چکیده شماره 18

*بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران
سید محمد مهدی میرزا‌امینی
 دانشجوی کارشناسی رشته فرش دست‌باف دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر سید جلال‌الدین بصام
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

چکیده
 طرح‌های فرش ایران دارای دسته‌بندی‌های گوناگونی است که فرش ترنجی و لچک ترنج در این بین هم به لحاظ زیبایی و هم به لحاظ کثرت استفاده و تولید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این بین به نظر نمی‌رسد که ترنج در فرش ایرانی تنها به‌دلیل ابعاد زیبایی‌شناختی‌اش به این درجه از اهمیت و کثرت رسیده باشد؛ و در این بررسی نقش ترنج در فرش ایران از منظر نمادین و به شیوه کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا مورد کنکاش قرار گرفته است. ترنج به‌طور آشکار هم از نظر ظاهری و هم از نظر مفهومی در فرش به درجه‌ای از پختگی و زیبایی رسیده که در کمتر صنایع دستی دیگری بتوان شاهد آن بود. نقش ترنج در ادامه اعتقادات اسطوره‌ای و نمادین گلستان و حوض شکل گرفته، امّا تکامل آن به شکل امروزی در اصل انعکاس ذهنیت، اندیشه و آرزوهای هنرمند مسلمان ایرانی در تجلی باغ بهشت و فضایی روحانی است. از طرفی در ترنج عینیت بخشیدن به تصورات مینوی از شکل زمینی و این دنیایی خود خارج شده و با بیانی نمادین با استفاده از نقوش تجریدی و انتزاعی، سعی در القای فضایی مقدس را دارد و اختصاصاً تأکیدش بر دنیایی لامکان و لازمان است که در قالب تصویر و فرم خاصی نمی‌گنجد و اینجاست که هنرمند به بیان نمادین متوسل می‌گردد. برای القای این مفهوم والا طراح یا بافنده، مرکز فرش را با درک تمام معانی متصف به آن و در آگاهی کامل برمی‌گزیند.
 واژه‌های کلیدی: فرش ایران، نماد، ترنج، حوض، باغ بهشت.
A Study on the Symbolic Significance of Medallion in Persian Carpet Seyyed Mohammad
Mehdi Mirza Amini BA Student, Handmade Carpet Department, Tabriz Islamic Art University
Seyyed Jalal Eddin Bassam Assistant Professor, Institute of Technical and Vocational Higher Education, Ministry of Jahad Keshavarzi Abstract
 Among various Persian carpet designs, medallion and medallion with spandrels designs have special status due to their both aesthetic and frequency of use in carpets. It seems that the medallion in Persian carpet has not achieved this significance only for its aesthetic aspects. In this paper, the significance of this pattern is investigated from symbolic point of view using library-based survey and content analysis. Medallion in the carpet has reached such maturity and aesthetic climax from both conceptual and appearance aspects that this can hardly be seen in other arts. Medallion pattern has developed from mythical beliefs and it symbolizes garden and pool; but its evolution to today's state is in fact the manifestation of the beliefs, thoughts and dreams of the Iranian Muslim artists that are manifested in a heavenly garden and spiritual space. On the other hand, visualizing heavenly concepts in the medallion departs from mortal and earthly state, and seeks introducing a holy space by using abstract patterns. In this way, an eternal world, which cannot be depicted in any mortal form, is portrayed by applying a symbolic rendition. For realizing all of its connotations, the designer and/or weaver chooses the center of the carpet to stimulate this prominent concept.


* مطالعه نقش‌مایه گلدانی در قالی‌های خشتی روستایی چهارمحال و بختیاری (با تأکید بر مناطق چالشتر، شلمزار و بلداجی) محمدعلی اسپنانی
کارشناس ارشد پژوهش هنر، عضو هیئت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شهرکرد
 پیوند توفیقی بروجنی
 کارشناس ارشد پژوهش هنر، عضو هیئت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شهرکرد
 چکیده
 کهن نقش گلدانی از اساسی‌ترین نقش‌مایه‌های الگوساز در فرهنگ تصویری ایران، چه به‌صورت منفرد و چه در ترکیب بوده و از مظاهر مفرح و خرمی بی‌پایان است. کثرت گونه‌ها، تنوع فرم و ساختار انعطاف‌پذیر آن در همنشینی با نقش‌مایه‌های دیگر، نقش‌مایه گلدان را به عنصری پایه و هادی دیگر نقش‌ها مبدل نموده است. دستبافته‌های روستایی و عشایری به تنهایی و تمامی، قدرت و ارزش‌های نقش گلدانی را هویدا ساخته و خود را به‌مثابه سرمشق‌هایی نو در صناعات و سبک‌های شهری قرار داده‌اند. در این بین، فراوانی، تنوع و به‌ویژه حضور خلاقانه نقش گلدان در قلمرو قالی‌های خشتی روستایی چهارمحال و بختیاری از اهم مواردی است که سؤالات متعددی را مطرح می‌نماید. از آن جمله: تنوع نقش‌مایه گلدان در قالی‌های خشتی چگونه است؟ ترکیبات اصلی (شکل و ساختار) آن چیست؟ و در نهایت، تغییر و تحولات این نقش در حوزه فوق مدلول چه عواملی است؟ به‌نظر می‌رسد موشکافی در حوزه فوق علاوه بر شناسایی شکل و ترکیبات نقش‌مایه گلدان منجر به کشف اهمیت و جایگاه نقش‌های اصیل در حوزه‌های روستایی، حفظ میراث ملی و به‌ویژه خلق ترکیباتی ارزشمند برپایه الگوهای بکر در طراحی امروز خواهد شد. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بوده و در گردآوری اطلاعات به منابع اسنادی و به‌ویژه مطالعات میدانی اتکاء شده است.
واژه‌های کلیدی: نقش‌مایه گلدان، قالی‌های خشتی روستایی، چهارمحال و بختیاری، شکل و ساختار.
 Vase Motif on Rural Brick-shaped Rugs of Chaharmahal and Bakhtiari (With Emphasis on Chaleshtor, Shalamzar and Boldaji Areas) Mohammad
Ali Espanani MA in Art Research, Faculty Member for the School of Art, Shahrekord University, Iran
 Peyvand Tofighi Borujeni MA in Art Research, Faculty Member for the School of Art, Shahrekord University, Iran
 Abstract
 The ancient motif of vase, whether individually or in combination with other motifs, is one of the most basic patterning motifs in visual culture of Iran and is among the manifestations of eternal verdancy. Multiplicity of its types, its various forms, flexibility of its structure and its combination with other motifs have caused that the vase motif become a basic and guiding elements for other motifs. Nomadic and rural hand-woven textiles manifest the power and value of vase motif fully and obviously and the motif has become a model for urban artifacts and styles. Abundance, variety and especially innovative presence of vase motifs observed in the rural brick-shaped rugs of Chaharmahal and Bakhtiari raise many questions, for example: How is the variety of vase motif on brick-shaped rugs? What are their main components (form and structure)? What are the causes of changes of this motif? This research has been conducted using descriptive-analytic method and data collection has been performed using library-based and field studies. Keywords: Vase motif, Rural brick-shaped rugs, Chaharmahal and Bakhtiari, Form, Figure, Structure. Keywords: Persian carpet, Symbol, Medallion, Pool, Heavenly garden.


 *تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف
مهلا تختی
کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 دکتر رضا افهمی
 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 چکیده
قالی ایران همواره تجلی‌گاه باورها و آیین‌های اقوام مختلف این سرزمین بوده است. در میان نقوش گوناگون گیاهی و جانوری، قالی‌های منقوش به درخت سخنگو که به «واق‌واق» نیز مشهورند، به‌واسطه خصوصیات تصویری خود نقش روایی را جایگزین رویه تمثیلی و نمادین نقوش تزئینی فرش نموده‌اند. پژوهش حاضر هدف خود را دستیابی به کیفیات بصری و مفاهیم این درخت از طریق بررسی تطبیقی میان آثار موجود در سه تمدن ایران، هند و آسیای میانه قرار داده است. پژوهش بر روی مفاهیم و در زمینه سنت تصویری با اتکا به مدارک برجای مانده در فرهنگ، ادبیات و سنت تصویری قالی‌های ایران، هند و آسیای میانه انجام پذیرفته است. نتیجه حاصل نشان می‌دهد که واق‌واق ریشه در دل فرهنگ کهن هندو ایرانی دارد ولی با جدایی شاخه‌های این تمدن معانی گوناگونی یافته است. در هند این درخت از بعد مفهومی، تصویری از درخت دانش و تصویری از کلیله و دمنه به‌عنوان خرد جاری از زبان حیوانات است، اما هنگام ورود به نواحی شرقی، این بعد مفهومی را حفظ و در نواحی شمال غربی ایران به‌واسطه پیوند با ریشه‌های شمنیزم برجای مانده از آسیای میانه به درخت زندگی، بخشی از مناسک باروری و مأمن سکونت ارواح تصویر کنونی تبدیل می‌شود. این نقش‌مایه تزئینی به مرور از قرن ششم هجری/ دوازدهم میلادی و با ورود قبایل آسیای میانه به سرزمین ایران وارد شده و به صورت‌های گوناگونی تجلی می‌یابد. این پژوهش با روش توصیفی/تحلیلی صورت گرفته است.
واژگان کلیدی: درخت سخنگو، واق‌واق، فرش ایران، کلیله و دمنه.
 The Image and Concept of Talking Tree on Handmade Carpets
 Mahla Takhti MA in Art Research, School of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran
 Dr. Reza Afhami Assistant Professor, Art Research Department, School of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran Abstract
The Persian carpet has invariably been a means for expression of the beliefs and traditions of various people of this country. Among various plant and animal motifs, the carpets with the motif of the "Talking Tree" which are also known as “vaq vaq”, have replaced the allegorical and symbolic representation of the decorative designs of carpets with anecdotal motifs due to their pictorial characteristics. The present research aims at achieving the visual qualities and concepts of this tree by means of a comparative study among the present works in three civilizations, i.e. Persia, India, and Middle Asia. This research was conducted on the concepts and within the field of pictorial tradition, relying on the remaining records in the culture, literature, and pictorial tradition of the carpets of Persia, India, and Middle Asia. The result obtained indicates that vaq vaq has its roots in the ancient Indo-Iranian culture. It has however adopted different meanings through the separation of the branches of this civilization. From a conceptual perspective, this tree is an image of the tree of knowledge and a picture of Kelileh va Demneh, as wisdom uttered by animals. However, as it enters eastern regions, this conceptual aspect is retained and in northwestern regions of Iran, a part of fertilization rituals and the haven of the residence of spirits create its present shape, due to a connection with the roots of shamanism remained from the Middle Asia. This decorative motif is gradually manifested in various manners since sixth AH/ twelfth AD century, as the Middle Asian tribes enter the homeland of Iran. This research was conducted using descriptive/analytical approach.
 Keywords: Talking tree, Vaq vaq, Persian carpet, Kelileh va Demneh.


*ضد‌میکروبی کردن نخ پشم ایرانی به همراه بهبود ظرافت آن به‌وسیله به‌کارگیری کشش و ترکیبات نیترات نقره و بی‌سولفیت سدیم به‌صورت همزمان
 محسن حسین‌خانی
دانشکده نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
دکتر مجید منتظر دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه امیر کبیر، تهران، ایران
 صفدر اسکندر نژاد دانشکده نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 محمد کریم رحیمی دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

 چکیده
 یکی از روش‌های اصلاح الیاف پشمی ایرانی کاهش ظرافت آن و ایجاد ویژگی زیردست ابریشمی در آن است که معمولاً با کاهش استحکام الیاف همراه است. همچنین ضد‌میکروب کردن کالای پشمی نیز به جهت حفاظت کالا و مصرف‌کننده در برابر حمله و رشد میکروبی مورد توجه است. در این تحقیق سنتز همزمان نانو‌نقره به کمک احیاء نیترات نقره توسط بی‌سولفیت سدیم انجام شده و همزمان، افزایش ظرافت الیاف پشم نیز به‌وسیله اعمال کشش روی نخ حاصل شده است. بر این اساس نخ پشم ضخیم ایرانی با ظرافت مناسب همراه با سنتز نانو‌نقره روی آن به‌دست آمده است که ضمن حصول خواص ضد‌میکروبی مناسب، برخی ویژگی‌های دیگر آن شامل استحکام و نمره نخ نیز بهبود یافته است. همچنین آنالیز‌های EDX و SEM با تأیید سنتز نانو‌نقره روی الیاف پشم نشان دادند که شرایط آزمایش اهمیتی ویژه داشته و در رفتار ضد‌میکروبی لیف مؤثرند.
 واژه‌های کلیدی: سنتز همزمان نانو‌نقره، ظرافت پشم، ضد‌میکروب، استحکام، نمره نخ.

Making Iranian Wool Yarn Antimicrobial along with Improving Its Fineness Using Tensile and Silver Nitrate and Sodium Bisulfite Compounds by In Situ Method
Mohesen Hosseinkhani Textile Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
 Majid Montazer Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Center of Excellence, Tehran, Iran
 Safdar Eskandarnejad Textile Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
 Mohammad Karim Rahimi Department of Medicine Science, Islamic Azad University, Northern Tehran Branch, Tehran, Iran

Abstract
 One of the modification processes on Iranian wool fibers is reducing its fineness and creation of silky-like handling properties. This process is usually accompanied with decrease in tensile strength. Moreover, making wool fabrics antibacterial is a considerable task for protection of fabrics and consumers against microbial attack and growth. In this research nano-silver was synthesized using reduction of silver nitrate by sodium bisulfite along with increasing the fiber fineness using tensile. This process was successfully introduced Iranian coarse wool yarns with loading of nano-silver through in situ synthesis and consequently, suitable antibacterial properties along with some other improved properties such as yarn tenacity and improvement of yarn count were obtained. Subsequently, SEM and EDX analyses confirmed the nano-silver synthesis on the wool yarns and indicated the importance of test conditions on antibacterial properties of the fibers. Keywords: In situ synthesize, Nano-silver, Wool fineness, Antimicrobial, Tenacity, Yarn count.


* آسیب‌شناسی تعاونی‌های فرش دست‌باف روستایی (مطالعه موردی شهرستان همدان)
سمیه لطیفی
 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینا
 دکتر حشمت اله سعدی
 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 
چکیده
تعاونی‌های فرش دست‌باف روستایی یکی از نظام‌های تولیدی در صنعت فرش دست‌باف کشور هستند که هدف آنها استفاده مؤثر از منابع جهت پاسخگویی به نیازهای تولیدکنندگان سنتی فرش دست‌باف است. از آنجا که در حدود سه دهه از تشکیل این تعاونی‌ها در کشور می‌گذرد و ادامه فعالیت اقتصادی و اجتماعی این تعاونی‌ها بستگی به تجزیه و تحلیل مشکلات جاری آنها دارد، در این مطالعه تعاونی‌های فرش دست‌باف روستایی شهرستان همدان آسیب‌شناسی شده‌اند. مهمترین اهداف تحقیق عبارتند از: (1) تحلیل نقاط ضعف، تهدیدها، نقاط قوت و فرصت‌های تعاونی‌های فرش دست‌باف و (2) تدوین، تبیین و تحلیل استراتژی‌هایی جهت تقویت این تعاونی‌ها با توجه به نتایج آسیب‌شناسی. جامعه آماری تحقیق کلیه اعضای فعال تعاونی‌های فرش دست‌باف شهرستان همدان (923 نفر) است که از این تعداد 90 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسش‌نامه مهمترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است، اما با توجه به ماهیت تحقیق در کنار پرسش‌نامه، از تکنیک مصاحبه نیز استفاده شده است. روایی صوری پرسش‌نامه توسط صاحب‌نظران و محققان مورد تأیید قرار گرفت. جهت بررسی پایایی ابزار تحقیق، پرسش‌نامه در اختیار تعدادی از اعضای تعاونی‌های فرش دست‌باف قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن 79/0 به دست آمده که رقم قابل قبولی است. در این مطالعه جهت تشخیص آسیب‌های تعاونی‌های فرش دست‌باف از آنالیز SWOT استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد رضایت اعضا در زمینه تهیه طرح‌ها و نقشه‌های جدید فرش دست‌باف مهمترین نقطه قوت، کمبود امکانات تعاونی برای ایفای نقش مناسب مهمترین نقطه ضعف، مناسب بودن جایگاه فرش ایران در دنیا مهمترین فرصت و بی‌ثباتی بازار فرش دست‌باف مهمترین تهدید برای تعاونی‌های فرش دست‌باف روستایی هستند. در ادامه مقاله چهار دسته استراتژی جهت مقابله با تهدیدها و نقاط ضعف و تقویت فرصت‌ها و نقاط قوت با توجه به نتایج به‌دست آمده، ارائه شده است.
 واژه‌های کلیدی: فرش دست‌باف، تعاونی‌های فرش دست‌باف روستایی، آسیب‌شناسی، شهرستان همدان.

Pathology of Rural Hand-Made Carpet Cooperatives in Hamadan
 Somaye Latifi MA in Rural Development, School of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
 Dr. Heshmatolah Saadi Assistant Professor, Agricultural Extension & Education Department, School of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
Abstract
 Rural hand-made carpet cooperatives are among the carpet production systems in our country. The aims of these cooperatives are the efficient use of resources and accountability to needs of traditional producers. The cooperatives have been formed in Iran three decades ago. Continuation of the economic and social activities of these cooperatives depends on analyzing the ongoing problems. In this study, rural hand-made carpet cooperatives of Hamadan have been investigated. The main objectives of the study include analysis of weaknesses, threats, strengths and opportunities of the cooperatives and analysis of the strategies for strengthening these cooperatives with respect to the results of the pathology. The statistical population of the study includes all members of carpet cooperatives of Hamadan (923 persons) who were selected according to Cochran’s formula and 90 carpet weavers were randomly selected as statistical sample. The most important instrument for data collection was questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was calculated using Cronbach’s Alpha coefficient (α=0.79). The analysis of SWOT was also used in this study. The results revealed that satisfaction of the design and new drawings for carpet that cooperative provide is their main strength, limitedness of the facilities of cooperative is their main weaknesses. Suitable position of Iranian carpet in the world is their important opportunity and carpet market volatility is the main threat of the cooperatives. At the end of the paper, four strategies have been offered. Keywords: Hand-made Carpet, Rural Hand-made Carpet Cooperatives, Pathology, Hamadan.


*ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده برای تابلو فرش
دکتر کامبیز فرقان‌دوست حقیقی
 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، حسابدار رسمی
 بهمن عبدی گلزار
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسکو

 چکیده
در تحقیق حاضر هدف بررسی مراحل تولید و در نهایت ارائه الگوی بهای تمام شده مناسب برای تابلو فرش دست‌بافت است. تابلو فرش به فرش‌هایی گفته می‌شود که معمولاً جنبه تزیینی دارند. این فرش‌ها همانند تابلو قاب شده و بر دیوار نصب می‌شوند، اکثر این نوع فرش‌ها در اندازه‌های بین 50×35 سانتی‌متر تا 3×2 متر بافته می‌شود. خاستگاه این نوع فرش‌ها آذربایجان ایران و در واقع شهر کوچک ولی سه هزار ساله‌ای به‌نام سردرود است که به‌عنوان پایتخت تابلو فرش جهان لقب گرفته است. از آنجا که این صنعت سابقه دیرینه‌ای در ایران دارد، می‌تواند نقش مؤثری در راستای رفع معضل بیکاری ایفا نماید. جهت دستیابی به این هدف و همچنین توسعه صادرات غیر‌نفتی، می‌توان در این صنعت سرمایه‌گذاری کرد. از طرفی چون صنعت فرش ایران دارای رقبای خارجی فراوانی است در‌نتیجه باید در این صنعت و در تمامی جنبه‌ها اعم از طراحی، تولید، بازاریابی و همچنین در زمینه بهای تمام شده با برنامه‌ریزی حساب شده اقدام نمود تا بتوان بهای تمام شده محصول را به منظور افزایش رقابت‌پذیری کنترل نموده و کاهش داد. با عنایت به این‌که تحقیقات دانشگاهی به‌ویژه تحقیقات کاربردی می‌توانند عامل اثر‌بخش و سازنده‌ای در زمینه بهبود و توسعه روش‌های مدیریت و تولید باشند و در نهایت باعث توسعه صنعتی در کشور گردند، لذا با اقداماتی از قبیل تحقیق حاضر در واقع گامی در راه کاربردی کردن نتایج تحقیقات دانشگاهی در محیط‌های صنعتی برداشته می‌شود. گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته است. به این منظور اطلاعات لازم از طریق مصاحبه و گفتگو با مسئولان و کارشناسان مربوط، مشاهده و بازدید عینی از واحدهای تولیدکننده فرش دست‌باف، به‌خصوص کارگاه تولید فرش میرحبیبی و بررسی مراحل تولید آن، مطالعه کتب و سوابق و نشریات مربوط به موضوع، گردآوری و به روش استقرایی طبقه‌بندی گردید و درنهایت با توجه به اصول و مبانی متداول حسابداری و منابع در دسترس، الگوی مناسب ارائه شد. جهت ارزیابی الگوی پیشنهادی در پژوهش حاضر از روش دلفی استفاده گردید. جهت گردآوری نظرات کارشناسان و متخصصان، از فرم نظرخواهی متناسب استفاده شده و تکمیل آن تا دستیابی به یک توافق عام ادامه یافت.
 واژه‌های کلیدی: الگوی بهای تمام شده تابلو فرش، تابلو فرش، سیستم هزینه‌یابی، مرکز هزینه، روش آزمون دلفی.

 Development of an Appropriate Costing System for Determining the Cost of Tableau Carpet
Kambiz Forghandoust Haghighi Assistant Professor, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
 Bahman Abdi Golzar Islamic Azad University, Osko Branch
Abstract
Since the industry of hand-knitted carpet (tableau carpet) is a competitive one, so the financial data system especially the cost accounting system is required to preserve its status in the market and to plan for future production .The objective of this research is to provide an appropriate model for determining the cost of carpet (hand-knitted carpet) to be employed in cost accounting system. This will provide the necessary information for the higher managements of the carpet manufacturers. The data for this paper has been gathered using library-based and field studies methods via learning the stages of carpet manufacturing, theoretical accounting fundamentals, and cost analysis model research. The Delphi testing method is utilized and results are represented to the experts for review. A related questionnaire is also provided along with the results to collect the experts' opinions. This process will continue until a common and stable result can be reached. Keywords: Costing system, Tableau carpet, Cost center, Delphi testing method.  CAPTCHA
دفعات مشاهده: 4687 بار   |   دفعات چاپ: 1008 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 110 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb