چکیده شماره 2

بررسی پراکندگی انواع شیوه های سرراست کنی در کارگاه های قالیشویی تهران و مقایسه آن با کارگاه های دو استان آذربایجان شرقی و اصفهان
سید علی مجابی
عضو هیات علمی گروه فرش دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد دانشجوی دکتری مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
در این مقاله ابتدا انواع روشهای سر راست کنی را با استفاده از روشهای پیمایشی توصیف،‌و ویژگیها و ابزار و تجهیزات به کار رفته در آنها را تشریح خواهیم کرد. جهت اجرای این امر، حجم کامل جامعه آماری در سطح استان های اصفهان و آذربایجان شرقی بازدید شد و تعداد 33 کارگاه براساس توزیع نرمال در استان تهران از حجم آماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت میزان پراکندگی این روشها در مناطق مختلف مورد مقایسه و داوری قرار گرفته است واژگان کلیدی سر راست کنی،‌دارکشی،‌کجی و سر کجی فرش

تجلی فرش و قالی در ادبیات کودک ایران بررسی موردی : سفر به شهر سلیمان

مهدی حجوانی
دانشجوی دوره دکتری پژوهش هنر
دکتر سید حبیب اله لزگی
استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
 موضوع این مقاله حضور و تجلی فرش در ادبیات کودک است. فرش یکی از جهانی ترین مظاهر هنر و فرهنگ ایران به شمار می رود. اهل فرهنگ برای حفظ این هنر اصیل نخست باید آن را از حیث فرهنگی در جامعه نهادینه کنند. پیداست که چنین حرکتی باید از دوران کودکی آغاز شود و به ویژه با روشها و قالبهایی متناسب با علایق کودکان صورت پذیرد. قصه،‌ یکی از قالبهایی است که کودک ذاتاً ‌به آن علاقه دارد از این رو در این تحقیق مطالعه ای موردی درخصوص یکی از بهترین قصه های ایرانی در موضوع قالیچه برای کودکان صورت گرفته است. در این مقاله کوشیده ایم با استدلال و ارائه نمونه هایی از متن کتاب،‌ نشان دهیم نویسنده چگونه با بهره گیری از نقشهای سنتی فرش،‌بیان تمثیلی و نمادین ، به کارگیری مظاهر و ارزشهای دینی و ملی،‌استفاده درست از شگردهای قصه نویسی برای کودکان و همچنین پرداختن به زندگی دخترکی قالیباف در محیط قالیبافخانه، جلوه ها و ارزشهای قالیچه را در دو بعد واقعی و فراواقعی نمایانده است. منزلت فرهنگی و اجتماعی قالیبافان و سایر قشرهای درگیر با فرایند تولید فرش باید مورد توجه قرار گیرد و شان و احترام آنها به عنوان هنرمندان میراث فرهنگی ایران اسلامی، حفظ گردد. واژگان کلیدی فرش، قالی،‌قالیچه، قالیچه سلیمان


تصفیه پسابهای رنگرزی خامه فرش دستباف با استفاده از نانو غشاها

 احمد اکبری
 استادیار و عضو هیات علمی گروه فرش دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
چکیده
غشاهای جدید نانو فیلتراسیون به شکل الیاف تو خالی به وسیله روش فتوپلیمریزاسیون تهیه گردید. پارااستایرن سولفونات سدیم به عنوان مونو مر وینیلی برای اصلاح غشاهای اولترافیلتراسیون از جنس پلی سولفون مورد استفاده قرار گرفت. غشاهای اصلاح شده جهت فیلتراسیون محلولهای رنگین سه رنگینه مختلف اسیدی،‌راکتیو و مستقیم(مناسب جهت رنگرزی خامه فرش دستباف و نخ چله قالی) به منظور بازیابی و استفاده مجدد از رنگینه ها و آب به کار گرفته شد. اثر پارامترهای مختلف چون فشار، الکترولیت، زمان و نوع رنگینه روی میزان احتباس رنگینه و دبی جریان خروجی از غشا نیز ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که علاوه بر کارکرد موثر رنگبری، مشکل مسدود شدن روزنه های غشاهای جدید بر خلاف اکثر غشاهای تجاری از جنس پلی آمید هستند، به مقدار زیادی محدود گردیده است. واژگان کلیدی نانو غشا، رنگینه نساجی، پساب رنگرزی خامه فرش دستباف،‌رنگبری

عوامل موثر بر شکل گیری و پیدایش نقوش گلیم قشقایی
دکتر ابوالقاسم دادور
استادیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
مهندس حمیدرضا مومنیان
مدرس دانشکده هنر دانشگاه کاشان و محقق در زمینه فرش و بافته های سنتی ایران

چکیده
 نقوش و طرحهای گلیم قشقایی مبین ذهن خلاق،‌ هوش سرشار، تلاش خستگی ناپذیر،‌توان بالا، لطافت، طبع و ژرفای اندیشه بافندگان آن است. شناخت این نقشمایه ها و طرحها سبب می شود تا بافت مذهبی،‌اعتقادی،‌حقیقت زندگی ، اسطوره ها و ساختار آداب و رسوم این ایل را بهتر بشناسیم. همچنین عوامل موثر در بروز و ظهور و یا فراموشی نقوش در تاریخ این قوم را در خواهیم یافت. به طور کلی عناوین عوامل مهم و موثر در پیدایش نقوش گلیم قشقایی را می توان چنین برشمرد: الف) عوامل جغرافیایی و طبیعت اطراف ب)تاریخ، فرهنگ و هنر عشایر ایران د)نظام مدیریتی ایل ج) سطح سواد و دانایی و میزان درآمد و معیشت افراد ایل مهم ترین نتایج این پژوهش شامل این موارد است: تقسم بندیهای گلیم قشقایی،‌رایجترین طرح ها، نقوش و اندازه های گلیم قشقایی،‌طرح هایی که دچار تغییر و تحول یا فراموشی شده است و استفاده از انواع رنگ در گلیم قشقایی. واژگان کلیدی: هنر ایرانی،‌کوچ نشینی،‌ایل قشقایی،‌گلیم قشقایی،‌طرحها و نقوش گلیم قشقایی.

بررسی عیوب قالی کاشان و علل بروز آنها (برای استفاده در برنامه ریزی آموزشی قالیبافان)
دکتر فریده طالب پور استادیار دانشگاه الزهرا
چکیده:
 بررسی عیوب مختلفی که در طی مراحل بافت در قالی های شهرستان کاشان ایجاد می شود، نشان می دهد که مهم ترین عیوب این قالی ها عبارت است از کجی قالی،‌بالازدگی و پایین زدگی،‌ترنج دار شدن و غلط بافی نقشه قالی، افزایش مهارت های قالیباقان تاثیر زیادی در کاهش میزان عیوب قالی خواهد داشت. توصیه های آموزشی قالیبافان به منظور کاهش این عیوب شامل شناخت دار و ابزار قالیبافی،‌کیفیت مواد اولیه و تناسب آنها، اجرای صحیح گلیم بافی،‌پوددهی و دفتین زدن است. کلید واژه: قالی کاشان، عیوب قالی بافی،‌دلایل ایجاد عیوب،


توصیه های آموزشی شناخت عوامل موثر بر انتخاب رشته فرش دستباف دانشجویان مرکز آموزش عالی علمی –کاربردی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

 مجید خورسنده رحیم زاده
مربی آموزش پایه 11 سازمان آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی / کارشناسی ارشد اقتصاد
چکیده
 صنعت فرش دستباف که از دیرباز در این مرز و بوم رواج داشته است، در ایجاد اشتغال و کسب درآمد ارزی جایگاه مهمی دارد. همچنین این هنر در نقاط فراوانی از دنیار با هنر ایرانی شناخته شده است. یکی از برنامه های بنیادی و جامع که می تواند ضامن بقا، گسترش و رونق این صنعت باشد، آموزش عالی است. در سال 1375 آموزش عالی کشورمان رشته فرش را تاسیس کرد. بخشی از ظرفیت در مقطع کارشناسی از طریق آزمون سراسری،‌ بخشی در مقطع کاردانی از طریق دانشگاه جامع علمی- کاربردی و بخشی در مقطع کاردانی از طریق دانشگاه آزاد اسلامی تامین و ارائه می گردد. در این تحقیق تلاش بر این است که با مطالعه انگیزه دانشجویان مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی (مرکزآموزش عالی سازمان جهاد کشاورزی فارس) ورودی سال 81و 82 عوال موثر بر انتخاب رشته فرش شناسایی شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قویترین عامل موثر بر انتخاب رشته خصوصیات فردی(علایق،‌گرایشها،‌تجربیات) و پس از آن عوامل اجتماعی و خانوادگی(ارزش های اجتماعی و محیط و فضای زندگی) و سپس عوامل اقتصادی و افق آینده(کسب درآمد و اشتغال) است. واژگان کلیدی فرش،‌ فرش دستباف، رشته تحصیلی فرشCAPTCHA
دفعات مشاهده: 5066 بار   |   دفعات چاپ: 1434 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 164 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb