چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20

نقش‌مایه طاووس در دست‌بافته‌های گلیمی اقوام شاهسون و قشقایی
افسانه قانی
 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان
 چکیده
نقش‌مایه طاووس یکی از برجسته‌ترین نگاره‌های جانوری است که به‌صورت انتزاعی و هندسی در گلیم‌بافته‌های عشایری به‌ویژه اقوام شاهسون و قشقایی به‌وفور دیده می‌شود. تنوع نقش این پرنده در دست‌بافته‌های گلیمی دو قوم نام برده، انگیزه‌ای شد تا این نگاره از زوایای مختلفی همچون نقش، رنگ و فرم شناسایی، معرفی، طبقه‌بندی و سپس بررسی و تحلیل شود. لذا این مقاله در پی پاسخ دادن به سؤالات زیر است: مهمترین وجه اشتراک و افتراق نقش‌مایه طاووس در دست‌بافته‌های دو قوم شاهسون و قشقایی کدام‌اند؟ و تنوع فرمی این نقش در دست‌بافته‌های کدام قوم بیشتر است؟ فرضیه مورد نظر حاکی از این نکته است که طاووس بافته شده در گلیم‌بافته‌های قشقایی نسبت به دست‌بافته‌های ایل شاهسون از تنوع فرمی و رنگی بیشتری برخوردار است. از مهم‌ترین اهداف این تحقیق علاوه بر جمع‌آوری و طراحی انواع نگاره‌های طاووس در دست‌بافته‌های دو قوم و نمایش آن‌ها در جداول جداگانه، بررسی و تحلیل انواع آن و تأثیر و تأثر‌پذیری‌شان از یکدیگر بوده است. روش تحقیق در این پژوهش علاوه بر مطالعات میدانی (به‌خصوص یافتن انواع نگاره‌های طاووس) و کتابخانه‌ای، از نوع توصیفی- تحلیلی است. کاربرد نمادین برخی از نقش‌مایه‌ها مانند ستاره هشت‌پر بافته شده بر بال طاووس‌ها، هم‌نشینی آن با نقش‌مایه‌های چخماق، شانه و بز در جهت تبیین پدیده‌های جوی (به‌ویژه باران) از دوران‌های پیش از تاریخ در ایران و بین‌النهرین و طاووس‌های دو سر شاخص ایل شاهسون که در اثر کوچ و سایر مراودات‌ها در گلیم‌های قشقایی و ایلات عرب خمسه نظیر عرب جنی مشاهده می‌شود، از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش به‌شمار می‌آید.
 واژه‌های کلیدی: طاووس، دست‌بافته‌های گلیمی، فرم و رنگ، اقوام قشقایی، شاهسون.

Peacock Motifs on Hand-woven Kilims of Qashqai and Shahsavan Tribes
 Afsaneh Ghani
PhD Candidate in Art Research, Isfahan University of Arts
Abstract
 Peacock is one of the most prominent animal motifs which can be seen as abstract or geometric shapes in kilims woven by nomadic tribes, especially Shahsavan and Qashqai. The diversity of this motif in hand-woven kilims of these two tribes led the author to introduce, classify and then analyze it from different viewpoints such as color and shape. This paper tries to answer the question: What are the most important similarities and dissimilarities of peacock motifs woven by Qashqai and Shahsavan tribes? And which tribe shows more ethnic diversity? The hypothesis suggests that peacocks woven by Qashqai tribe enjoy more variety of form and color than those by Shahsavan tribe. The research method is field study (especially by finding of peacock motif) and library-based one, and this is of analytical-descriptive research. Two-heads peacocks of Shahsavan tribe which have been transferred to the kilims of Qashqai tribe and the Khamse Arab tribes such as Arab Jenni tribe via migration and other communications are seen as the most important findings of this study. Keywords: Peacock, Hand-woven kilim, Form, Color, Qashqai, Shahsavan.

بررسی امکان‌پذیری ایجاد کارگزاری کنترل کیفیت فرش دست‌باف با تأکید بر گارگاه‌های خانگی
عباس جوهری
 کارشناس ارشد علوم اقتصادی
 سید محسن مشرف
 محمد نجار فیروزجایی
مهدی هادیان
 رضا اله‌داد
 چکیده
در خصوص «امکان‌پذیری و ارزیابی ایجاد کارگزاری کنترل کیفیت فرش دست‌باف با تأکید بر کارگاه‌های خانگی»، شاخص‌ها و معیارهای کنترل کیفی فرش دست‌باف مدون شده و بر اساس نظرات تولید‌کنندگان، صادرکنندگان، خبرگان و صاحب‌نظران فرش دست‌باف، اولویت‌بندی و کنترل کیفیت فرش دست‌باف در منطقه کاشان به‌صورت پایلوت عملیاتی گردیده است. بر اساس یافته‌ها و نتایج حاصل از مطالعه میدانی و اجرای پایلوت، امکان‌پذیری فنی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کارگزاری کنترل کیفیت بررسی شده است. لازم به ذکر است بدون کمک و حمایت مالی دولت و به‌دلیل عدم تمایل بافندگان جهت پرداخت حق‌الزحمه جهت استفاده از خدمات کارگزاری، امکان‌پذیری اقتصادی فاقد توجیه می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: فرش دست‌باف، کارگاه‌های خانگی، کیفیت، کنترل کیفیت، کارگزاری.

 Feasibility Assessment of Brokerage Establishment for Quality Control of Handmade Carpets with an Emphasis on Domestic Workrooms Abbas Johari
MA in Economics
Seyed Mohsen Moshref
 Mohammad Najjar Firoozjaei
Mehdi Hadian
 Reza Allahdad
Abstract
 In order to study the “feasibility assessment of brokerage establishment for quality control of handmade carpets with an emphasis on domestic workrooms”, indicators and quality control criteria of these carpet have been compiled. These indicators have been prioritized according to the views of producers, exporters, professionals and experts of handmade carpets, and then, the pilot quality control of these carpets has been executed for handmade carpets of Kashan. Finally technical, social and economic feasibility of the brokerage establishment on the quality control have been examined based on the result of the pilot implementation and empirical experiments. It is noted that without the help and support of the government and due to lack of incentive of weavers to pay a fee to use the brokerage services, this is not economically feasible.
Keywords: Handmade carpet, Domestic workroom, Quality, Quality control, Brokerage.

عوامل مؤثر بر فروش فرش دست‌باف و ماشینی در بازار ایران
 سید محمدمهدی میرزاامینی
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرش، دانشگاه کاشان
دکتر فریبرز صدیقی ارفعی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

 چکیده
فرش دست‌باف یکی از مهمترین کالاهای صادراتی ایران محسوب می‌شود که در بازارهای خارجی دارای جایگاه والایی است. اما این کالا در بازارهای داخلی دارای جایگاهی مشابه جایگاه آن در خارج از مرزها نیست و امروزه در خانه‌های ایرانیان فرش دست‌باف نسبت به فرش ماشینی با اختلافی محسوس بسیار کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نظر نویسندگان عمده دلیل این استقبال ضعیف قیمت بالای این کالا نسبت به نمونه‌های ماشینی است. در این تحقیق که به روش پیمایشی، در چهار مرحله و در مناطق عمومی و مرفه‌نشین چهار شهر تبریز، قم، تهران و اصفهان انجام شده قیمت بالای فرش دست‌باف دلیل غالب عدم استفاده قشر مرفه جامعه از فرش نبوده و دلایل دیگری نیز بیان شده است که عبارت است از عدم شناخت کیفیات ویژه فرش دست‌باف نسبت به نمونه‌های ماشینی.
واژه‌های کلیدی: فرش دست‌باف، بازار ایران، فرش ماشینی، کیفیت، پیمایش.

Effective Factors on Hand-made and Machine-made Carpet Selling in Iran Market
Seyed Mohamad Mehdi Mirza Amini MA Student in Carpet Management, Kashan University
Dr. Fariborz Seddighi Arfa’ei Faculty Member for Faculty of Humanities, Kashan University
Abstract
Handmade carpet is considered to be one of most important exporting commodities which enjoys a special place in international markets. However, it has not found such importance in domestic markets and, as a result, today handmade carpets are found much less than machine-made ones in Iranian homes. It comes to mind that such weak usage of handmade carpet can be mainly attributed to its high cost. In this survey research, different affluent and middle class districts of four cities, i.e. Tabriz, Ghom, Tehran and Isfahan, have been studied via four steps. The findings show that high cost of handmade carpets is not the only major factor of low usage of these carpet by the affluent classes of the society, but there are other factors which refer to the unawareness of these classes regarding the special properties of handmade carpets compared with the machine-made ones. Keywords: Handmade carpet, Iran market, Machine-made carpet, Quality, Survey.


 مطالعه نمادین نقش درخت- ستون و پرنده بر نمازلیق‌های ترکمن
 بهار مختاریان
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
شهربانو کاملی
 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
چکیده
دست‌بافته‌های ایلات و عشایر ایران دارای نقوش گوناگونی است که با توجه به شیوه زندگی، اعمال آیینی و اسطوره‌ای آن مرز و بوم شکل یافته و بیانگر ارزش‌ها و باورهای آن فرهنگ است. بر این اساس نقوش به‌کار رفته در آن‌ها دارای معانی نمادین گوناگونی است که انسان برای بیان نیازها و ارتباطات خویش به آن‌ها پرداخته است. پژوهش حاضر در نظر دارد با معرفی یکی از شاخص‌ترین دست‌بافته‌های قوم ترکمن به‌نام «نمازلیق» که به‌عنوان عنصری کاربردی و هویت‌بخش برای انجام عمل آیینی نماز مورد استفاده قرار می‌گیرد، به جایگاه نماد در یکی از شاخص‌ترین طرح‌های نمازلیق یعنی «کعبه ناقش» بپردازد که تکرار نقش درخت- ستون و پرنده (بر رأس مناره‌ها) است. دستیابی به ریشه و خاستگاه این عناصر نمادین و کشف مفاهیم و معنای آن‌ها در فرهنگ‌های گوناگون و همچنین در شمنیسم که باور گذشته ترکمن‌ها قبل از گرویدن به اسلام بوده است، می‌تواند راهگشای درک حضور این عناصر نمادین در نمازلیق‌های ترکمن گردد. واژه‌های کلیدی: نماد، کهن‌الگو، نمازلیق، درخت- ستون و پرنده، شمنیسم.

 Symbolical Study of Tree-Pillar and Bird Motif on Turkmens' Namazligh
Bahar Mokhtarian Faculty Member for Isfahan University of Arts
Shahrbano Kameli MA Student in Islamic Art, Isfahan University of Arts
Abstract
 The hand-woven items of Iranian clans and tribes include various motifs that have been formed according to their life-style, customs, myths and rituals and is the expression of values and beliefs of their culture. So these motifs have various symbolic meanings that they have used for expressing their needs and relationships. The present research aims at introducing one of most important hand-woven items of Turkmen tribe, namely "Namazligh" that is an applied and identity-making item used for prayer, to analyze the status of symbol in one of the main motifs of Namazligh, i.e. Kabe Naghesh which is the repetition of tree-pillar and bird motif on the top of minarets. Understanding the origin of these symbolical elements and finding their concepts and meaning in different cultures and also in shamanism, which has been what Turkmens believed in before embracing Islam, can help to understand these symbolic elements in Turkmens' Namazligh. Keywords: Symbol, Archetype, Namazligh, Tree-pillar and bird, Shamanism

بررسی جایگاه حاشیه در فرش‌های تصویری دوره قاجار
حجت‌اله رشادی
 کارشناس ارشد دانشگاه شاهد، تهران
 دکتر محسن مراثی
 استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد، تهران
چکیده
 تحولات گسترده‌ای که در هنر ایران در دوره قاجار رخ داد، در نهایت به تصویری شدن غالب گونه‌های هنری منجر گردید. فرش نیز همچون سایر صورت‌های هنری پذیرای تصاویر شد و فرش‌های موسوم به فرش‌های تصویری در فرش‌بافی ایران به‌وجود آمدند. هرچند که در این‌گونه فرش‌ها تصویر غالباً در متن ظاهر می‌شد و بیشترین تأثیر را بر متن فرش‌ها بر جای نهاد، اما در عین حال حاشیه و جایگاه آن نیز دستخوش تغییر و تحولاتی گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در این دوره با وجود تعدیل شدن حاشیه‌های فرش‌های تصویری، حاشیه هیچگاه حذف نشده است و همواره به‌عنوان جزئی ثابت و جدا‌ناشدنی به‌حساب می‌آمده است. گرچه در پاره‌ای از فرش‌ها تناسبات رایج حاشیه رعایت نشده است، ولی همواره هویت محل بافت را به همراه داشته است. این پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری آن 79 فرش تصویری دوره قاجار بوده و شیوه گردآوری اطلاعات به‌صورت ترکیب شیوه کتابخانه‌ای و مشاهده‌ای بوده است.
واژه‌های کلیدی: فرش تصویری، دوره قاجار، حاشیه بزرگ، حاشیه کوچک، تناسبات حاشیه.

 A Study on the Status of Borders in Pictorial Carpets of Qajar Era
Hojatolah Rashadi MA, Shahed University of Tehran
Dr. Mohsen Marasi Assistant Professor, School of Arts, Shahed University of Tehran

Abstract
 The extensive developments of Iranian arts in Qajar era eventually led to pictorial representation in almost all forms of art. Carpet weaving was no exception too and during this era the so-called pictorial carpets emerged. Although the images of these carpets mostly appeared in the central field, the borders of the carpets also underwent drastic developments. The findings of this essay indicate that despite weakening of the borders, they have never been removed and were always as an indispensible part of such carpets. In some of the carpets, one can see that the proportions of borders are not right but their provenance is identifiable. The methodology of this research is descriptive-analytical one. The statistical population consists of 79 pictorial carpets of Qajar era and the data have been collected using both desk and field studies. Keywords: Pictorial carpet, Qajar era, Wide border, Narrow border, Proportions of border.

تحلیل نقشه‌ فرش‌های شکارگاهی محمد‌حسین مصورالملکی بر مبنای فرش‌های شکارگاهی دوره صفوی
دکتر علی‌اصغر شیرازی
 استادیار دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران
حسام کشاورز
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران
چکیده
 در اواخر حکومت قاجار، بار دیگر طراحی نقشه فرش در اصفهان به‌دست تعدادی از هنرمندان طراح مانند میرزا آقا امامی و محمد‌حسین مصورالملکی احیا شد. محمدحسین مصورالملکی معروف به حاج مصورالملکی که از هنرمندان شاخص اواخر قاجار و اوایل دوره بعد به‌شمار می‌رود، هم در نقاشی و هم در طراحی فرش به ابداع و نوآوری روی ‌آورد. از سویی در کار وی توجه به سنت‌های طراحی و نقاشی صفوی جلوه برجسته‌ای دارد. در همین راستا، مصورالملکی در طراحی نقشه فرش به برخی نقشه‌های فراموش‌ شده صفوی از جمله شکارگاه پرداخت. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقشه‌‌ فرش‌های شکارگاهی مصورالملکی پرداخته شد و در همین راستا برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای سود جسته شد. بررسی این نقشه‌ها آشکار ساخت که مصورالملکی در عین حال که نقوش شکارگاهی صفوی را وارد فرش‌بافی معاصر اصفهان کرد، به‌سبب نگرش خاص خود، تغییر و تحولاتی در آن به عمل آورد. از جمله این تحولات، تغییر ترکیب‌بندی به قالب عمودی و ایجاد افق رفیع در متن شکارگاه بود. وی در این نقشه‌ها واقع‌گرایی را مطمح نظر قرار داد و علاوه بر استفاده از برخی عناصر تصویری جدید، مسئله تفکیک بین پس‌‌زمینه یا متن و عناصر شکارگاهی را که در فرش‌های دوره صفوی وجود داشت، با تغییر عناصر پس‌‌زمینه از بندهای افشان به گل‌بوته‌ها و درختچه‌های کوچک، حل نمود. در واقع امر، کار او را می‌توان ایجاد ارتباط منطقی بین طراحی فرش اصفهان در نیمه سده چهاردهم ه.ش. با سنت‌های تصویری پیشین دانست.
واژگان کلیدی: فرش‌بافی، اصفهان، شکارگاه، محمدحسین مصورالملکی، دوره قاجار، دوره صفوی.

 An Analysis of the Mohammad Hossein Mosavver Al-Molki’s Hunting Carpet Designs Based on the Safavid Hunting Carpets
Dr. Ali Asghar Shirazi Assistant Professor, School of Arts, Shahed University of Tehran
Hesam Keshavarz M.A. Student of Art Research, School of Arts, Shahed University of Tehran
Abstract
 In the late of the Qajar era, a Persianized Iranian royal family of Azerbaijani Turkic origin which ruled Persia from 1785 to 1925, the Isfahan carpet design was revived by some of the artists such as Mirza Aqa Emami and Mohammad Hossein Mosavver Al-Molki. One of the leading artists in the late of the Qajar period and the early of the next period, Mohammad Hossein Mosavver Al-Molki, known as Haj Mossaver, was an innovator whether in painting or carpet design. However, the traditions of the Safavid painting and design are dominant in his works. He revived the hunting design which belonged to the previous periods specially Safavid era in the Isfahan carpet. In this paper, the Mosavver Al-Molki’s hunting designs is studied with a descriptive-analytical method and the paper’s data is collected through an observational and library-based research. The study revealed that his works were not a mere imitation. He changed the horizontal composition of the Safavid hunting carpets to the vertical composition. As a result, a high horizon was created in the hunting scene. Haj Mosavver had a realistic perspective in his designs and so, he solved the problem of the separation between the nature of the field and the elements of hunting scene in traditional hunting carpets via converting the vines and palmettos to the small bushes and shrubs. In fact, his work was a logical relationship between the contemporary carpet design and the Safavid’s. Keywords: Carpet design, Isfahan, Hunting carpets, Mohammad Hossein Mosavver Al-Molki, Safavid era, Qajar era.CAPTCHA
دفعات مشاهده: 4518 بار   |   دفعات چاپ: 1085 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 96 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb