به لحاظ فنی و اجرایی وب‌سایت‌های خارجی موفق امکانات و ابزارهای پیچیده‌ای که نیاز به سرمایه‌های کلان داشته باشند ندارند و در ایران طراحی و راه‌اندازی این مراکز فروشگاهی بر خط ممکن است. اما با توجه به عدم آموزش و اطلاعات لازم و روشن فروشندگان و صادرکنندگان از این حوزه و وجود محدودیت‌های ارتباطی ایران با برخی کشورها به دلیل تحریم‌ها و همچنین محدودیت ارتباط بانک‌های داخلی و خارجی کمتر میل و رغبت برای سرمایه‌گذاری و ورود به این بخش دارند.به نظر می‌رسد با ایجاد شرکای مالی در خارج از کشور و ورود دولت برای سرمایه‌گذاری در ایجاد وب‌سایت‌های فروشگاهی مجهز و همچنین انجام آموزش‌های لازم به تجار و تولیدکنندگان و تدوین قوانین مشخص و اجرایی کپی رایت در زمینه فرش دستباف زمینه‌های ورود به تجارت الکترونیک فرش دستباف در ایران را مهیا می‌سازد. واژگان کلیدی تجارت الکترونیک، فرش دستباف، وب‌سایت فرش، فروشگاه اینترنتی فرش Evaluation of Approaches towards Launching E-Commerce of Iranian Handmade Carpets Seyed Mohammad Mehdi Mirzaamini, MA Student in Carpet Management, University of Kashan Naser Yazdani, PhD, Faculty Member for Shahed University Shahdokht Rahimpour, MA Student in Carpet Management, University of Kashan Yaser Hanifi, MA Student in Carpet Management, University of Kashan Parviz Davoudianpour, MA Student in Carpet Management, University of Kashan Abstract Increasing development of e-commerce in global extent encompass diverse and different products. The handmade carpet is one of such products traded by many websites around the worlds. However, in Iran e-commerce of handmade carpet has not been taken seriously. The results of previous studies have shown that the commencing such action is fully beneficial and useful. E-commerce, however, due to some reasons have not become possible until recently in Iran. This research is conducted using descriptive-surveying-analytical method using observational tools, and by distributing a questionnaire and desk study. Observation and analysis of foreign successful websites as well as study of active Iranian websites and interviewing with exporters of handmade carpet in Tehran revealed major causes and reasons of absence of Iran in this field. The results show that successful foreign websites technically and operationally have no complex tools and equipment which may need major investment. Thus, designing and launching similar website is also possible in Iran. However, regarding absence of training and necessary and required data among sellers and exporters and limited relationships with other countries and foreign banksdue to sanctions, they are not much willing to participate in this context. Its seems that by attracting foreign financial partners and financial support of the government in creation of equipped marketing websites, training of businessmen and producers, and legislation for copy right in the context of handmade carpet the grounds for introducing e-commerce of handmade carpet can be provided. Keywords:E-commerce, Handmade carpet, Carpet websites,Online carpetstore. نقش هراتی «‌ماهی درهم» در جغرافیای فرش ایران لیلا نفیسی‌نیا کارشناس ارشد صنایع دستی محمد‌تقی آشوری عضو هیئت علمی دانشگاه هنر چکیده می‌توان گفت بخشی از هویت فرهنگی-هنری و حتی ملی ما با فرش عجین و مرتبط است. تاریخ فرش ایران، پر‌افتخار و درخشان بوده است، هنرمندان این رشته تنها با اتکای به گذشته غنی و پر‌بار این هنر و مسیری که تاکنون پیموده است و با دمیدن روح خلاقانه به آن می‌توانند آن را همچنان زنده نگهدارند. از این‌رو یکی از وظایف پژوهشگران و محققان این رشته معرفی گذشته غنی فرش ایران و هویت تاریخی آن است. در این مقاله تلاش شده است تا بر اساس یک مطالعه کتابخانه‌ای و میدانی ویژگی‌های تاریخی-هنری و نماد‌شناسی یکی از معروف‌ترین نقوش فرش ایران یعنی نقش هراتی در حوزه جغرافیای فرش ایران مورد بررسی قرار گیرد و ریشه‌های تاریخی این نقش معرفی شود و نهایتاً به چند سؤال زیر پاسخ داده شود. ساختار نقش هراتی چیست ؟ منشأ نقش هراتی چیست؟ انواع نقش هراتی کدام‌اند؟ واژه‌های کلیدی: فرش ایران، نقش هراتی، نقش ماهی درهم، سبک‌های بافت. Harati "Mixed Fish" Motif within the Geography of Iranian Carpet Leila Nafisinia,MA in Handicrafts Mohammad Taghi Ashouri, Faculty Member for the University of Arts Abstract It can be said that a part of our cultural-artistic identity and even national identity is interwoven with carpet. Persian carpet history has been glorious and brilliant,and the artisans of the field, relying on rich and prolific past and the road which has been taken, can inspire innovation to keep it alive. Thus, one of the tasks of the researchers in this context is introducing the rich past of Persian carpet and its historical identity. This paper is based on desk and fieldstudyand aimed to study historical-artisticproperties and semiotics of one of the most famous motifs in carpets,i.e. Harati motif within the geography of Iranian carpets. The questions which are to be answered include: What is Harati motif? What is the origin that motif? And what are the types of Harati motif? Keywords: Persian carpet, Harati motif, Mixed fish motif, Weaving style.CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5791 بار   |   دفعات چاپ: 895 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb