چکیده شماره17

نقش طرح‌های جدید در توسعه و گسترش فرش دستباف [1]
 دکتر حسنعلی پورمند استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران
دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران
الهه ایمانی دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
چکیده
امروزه با شرایط پیش آمده در دنیای صنعتی مادی و مدپذیر، نگاه صرفاً هنری و یا زیبایی‌شناسی به فرش دستباف، نمی‌تواند جوابگوی این کالای دستی و با ارزش باشد. نگاه صرفاً هنری و یا صرفاً تجاری، هر کدام به اندازه خود زیان‌هایی را به فرش دستباف وارد ساخته و می‌سازند. بنابراین، حفظ تعادل در بررسی این امر بسیار مهم است. نگهداری بازار فرش دستباف به اندازه جنبه هنری آن حائز اهمیت است و به همین علت این مقاله، جایگاه طرح‌های جدید فرش در نظام بازار و نوع گرایش افراد مخاطب به آنها را مورد بررسی قرار داده است. امروزه سنت‌گرایی محض در طرح و نقش فرش‌ها و خلاقیت و نوآوری در طرح‌های جدید با چالش روبرو شده است، بنابراین مطالعه در این زمینه برای توسعه و گسترش جایگاه فرش ضروری می‌نماید. این مقاله با روش کتابخانه‌ای و بر اساس دریافت اطلاعات از نمونه‌هایی واقعی و تکمیل پرسشنامه‌ها به این نتیجه رسیده است که تحریک نیاز در مخاطبان به واسطه طرح‌های جدید و همچنین تبلیغات مؤثر، تقاضا ایجاد می‌کند و در نتیجه بازار، سفارش جدید طرح به هنرمندان می‌دهد تا طر ح جدیدتری را وارد بازار کنند، بنابراین طرح‌های جدید و استفاده از خلاقیت در طرح فرش باعث استقبال مصرف‌کنندگان و توسعه مصرف فرش دستباف، خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: طراحی فرش دستباف، نوآوری، خلاقیت، نظام بازار

Role of New Design to Expansion and development of Hand-woven Carpet Hasanali Pourmand Mohammadjavad Mahdavinejad Elahe Imani Nowadays new industrial developments and its effects on fashion and consumers' taste have changed the aesthetical paradigms. Therefore it is so important to look contemporary art works in aesthetic perspective as well as commercial one. Hand-woven carpets cannot be suitable and fruitful if ignore either aesthetic condition or commercial requisites. Hand-woven carpets are our national heritage so it is necessary to study this field for developing the place of hand-woven carpets. Market of hand-woven carpet is as important as artistic viewpoint and because of that, this article studies the place of new designs of carpets and its influence. Market system and addressee’s attitude toward new design are the most important issues. Data gathering process that is based on reaching the information from real samples and completing the questionnaires concludes that instigating the need in addressees by new design and also effective advertisements cause that we face with demand, consequently the market gives new order of design to the artistic to enter the market new design. So creative new designs in carpet will attract the interest of consumers and developing the use of hand-woven carpets may play a crucial role in expanding the use of these kinds of national heritage in near future. Keywords: hand-woven carpets, creativity, market system, national heritage.**

 مطالعه تطبیقی قالی ارمنستان و قالی ارمنی‌باف ایران
آرزو سلطانی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان
حمید فرهمند بروجنی دانشجوی دکتری مرمت آثار، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
تورج ژوله کارشناس رشته فرش، پژوهشگر و محقق فرش
چکیده
قالی ارمنی‌باف، قالی‌ای است که پس از سکونت ارمنیان در مناطقی از ایران در عهد شاه عباس صفوی تا به امروز، توسط ایرانیان ارمنی با حفظ ویژگی های اصیل قالی ایرانی و تحت تأثیر فرهنگ قالیبافی قدیم ارمنستان بافته می‌شود. ارمنیان با ایرانیان رابطه‌ای بسیار کهن و ریشه‌های مشترک فرهنگی بسیار دارند. این اشتراکات فرهنگی در ابعاد مختلف زندگی‌، از جمله در هنرهای ایشان، نمود پیدا کرده است. هنر قالیبافی نیز پیش از ورود ارمنیان به ایران (در عهد صفوی) در بین اقوام ایرانی و ارمنی رواج داشته است. به نظر می رسد که قالی ارمنی‌باف بیش از حفظ ویژگی‌های قالی ارمنستان، نمایانگر فرهنگ اصیل قالیبافی ایرانی است. برای بررسی این فرضیه در پژوهش حاضر ، مطالعه تطبیقی میان این دو نوع قالی از نظر طرح، رنگ و ویژگی‌های بافت، با هدف یافتن اشتراکات، تفاوت‌ها و تأثیرات متقابل آنها ضروری ست. روش پژوهش کاربردی و شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی (مصاحبه) است. در تحلیل داده‌ها نیز از روش توصیفی- تطبیقی بهره گرفته شده است.
 واژه‌های کلیدی: قالی‌، قالی ارمنی‌باف ایران، قالی ارمنستان

 Armenian and Irano-Armenian (Armani-baf) Rugs: A Comparative Study Arezoo Soltani Nezhad Hamid Farahmand Borojeni Tooraj Zhooleh Abstract Armani-baf (Irano-Armenian Rug) is going to be thoroughly extinct. By the settlement of Armenians in some local provinces of Iran, preserving the original features of Iranian carpet and influenced by ancient Armenian tradition of carpet weaving, such carpets were woven at the period of Shah-Abbas, the Great. Having many cultural commonalities, Iranian and Armenian people have had a long lasting history of cultural and civilizational relations. So the features of their cultural traditions is clearly reflected in their wide range of art and craft styles. Even before the emigration of Armenians to Iran, carpet weaving has been a well-known craft among both mentioned people. Despite this, rather than Armenian tradition, the Irano-Armenian Rugs mostly represent the Iranian native tradition of carpet weaving. The analysis of this hypothesis is highly dependent on comparative study of two mentioned carpet weaving traditions, considering: design, color, and weaving specifications. Indeed here with a pragmatic approach the data, gathered through field (conversation) and library research, is analyzed on a descriptive-comparative basis. Keywords: rug, Armani-baf (Irano-Armenian) Rug, Armenian Rug.

طراحی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی داخلی فرش دستباف ایران
دکتر امیرحسین چیت سازیان استادیار دانشگاه کاشان
علیرضا چیت سازیان دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد
 چکیده
 امروزه صاحبان صنایع و بنگاه‌های تجاری برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار رقابتی ایجادشده، بایستی ضمن بهره‌گیری از دانش بازاریابی، برای حضور خود در بازار، برنامه روشن و مدونی داشته باشند. یکی از ابزارهای مهم در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در حوزه بازاریابی، آمیخته بازاریابی است. محققان این حوزه، عوامل و متغیرهای متعددی را برشمرده‌اند که هر کدام در حوزه بازاریابی محصولات متفاوت، سودمند می‌باشند. در مدل پیشنهادی این تحقیق، آمیخته بازاریابی فرش دستباف از پنج عنصر کلیدی محصول، قیمت، ترفیع، توزیع و اصالت هنری و تاریخی تشکیل شده است. برای بررسی میزان معناداری و اهمیت هر کدام از این عوامل و شاخص‌ها به بررسی نظر خبرگان، با استفاده از پرسشنامه پرداخته شد. برای تعیین اهمیت هرکدام از شاخص‌ها از آزمون علامت و در راستای رتبه‌بندی هرکدام از شاخص‌ها و سپس عوامل کلی از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می‌دهد که اهمیت عوامل آمیخته به ترتیب عبارتند از اصالت هنری و تاریخی، ترفیع و تبلیغ، محصول، قیمت و در نهایت، توزیع.
 واژه‌های کلیدی‌: فرش دستباف، آمیخته بازاریابی، محصول، قیمت، ترفیع و تبلیغ، توزیع و اصالت هنری و تاریخی

Designing and Ranking Internal Marketing Mix Factors of Iranian Carpet Amirhosein Chitsazian(Ph.d) Alireza Chitsazian Abstract: Marketing mix is one of the most important devices that is used in marketing planning. Marketing mix refes to factors and controllable variables that Marketing managers use to satisfy target customers. Marketing scholars identify different factors for different products. In this research at first we proposed five factor model for carpet marketing mix. Then we tested and ranked these factors. Findings showed that historical and artistic gentility is the most important factor in marketing mix. Then promotion, product, price and at last place are other factors in marketing plan. Key words: Marketing mix, carpet, historical and artistic gentility, product, promotion, place and price.

رویش و زایش ِخشت و نو شوندگی و نوکنندگی ِ فرش با بررسی گاهان و فرش چالِش تُر
محمد احیائی مدرس دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز، دانشجوی دکتری فلسفه هنر
افسانه قانی مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، کارشناس ارشد پژوهش هنر
 چکیده
بخش 1- مسئله تحقیق این بود که رابطه خشت با فرش چیست؟ با گشودن این رمز علاوه بر مشخص شدن این رابطه باطنی می‌توان بسیاری از موارد تبیین نشده دیگر را درباره فرش روشن کرد. سپس مفاهیم و متغیر‌ها تعریف شدند و پیشینه مورد بررسی قرار گرفت. بخش2- به روش کار و معرفی جامعه ، نمونه و طرح نمونه‌برداری‌، روش گردآوری داده‌ها‌، ابزارهای تحقیق، اعتبار و روایی، طرح تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد. بخش3 – داده‌ها توصیف، سپس تجزیه و تحلیل و طبقه بندی شدند و پس از آن به دادن پاسخ به پرسش‌ها و آزمون فرضیه توجه شد و فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. بخش4- برای نتیجه‌گیری به تطبیق یافته‌های تحقیق با پیشینه پرداخته شد که نشان از پرتوی نو بر مسائل فرش داشته است. در پایان به محدودیت‌ها و پیشنهادات اشاره شده است.
 واژه‌های کلیدی: گاهان‌، فرش خشتی‌، چالش تر، فرشکرد‌، سوشیانس.

Grow and Birth of Adobe (khesht) and Freshen and Renovation of Carpet (Farsh) (A study on Gahan and Chaleshtoar Carpet) Mohammad Ahyaee Afsaneh Ghani Abstract Section 1- The research question was that what the difference between Adobe and carpet is? By decoding this code, besides revealing this esoteric relationship, many other unexplained cases about rug can be clarified. Then, concepts and variables were defined and the literature was studied. Section 2- This part dealt with methodology, and introduced population, sample, sampling design, data collection method, research tools, reliability and validity, study design, and data analysis method. Section 3- Data was described then analyzed and classified; after that questions were answered and hypothesis was tested which was confirmed. Section 4- To conclude, research findings were compared with the literature that have indicated a new viewpoint on rug issues; and finally limitations and suggestions were listed. Keywords: Gahan ,Kheshti carpet ,Chaleshtor, Frashô-cart (the renovation of the world) , Saoshyant(Savior).

 بررسی عوامل مؤثر بر تولید صادراتی فرش دستباف ترکمن
ابوالفضل اسفندیاری دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(مدیریت مالی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر. دبیرهسته مطالعات سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گلستان
قربان تاج پوری مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدفرش دستباف سولماز آق قلا

چکیده
 این پژوهش، کاربردی و روش تحقیق آن کمی است. در این پژوهش در مرحلۀ اول پس از جمع آوری عوامل مورد نظر (عدم توجه به آمیخته بازاریابی، کنسرسیوم تولیدی صادراتی و برندسازی در فرش دستباف ترکمن) از طریق مطالعه پیشینه، و روش کمی پرسشنامه جهت جمع آوری داده‌های لازم و استخراج نهایی عوامل اساسی مؤثر استفاده شده است. پس از تنظیم و جمع آوری پرسشنامه محقق ساخته، داده‌های گردآوری شده وارد نرم افزار SPSS شد و با استفاده از روش‌های مختلف آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای سنجش میزان اهمیت هریک از عوامل و مؤلفه های پرسشنامه، از مقیاس پنج امتیازی لیکرت استفاده شده است که دارای مقیاس‌های ترتیبی بوده و با تعیین عدد از 1 تا 5 به این گزینه‌ها، این داده‌ها به اعداد کمی تبدیل می‌شوند. داده‌های جمع آوری شده در این پژوهش، در بازۀ زمانی مهرماه 1389 تا شهریور ماه 1390 و مکان اجرای پژوهش، استان گلستان است. جامعه آماری این پژوهش شامل پنج گروه افراد است: الف) صاحبنظران و کارشناسان؛ یعنی کسانی که از مسیر کار و ممارست با امور مدیریتی، کارشناسی، علمی و پژوهشی فرش، جزء صاحبنظران، خبرگان و کارشناسان فرش تلقی می‌شوند. ب) صادرکنندگان؛ کسانی که عمده فروش فرش دستباف می‌باشند. ج) واردکنندگان؛ کسانی که فرش دستباف ایرانی را از ایران به یکی از کشورهای هدف وارد می‌کنند. د) فروشندگان؛ کسانی که در قالب خرده فروشی و تک فروشی، فرش دستباف را به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند. ر) بافندگان؛ کلیه افراد حقیقی و حقوقی که به صورت کارگاهی یا خانگی(تک بافی)، شهری یا روستایی به تولید و بافت فرش مشغول می باشند. روش تعیین حجم نمونه برای چهارگروه اول از روش کامل جامعه نمونه‌گیری و برای گروه پنجم (بافندگان)، با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده گزینش شده است. بر این اساس، حجم نمونه 406 نفر از پنج گروه آماری با توزیعی متناسب و متوازن در نظر گرفته شده است که با پیگیری‌های به‌عمل آمده و اطلاع‌ رسانی در خصوص اهداف پژوهش، تمامی پرسشنامه‌های توزیع شده، تکمیل و عودت شده است. ضریب آلفای کرونباخ 93% بوده، از آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی (اولویت‌بندی) متغیرها و از آزمون دوجمله‌ای برای تأیید یا رد فرضیات تحقیق، استفاده شده است. نتایج به‌دست آمـده بیانگـر این مطلب است که تمامی فرضیات و محتوای آنها در تولید صادراتی فرش دستباف ترکمن از اهمیت برخوردار بوده‌اند و از بین آنها پتانسیل بالای استان در تولید فرش دستباف به عنوان نقطه قوت و عدم توجه به آمیخته بازاریابی، عدم وجود کنسرسیوم تولیدی صادراتی فرش در استان و عدم توجه به برندسازی، به عنوان تهدید شناسایی گردید که نیازمند توجه ویژه مدیران و برنامه‌ریزان استانی و شرکت‌های صادرکننده است. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته‌ها، موارد مذکور جمع‌بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.
واژه‌های کلیدی: آمیخته بازاریابی، تولید صادراتی، فرش دستباف، ترکمن، کنسرسیوم، برند

 Factors Affecting the Export of Turkmen Carpet Abolfazl Esfandiari Qrbantaj Poury Abstract The present study is an applied research using quantitative method. In the first step, the intended factors of marketing mix, production-export consortium and branding of Turkman carpet were studied in existing literature, and then, the quantitative method of questionnaire was used for collecting needed data and extracting basic factors. The questionnaire was prepared by the researcher. After gathering the questionnaires, the collected data were put in the SPSS software and were analyzed through various methods of inferential statistics. For measuring the significance of each component of the questionnaire, the five-point Likert scale, which has ordinal scales, was used to measure the factors and convert them to quantitative data, with giving each factor a number from 1 to 5. The data of the research was collected in a period from October of 2010 to September 2011, and the research was conducted in Golestan province. The population was constituted of five groups: 1. experts, who became expert in managing, scientific and research affairs related to carpet through working in this field; 2. exporters, who sell hand-woven carpets wholesale; 3. importers, who import Iranian hand-woven carpets from Iran into the target countries; 4. retailers, who sell the carpet to the consumers; and 5. weavers, consisting of all real or legal people who produce carpets in workshops or at homes, in cities or villages. For selecting the sample subjects from the first four groups, simple random sampling method was used; and the sample subjects of the fifth groups were selected through the Morgan table and simple random sampling. Therefore, 406 subjects were selected as samples with a balanced and appropriate proportion. By following up the project and informing about the research's goals, all questionnaires were filled out and delivered to the researcher. The Chronbach's coefficient alpha was 93%, and for prioritizing the variables, the Friedman test, and for supporting or rejecting the hypotheses, the binomial test was used. The conclusions show that all hypotheses were significant in export of Turkman hand-woven carpets. Among the hypotheses, the great potential of the province in producing hand-woven carpets was a strong point, and lack of attention to marketing mix, absence of a production- export consortium, and lack of attention to branding were of weak points, which need the especial attention of the provincial and export companies' managers and planners. At the end, besides presenting detailed conclusions and findings, the mentioned issues were summarized, and applicable suggestions were offered to the managers and experts, and also future similar researches. Keywords: marketing mix, product for export, hand-woven carpet, Turkman, consortium, brand

کاهش انحراف با نیازهای بازار جهانیِ فرش دستباف با تأکید بر فناوری اطلاعات[1]
علی وندشعاری دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه شاهد
احمد نادعلیان استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
دکترعلی اصغر شیرازی استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
چکیده
باید توجه داشت که جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین، موضوع بحث کارشناسان اقتصادی در کشورها است. کشور ما نیز به منظور گسترش صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی و رشد و دوام در این بازار‌، نیازمند در نظر گرفتن اصول سلیقه‌یابی و ایجاد بازارهای مصرف مناسب و مطمئن است. در این راستا فرش دستباف به عنوان یکی از مهم‌ترین صادرات ایران در عرصه تجارت جهانی، به دنبال به‌دست آوردن جایگاه متناسب و در خور توجه و شأن و منزلت خود است. تولید سنتی و تمرکز بر طرح و نقشه‌های قدیمی و روش‌های سنتی بازاریابی و فروش، و نیز کوربافی و تولید بدون اهمیت دادن به سلیقه‌های مشتریان فرش در بازارهای هدف، می‌تواند یکی از عوامل رکود فرش ایران باشد که باید در این زمینه، تحول اساسی صورت گیرد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تولید در ایران رابطه‌ای متناسب با سلیقه‌ها و درخواست‌های مشتریان ندارد و از این بابت یکی از عامل‌های مهم تأثیر‌گذار در روند کاهش بازار جهانی فرش ایران محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد عدم تمایل برای به کار گرفتن ابزار نوین فناوری اطلاعات در میان تجار فرش ایرانی خارج از کشور، باعث نداشتن اطلاعات مناسب در خصوص سلیقه مشتریان و نیز ناتوان بودن در انتقال این اطلاعات به حوزه تولید در داخل کشور نیز شده است. این مقاله به روش توصیفی ـ پیمایشی انجام شده و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و حضور در بازارهای خارجی و نمایشگاه دموتکس 2012 و نیز به صورت کتابخانه‌ای و استفاده از پایگاه‌های اینترنتی و پرسشنامه به عنوان ابزار انجام شده است.
واژه‌های کلیدی: فرش دستباف، بازارهای هدف، سلیقه مشتریان بازار‌های هدف، ابزار فناوری اطلاعات

Reducing the Deviation with Global Hand-Woven Carpet Market with an Emphasis on Information Technology Ali Vandshoari Ahmad Nadealian Aliasghar Shirazi Abstract Globalization as a part of modern economy has been of huge controversies in different countries including Iran. Since Iran is attempting to increase its non-oil exports and its presence in global markets. Enduring in this competitive worldly market necessitates evaluation of tastes and creation of new markets for the products. Accordingly Iranian hand-woven carpets are among the top exports of the country is looking for a proper position in global trade. Traditional production and concentration on out-dated designs beside blind-weaving and neglecting the customers taste in target markets are the main reasons of the recession in its trade that are in an urgent need of reconsideration. Although carpet is of a great artistic value, its commercial value ought to be kept in mind as well. Studies show that there is a huge gap between carpet production in Iran and its marketing and evaluation of potential customers' taste around the world. It seems as if lack of interest in utilizing modern information technology tools among Iranian carpet traders abroad has caused them not receive enough information about customers' taste and as a result fail in relating the tastes and domestic production. This survey type descriptive study attempts to collect data through field, libraries and internet. Keywords: Hand-made Carpet, Target Market, Customers' Taste in Target Markets, Information Technology ToolsCAPTCHA
دفعات مشاهده: 5877 بار   |   دفعات چاپ: 1319 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 150 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb