چکیده گلجام شماره 21

چالش فن‌آوری در فرش دست‌باف
 فیصل مرداسی
 چکیده
فرش دست‌باف یک محصول مهم تولیدی ایران است که عمدتاً با هدف صادرات تولید می‌شود و به‌دلیل جنبه‌های فوق‌العاده قوی هنری، علاقمندان زیادی در سطح جهان به‌خصوص در کشورهای غربی دارد. مؤلفه‌های هنری با آمیخته‌ای از فرهنگ، آداب، رسوم، مذهب و معماری ایرانی-اسلامی همراه با تنوع بالا در طرح‌ها و نقوش و رنگ‌ها، فرش دست‌باف ایرانی را از یک کفپوش ساده و تجاری کاملاً متمایز کرده و نام و نشان تجاری باارزشی در اذهان حک کرده است. این محصول همانند سایر تولیدات در بستر زمان و برای پاسخگویی به‌نیاز تولیدکنندگان از فن‌آوری بهره می‌برد. اگرچه ضریب نفوذ فن‌آوری در فرش با کندی قابل محسوسی رشد می‌کند. موضوع این نوشتار پیرامون استفاده از فن‌آوری در مرحله بافت از زنجیره تأمین است که با اختلاف نظر زیاد همراه بوده است. در سایر حلقه‌های زنجیره تأمین از جمله ریسندگی، چله‌کشی، رنگرزی، طراحی و نقاشی، پرداخت، تبلیغات، بازاریابی، فروش و صادرات با حساسیت‌های متفاوتی از فن‌آوری استفاده می‌شود. در این مقاله سعی می‌شود با موشکافی ابعاد موضوع و با استفاده از نظرات خبرگان به‌ویژه دست‌اندرکاران تشکل‌های تولیدی و صادراتی و دانشگاهی داخلی و خارجی (اتحادیه واردکنندگان فرش دست‌باف ایرانی در اروپا) و معاونت فن‌آوری ریاست جمهوری با انجام جلسات متعدد در وزارت بازرگانی سابق و مرکز ملی فرش، اثر استفاده از دستگاه‌های مکانیکی بافت به‌جای بافندگان مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است به‌دلیل تفاوت دیدگاه‌ها در این ارتباط، نگارنده با استفاده از مباحث مطرح شده در نهایت خود به‌جمع‌بندی می‌پردازد.
واژه‌های کلیدی: فن‌آوری، فرش دست‌باف، قالی‌باف، بافنده.
Technology as a Challenge for Hand-woven Carpet
Feisal Mardasi
Abstract
 Hand-woven carpet is among the most important manufacturing product of Iran that is produced mainly for export, and due to its exceptionally strong and artistic aspects, it is very popular around the world, especially in Western countries. The artistic components mixed with culture, customs, traditions, religion and architecture of Iran combined with a high diversity of designs and motifs, patterns and colors, have made Persian carpets not commercial flooring but a valuable brand. For this product, like other products, different technologies are used during the time to meet the manufacturers' needs, although the penetration of technology in carpet is significantly slow. The topic of this paper is the use of technology for weaving in the context of the supply chain that is associated with much controversy. In other segments of the supply chain, including spinning, dyeing, design and painting, payment, promotion, marketing, sale and export, the technology is used with different sensitivities. Here, different view regarding the use of technology in weaving phase of the supply chain has been evaluated. Obviously, due to differences of opinion in this regard, the author finally proposes his recommendation. Keywords: Technology, Hand-woven Carpet, Carpet-weaver.


طبقه‌بندی و بررسی روند تغییرات طرح قابقابی در قالی‌های روستایی چهارمحال و بختیاری
پیوند توفیقی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
محمد علی اسپنانی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
چکیده
 قالی‌های منطقۀ چهارمحال و بختیاری تنوع بسیاری از نظر طرح و رنگ دارند. یکی از مطرح‌ترین این طرح‌ها، طرح قابی بوده که خود دارای انواع مختلفی است. طرح‌های قابی به دو شکل خشتی و قابقابی ارائه می‌شوند. در این بررسی سعی بر آن خواهد بود تا طرح قابقابی و انواع آن در قالی‌های روستایی منطقه بررسی شده و پس از طبقه‌بندی آنها، اجزای تشکیل دهنده طرح قابقابی و سیر تحول آن مورد بررسی قرار گیرد. انواع طرح‌های قابقابی در منطقه عبارتند از: قابی ساده، قابی حقه‌ای (سرو کاج)، قابی حسن‌خانی ، قاب پاپیونی، قاب سماوری و قابی گل‌فرنگ. سؤالات مطرح شده در این بررسی عبارتند از: طرح قابی از چه زمانی در منطقه به‌کار گرفته شد؟ انواع طرح‌های قابی در منطقه کدامند؟ تفاوت‌های موجود در نگاره‌های پرکننده، ساختار و اتصالات قاب در مکان‌های مختلف استان چهارمحال و بختیاری کدامند؟ سیر تحول آن‌ها در گذر زمان به چه شکل بوده است؟ و متنوع‌ترین نمونه‌ها به کدام منطقه اختصاص دارد؟ همچنین سعی بر آن خواهد بود تا با روش کتابخانه‌ای و میدانی به طبقه‌بندی و بررسی قالی‌های قابقابی در منطقه پرداخته شود. به‌این منظور شکل قاب، تزیینات جداره‌ها، بست‌های ارتباط دهندۀ بین قاب‌ها، رنگ‌بندی و چیدمان رنگی قاب‌ها، تزیینات درون قاب و چگونگی توزیع قاب‌ها در فرش‌های قابقابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 واژه‌های کلیدی: طرح قابی، قالی‌های روستایی چهارمحال و بختیاری، شکل و ساختار، تزیینات، تغییر و تحول.
 Classification and Study of the Changes of Qabqabi Design Pattern in Rural Rugs of Chaharmahal and Bakhtiari Province
 Peyvand Tofighi Faculty member for Sharekord University
Mohammad Ali Espanani Faculty member for Sharekord University
 Abstract
 Rugs in Chaharmahal va Bakhtiari have a great variety of design patterns and colors. One of these patterns is the "frame" design pattern that has its own variations. Frame design patterns are created in two ways: brick and Qabqabi. This paper will try to study the Qabqabi design pattern and its variants in rural area rug and its evolution. Variations of Qabqabi design pattern include simple frame, ring frame (cypress pine), Hassan Khani frame, bow frame, samovar frame and rose frame. The research questions include: When the frame design pattern was used for the first time in the area? What are the types of frame design patterns? What are the differences of filling motifs, structures and frame connections in different part of the province? How their evolution has been accomplished? The most diverse samples belong to which area? It has been also tried to use library-based and field study methods for classification and analysis of Qabqabi carpets of the area. For this purpose, the form of the frame, decorations of walls, connections, coloring of the frames, decorations within the frames within frames and the distribution of frames will also be examined. Keywords: Frame design pattern, Chaharmahal va Bakhtiari rural rugs, From and Structure, Decorating, Change and Evolution.


نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری
ندا فخر
 کارشناس ارشد پژوهش هنر، مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
دکتر امیرحسین چیت‌سازیان
 استادیار دانشگاه کاشان
دکتر الیاس صفاران
 استادیار گروه هنر دانشگاه پیام‌نور
چکیده
نقش پرنده همواره از جایگاه مهمی در آثار ادبی، تاریخی و هنری ایران برخوردار بوده است. پرندگان، در پهنه هنرهای این سرزمین و از جمله هنر صناعی فرش، به اشکال گوناگون نمایش داده شده‌اند. نقش‌مایه پرنده چه به‌صورت تجریدی و یا طبیعت‌گرایانه در فرش‌های تمام مناطق ایران حضور یافته است. در این نوشتار، ابتدا به جایگاه پرنده در ادبیات و هنر ایران پرداخته شده و سپس مفاهیم پرنده و حضور آن در فرش خشتی چهارمحال و بختیاری بررسی گردیده است. این مقاله یک پژوهش توصیفی است که برای جمع‌آوری اطلاعات نظری از روش کتابخانه‌ای و اسنادی– تاریخی، منابع مکتوب و تصاویر بهره گرفته ‌شده ‌است. در طی آن با ارائه تصاویری از نقش‌مایه پرنده بر فرش خشتی چهارمحال و بختیاری، به بررسی محتوایی و تصویری آن بر این فرش‌ها پرداخته شده است.
واژه‌های کلیدی: نقش‌مایه، فرش، پرنده، طرح خشتی، چهارمحال و بختیاری.

"Bird" Motif in "Kheshti" Design Pattern Carpets of Chaharmahal and Bakhtiari
 Neda Fakhr MA in Art Research, University Lecturer, Islamic Azad University, Najafabad Branch
 Dr. Amir Hossein Chitsazian Assistant Professor, Architecture and Arts School, Kashan University
 Dr. Elyas Saffaran Assistant Professor, Payame Noor University
 Abstract
 Bird motif has always had an important place in Iranian artworks. Various patterns of birds have been presented in all types of Persian art like carpets. Bird motifs, both in abstract and naturalistic forms, can be found in Iranian carpet design. This paper, after studying the role of bird motif in Iran's art and literature, introduced the formal and conceptual aspects of the motif in "Kheshti" design pattern. For this purpose, some images of Kheshti carpets of Chaharmahal and Bakhtiari have been illustrated. This is a descriptive research and data collection has been accomplished using library-based studies, written literature and images. Keywords: Motif, Carpet, Bird, Kheshti design pattern, Chaharmahal and Bakhtiari.


مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه
 داریوش کاظم پور
کارشناس ارشد ارتباط تصویری دانشگاه سوره
 محسن سلیمانی
 مدرس دانشگاه سوره
چکیده
طراحی نشانه، از مباحث پایه‌ای و علمی هنر گرافیک است که بنا به ویژگی‌های ذاتی خود، ارتباط وسیعی با دیگر بخش‌های هنر گرافیک برقرار می‌کند. از جمله مشخص‌ترین این ویژگی‌ها، رابطه آنی و دیداری این نشانه‌ها با مخاطب است که در پس نشانه‌های زیبا و جذاب، همزمان باطن‌های معنوی و دقیقی را به مخاطب ارائه می‌کند. فرش ایرانی یکی از بهترین دلایل ماندگاری خود را مرهون رمز و رازهای نهفته در نقوشی است که با بیانی شیوا، فرهنگ‌ها، سنت‌ها، شادی‌ها و آلام مردمی که خالق آن هستند را به تصویر می‌کشد. دست‌بافته‌های ایرانی و نقوش به‌کار رفته در آنها در هر نقطه از کشورمان متنوع و قابل تعمق بوده و ابعاد تازه‌ای از هنر غنی، دیرینه و پر از اسرار این سرزمین کهن را می‌گشاید؛ به‌خصوص نقوش به‌کار رفته در دست‌بافته‌های منطقه خراسان شمالی که از غنای خاصی برخوردار است. بدیهی است این خصوصیات برای طراح گرافیک این امکان را فراهم می‌آورد تا با استفاده از نقش‌مایه‌های نمادین به‌کار رفته در این دست‌بافته‌ها، ارتباط معناداری را در قالب هنری پر‌مخاطب که نظیر یک رسانه چند سویه عمل می‌کند، به منصه ظهور برسانند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و سعی شده تا با توجه به ویژگی‌های معنوی و درونی دست‌بافته‌های خراسان شمالی امکان طراحی نشانه از میان نقوش بررسی شود.
 واژه‌های کلیدی: طراحی گرافیکی، نقش‌مایه، دست‌بافته‌های سنتی، خراسان شمالی، نشانه. Studying Graphic Capacities of Northern Khorasan
 Hand-weavings' Designs
 Daryoush Kazempoor Guest Lecturer of Art and Architecture Faculty, Shahed University
 Hossein Ghafari Joshaghan Lecturer of Northern Khorasan Azad University
 Abstract:
 Logo designing is one of basic and scientific topics of graphics which interconnects to other parts of graphics by its own intrinsic characteristics. Instant and visual relationship of these logos with addressees conveys their spiritual and concise interior behind attractive exterior. Mysteries hidden in Persian carpet make it last and eloquently depict the cultures, traditions, cheers and tribulations of people who created it. Iranian hand-weavings and designs applied to them are various and ponderable from region to region and add to rich, mysterious and ancient art of this land; especially designs applied to Northern Khorasan weavings, which are rich. It is obvious that these characteristics provide graphic designer with the formation of a meaningful connection in the form of a favored art, like a multi-directed medium, by using symbolic motifs. The above research is of applied one, in which the possibility of logo designing inspired by carpet designs, regarding spiritual and intrinsic characteristics of Northern Khorasan weavings, is studied. Key words: Graphic Capacities, motif, Logo, Northern Khorasan Hand-weavings


مطالعه سیر تحول فرش‌های جنگ در افغانستان
 حسام کشاورز
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران
دکتر محسن مراثی
 استادیار دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران
چکیده
 از پیامدهای جنگ طولانی در افغانستان ظهور بافته‌ای به‌نام «فرش جنگ» است. در این مقاله سیر تحول فرش جنگ افغانستان با روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته و داده‌های تحقیق به‌صورت کتابخانه‌ای و مشاهده‌ای گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که فرش جنگ افغانستان از آغاز پیدایش تاکنون به سه نسل متفاوت قابل تقسیم است. در نسل اول فرش جنگ که به دوره جنگ شوروی با مجاهدین افغان باز می‌گردد، هنوز تداوم سنت فرش‌بافی افغانستان مشاهده می‌شود. اما از حدود 1990 تا به امروز نقش‌مایه‌های سنتی جلوه کمتری در این فرش داشته است. در نسل دوم فرش‌های جنگ که اغلب توسط پناهندگان افغان بافته شده است، به‌تدریج تصویر سلاح‌ها و ادوات نظامی در کنار نقوش سنتی بافته شده و در نهایت سهم بیشتری از فضای فرش را به‌ خود اختصاص می‌دهند. نسل سوم فرش جنگ که طرح و نقش آن حوادث یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا و عواقب آن را نمایش می‌دهد، جلوه‌‌ای به‌شدت سیاسی به‌خود می‌گیرد و در مقابل با کاهش کیفیت مواجه می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: فرش جنگ، افغانستان، پناهندگان افغانی.
 The Study of the Evolution of the War Rugs in Afghanistan
Hesam Keshavarz M.A. Student in Art Research, School of Art, Shahed University of Tehran
 Dr. Mohsen Marasi Assistant Professor, School of Art, Shahed University of Tehran
 Abstract
 One of the outcomes of the long wars in Afghanistan is the emergence of "war rugs". In this paper, the evolution of the war rugs in Afghanistan has been studied using a descriptive-analytical method and the data has been collected using field study and library-based research. The results of the research indicated that from the beginning to the present time, the war rugs in Afghanistan could be categorized into three distinguished generations. In the first generation of the war rugs, which is related to the time of Mujahidin-Soviet war, we still observe continuance of the Afghan rugs conventions. However, from 1990s onward, the traditional motifs are not commonly displayed in these rugs. In the second generation of the war rugs, often woven by Afghan refugees in Pakistan, gradually the motifs of weapons and military equipment along with the traditional motifs became dominant, whereas, the larger portion of the spaces of the rugs was allocated to the military motifs. Finally, the third generation of the war rugs displayed the patterns and motifs of the events of September 11, 2001 in the United States and their consequences. This generation includes the designs and motifs with the intense political manifestations followed by deterioration of quality for the war rugs. Keywords: War rugs, Afghanistan, Afghan refugees.


مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی
صمد نجارپور جباری
دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه شاهد
 احمد نادعلیان
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه شاهد
حبیب‌الله آیت‌اللهی
 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه شاهد
مهدی پوررضائیان
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه شاهد
 اصغر کفشچیان مقدم
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه تهران
چکیده
یکی از دوره‌های شکوفایی صنعت قالی ایران و گسترش بازرگانی آن به عصر صفوی و به‌خصوص قرن‌های دهم و یازدهم هجری قمری مربوط می‌شود. توجه بیشتر حکومت به‌ مقوله هنر و هنرمندان و گسترش امکانات از یک‌سو، و توجه و رغبت سایر استادان هنر از جمله تذهیب‌کاران و نگارگران به طراحی‌های زیبا و دقیق قالی در کنار پیشرفت صنعت رنگرزی از سوی دیگر، باعث شد که قالی‌بافی در آن زمان در زمینه هنر و صنعت، مقامی ویژه پیدا کند. حال سؤال اصلی پژوهش این است که طراحان قالی ایران در مناطق جغرافیایی مختلف و در زمان‌های گوناگون و در بافته‌های متنوع چه کسانی بودند؟ و منبع اصلی الهام هنرمندان قالی در طراحی آن دوره چه بوده است؟ فرضیه اصلی این است که نگارگران بزرگ برخی از قالی‌های عصر صفوی را طراحی می‌کردند. با توجه به گستره موضوع، در این مقاله به روش تطبیقی دو نمونه از قالی‌هایی که از آن دوره باقی مانده‌اند با نگاره‌های همان دوره مورد مطالعه گرفت. با بررسی آثار هنری به‌جا مانده از آن دوره، مشاهده می‌شود که اکثر هنرها، از جمله هنرهای سنتی و معماری، با یکدیگر قرابت نزدیکی داشتند که نشان‌دهنده مدیریت هنری واحد در نظام فرهنگی آن عصر بود و این مسئولیت به‌عهده نگارگران و معماران برجسته نهاده شده بود. توجه به مطابقت نگاره‌ها با نقش‌مایه‌های قالی در همان دوره نشان می‌دهد به احتمال زیاد نگارگران بزرگی از جمله کمال‌الدین بهزاد، آقامیرک اصفهانی و سلطان‌محمد عراقی و... در طراحی برخی از این قالی‌ها دست داشته‌اند و قالی‌های نفیسی برای دربار صفوی مستقیماً زیر نظر این استادان بافته شده است. و از طرف دیگر با تربیت طراحان قالی که این طراحان ادامه دهنده شیوه استادان خود بودند، به‌نوعی تأثیر غیرمستقیمی بر تحول نقش‌مایه‌های قالی در عرصه تولید و صادرات داشته‌اند. به‌طوری که طراحان قالی در مراکز تولیدی از آثار و طراحی‌های این استادان الهام می‌گرفتند. واژه‌های کلیدی: قالی، نگارگری ایرانی، نقش‌مایه‌های حیوانی، نقش‌مایه‌های گیاهی، آقامیرک اصفهانی، سلطان‌محمد عراقی، عصر صفوی.
 A Comparative Study of Motifs of the First-century Carpets of the Safavid Era with the Painting in the Same Period Case Study: Comparison of two Certain Carpets
Samad Najarpour Jabbari PhD Student in Art Research, Shahed University
 Ahmed Nadalian Assistant Professor and Faculty Member for Shahed University
 Habibollah Ayatollahi Associate Professor and Faculty Member for Shahed University
 Mehdi Pourrezaiean Assistant Professor and Faculty Member for Shahed University
 Asghar Kafshchian Moghadam Assistant Professor and Faculty Member for University of Tehran
 Abstract
One of the prosperous periods of Persian commercial carpet industry is the Safavid era especially the 10th and 11th centuries (A.H.). Governments’ attention to arts and artists and expanding the facilities on the one hand, and willingness of other artists such as illumination artists and Persian painters’ to beautiful designs for carpets, along with the progress of the dyeing industry, provided carpet weaving with a special place in the field of art and industry. The main question of the present study is: Who were the carpet designers at different geographical locations and in different times for various woven products? The main hypothesis in this paper is that in Safavid era, some of carpets were designed by famous Persian paintings artists. For this purpose, a comparative method has been used for comparing two survived carpet samples with the paintings of that era. It can be seen that the most of the arts, including traditional arts and architecture, were closely related at that era which indicate the existence of a unified artistic management in the cultural system of that period, and such responsibility was undertaken by the prominent painters and architects. The comparison of motifs of paintings and carpet may indicate that some of the carpets have been designed by some great painters such as Kamal al-Din Behzad and Aghamirak Isfahani and Soltan Mohammad Iraqi, etc and there are some valuable carpets woven directly under the supervision of these masters. On the other hand, some carpet designers were trained who followed their masters and this indirectly influenced the development of carpet motifs, so that the carpet designers were mostly inspired by these masters in manufacturing workshops. Keywords: Rug, Persian painting, Animal motifs, Herbal motifs, Safavid era.CAPTCHA
دفعات مشاهده: 6381 بار   |   دفعات چاپ: 937 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 16 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb