چکیده شماره 8

طبقه‌بندی طرحها و نقش‌مایه‌های فرش کلاردشت
دکتر سید علی مجابی ، سید بشیر عابدینی ، زهرا فنایی

چکیده
 مقاله حاضر تحقیقی میدانی و اسنادی است بر اساس منابع تاریخی و تصویری موجود که به‌منظور تبیین سیر تغییرات حاصل شده در طرح و نقش قالی کلاردشت در صد سال اخیر انجام گرفته است. جهت استخراج اطلاعات علاوه بر مطالعه اسنادی، که با رجوع به منابع مکتوب و غیر مکتوب صورت پذیرفت، نسبت به مطالعه میدانی و با مراجعه به مراکز بافت فرش کلاردشت درگذشته و حال، یافتن فرش‌های قدیمی و تهیه تصویر از آنها و مصاحبه با بزرگان و صاحبان تجربه در بازار و موزه‌ها نیز اقدام شد؛ و در نهایت با تطبیق داده‌ها و تصاویر، سیر تغییرات طرح و نقش قالی کلاردشت معین گردید. سپس با توجه به نتایج به‌دست آمده سعی گردید تا طرح‌ها و نقوش این قالیِ ذهنی بافت، طبقه‌بندی و دسته‌بندی گردد. بررسی تغییرات طرح و نقش و رنگبندی قالی کلاردشت مشخص کرد که بسیاری از نقشه‌های آن به مرور زمان فراموش گردیده و دیگر بافته نمی‌شود؛ لیکن به دلایلی از جمله غیر تجاری‌بودن این فرش و سهل‌الوصول نبودن دسترسی به مناطق بافت آن، ورود عمدی و غیر‌عمدی و یا ایجاد ابداعات نسنجیده در طرح و نقش آن (همچون استفاده از نقوش ترکمنی)، این فرش به شدت تضعیف و در پاره‌ای موارد حتی با شکست کامل روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد مهمترین عوامل در احیای فرش کلاردشت: بازنگری در رنگبندی موجود و استفاده از رنگ‌های قدیمی و اصیل فراموش شده به‌جای رنگ‌های تکراری و محدود حال حاضر، بازگشت به بافت طرح‌ها و نقش‌مایه‌های اصیلِ فراموش شده و در نهایت معرفی‌اصالت‌ها و مفاهیم به‌کار رفته در این قالی‌ها برای نسل جوان و خریداران آن باشد.
واژه‌های کلیدی: طرح، نقش، فرش کلاردشت
 Classification of Patterns and Motifs of Kelardasht Carpet
 Seyd Ali Mojabi, Ph.D., Assistant Professor and Member of Academic Staff, Department of Art, Islamic Azad University, Najaf-Abad Branch Seyd Bashir Abedini, BA in Carpet Designing, Ardakn School of Carpet Zahra Fanayee, University Lecturer and Member of Academic Staff, Department of Art, Islamic Azad University, Najaf-Abad Branch Abstract The compilation of subject matter and data used in this article are extracted from library and recorded materials based on historical and pictorial sources to show changes in Kelardasht carpet within the past 100 years. Furthermore interviewing with masters in museums and bazaar was also used in accomplishing this article, and at the end data and pictures were compared to study the design and patterns of Kelardasht carpet in order to classify the patterns and motifs of these subjective and mental-woven carpets. Study of variations of patterns, motifs and colors in Kelardasht carpet shows that most of the patterns have been forgotten in the course of time and are not used any more. Then because this carpet is not a commercial one, difficult access to the area and entering poor patterns, this carpet was undermined or even defeated. It seems that the usage of old and original colors, original patterns and motifs and introducing genuineness and employed concepts in this kind of carpet to young people and buyers are important factors for the revival of Kelardasht carpets. Keywords: Pattern, motif, Kelardasht carpet.


نیازهای بهداشتی قالی‌بافان و کارگاه‌های قالی‌بافی در ایران
دکتر ابراهیم حاجیانی
 دکتر سلیمان پاک‌سرشت

 چکیده
هدف این مطالعه، بررسی نیازهای بهداشتی جامعه قالی‌بافان کشور و ارائه الگوی مناسب رفع آن‌ها با استفاده از راهبرد نیازسنجی بهداشتی است. جامعه آماری این بررسی، قالی‌بافان تمام‌وقت کشور بوده که از بین آن‌ها نمونه‌‌ای به حجم 688‌،‌1 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و در استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، کرمان، مرکزی، کردستان، گلستان، مازندران و خراسان انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته‌های این بررسی حاکی از آن است آگاهی قالی‌بافان در مورد شرایط ابزار کار مطلوب نیست. به‌علاوه غالب ابزارهای کار و کارگاه‌های قالی‌بافی فاقد استانداردهای لازم بهداشتی است. از حیث بهداشت فردی و عمومی، قالی‌بافان وضعیت مطلوبی نداشته و غالباً به عوارض ناشی از کار قالی‌بافی در شرایط نامناسب مبتلا شده‌اند. بهبود وضعیت بهداشتی کارگاه‌های قالی‌بافی و ارتقای سلامت قالی‌بافان مستلزم توجه جدی و اقدامات هماهنگ نهادهای ذیربط در زمینه حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای و توسعه آموزش‌های کاربردی است. واژه‌های کلیدی: نیاز بهداشتی، نیازسنجی بهداشتی، قالی‌بافی، کارگاه قالی‌بافی، بهداشت فردی، عادات بهداشتی، برخورداری بهداشتی، بهداشت محیط کارگاه، بیماری‌های شغلی، بهداشت کار، ارگونومی.

 Health Needs of Carpet Weavers and Workshops in Iran Ebrahim Hajiani, Ph.D., Assistant Professor in Sociology, Member of Academic Staff, Shahed University Soleiman Pakseresht, Ph.D., Assistant Professor in Sociology, Member of Academic Staff, Bou-Ali Sina University Abstract The aim of this research is assessing carpet weaver’s health needs and designing a model for meeting them. A sample of 1688 carpet weaver in 8 provinces (Azarbijan, Fars, Kerman, Markazi, Kordestan, Golestan, Mazandaran and Khorasan) has been interviewed for collecting research data. Findings show that a Persian carpet weaver in Iran is typically a thirty-one aged, married woman with three children who works seven hours a day. She has not another paid work and says that she weaves out of necessity. Regarding health habits, the research shows that 51% rest between work times, 14% exercise, 13% brush, 17% wash their hands with soap before dine and after going to toilet and only 6% use masks. Other results of the research indicate that health and medical facilities available for the population is not satisfactory in comparison to national rates. The carpet weavers' accesses to health and medical possibilities are as: 65% to physicians and medical centers, 79% to water supply, and 85% to bath. Also, 10% of them have social security insurance and 50% have rural medical insurance. 48% of respondents have attended health education programs and their information about issues of workshops' health needs and meeting them were satisfactory. 60% of workshops have other uses too, for example as kitchen, dining or guest rooms. Keywords: Health needs, Carpet-weaving, Carpet-weaving Workshop, Individual Health, Sanitary Habits, Health Disposal, Workshop Environment Health, Occupational Diseases, Work Health, Ergonomics.

ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری بر صنعت فرش دستباف ایران با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (مطالعه موردی: استان قم)

 
رضا نجار‌زاده ، مهدیه رضاقلی‌زاده ، سید مهدی حسینی

چکیده
یکی از دغدغه‌های اساسی کشورهای دنیا به‌خصوص کشورهای در حال توسعه، فرآیند رو به گسترش جهانی‌شدن و چگونگی رویارویی با این فرآیند است. جهانی‌شدن فرآیندی نیست که در تمام کشورها به‌طور یکسانی تجربه شود، بلکه کشورهایی می‌توانند از آن بهره بیشتری ببرند و از فرصت‌های ایجاد شده به وسیله آن حداکثر بهره‌برداری را داشته باشند که شناخت درستی نسبت به همه جوانب آن پیدا کرده باشند و در نتیجه خود را برای رقابت هر چه بهتر در سطح بین‌المللی آماده سازند. شناخت مزیت‌های نسبی و رقابتی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور می‌تواند گام مهمی برای افزایش رقابت‌پذیری باشد. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد صنعت فرش دستباف است. به همین دلیل این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش علمی ماتریس تحلیل سیاست PAM[1] چارچوبی را فراهم نماید تا شاخص‌هایی را که در بحث از آزاد‌سازی و صنعت فرش دستباف ایران دخیل است، به‌طور همزمان محاسبه و تحلیل نماید. با توجه به ویژگی‌های ساختاری و تنوع و تخصص‌های منطقه‌ای گوناگون در خصوص شیوه بافت، طرح و نقشه و رنگ‌آمیزی فرش‌های ایران، استان قم ‌‌‌به‌عنوان یکی از عمده‌ترین مراکز تولید فرش دستباف در ایران جهت مطالعه حاضر انتخاب شده است. این استان با توجه به پیشینه و خصوصیات ظاهری و ویژگی‌های منحصر به فرد بافت خود، در حال حاضر فرش دستباف 65 رج چله ابریشمی گل ابریشم کرک را ‌‌‌به‌عنوان فرش برتر تولیدی - صادراتی خود معرفی نموده است. لذا ما در این تحقیق برای ارزیابی اثرات آزاد‌سازی تجاری بر صنعت فرش دستباف از داده‌ها و اطلاعات مربوط به این نوع فرش در سال 1385 استفاده نمودیم. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که شاخص توان رقابت صادراتی برابر با 93/0 است، که نشان می‌دهد فرش دستباف 65 رج ابریشمی استان قم در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت است. همچنین شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد، که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد (شرایط بعد از پیوستن ایران به WTO) است، برابر با 84/0 بوده و این امر نشان می‌دهد که استان قم در تولید فرش مذکور دارای مزیت نسبی است.
واژه‌های کلیدی: فرش دستباف، مزیت نسبی، مزیت رقابتی، ماتریس تحلیل سیاست


 Valuating of Liberalization Trade Effects on Iran's Hand-knitted Carpet Industry by Using Policy Analysis Matrix (Case Study: Qom Province) R. Najarzadeh, Member of Academic Staff of Economics Department, Tarbiat Moddaress University M. Rezagholizadeh, MA in Economics, Tarbiat Moddaress University M. Hoseini, Ph.D. in Development Economics, Tarbiat Moddaress University Abstract One of major issues of the countries, especially developing countries, is expanding globalization process and the way of facing with it. Globalization is not a process that be encountered similarly in all countries but those who recognize its all aspects could utilize more and make better use of opportunities it makes; consequently, they could compete well in international community. Knowing competitive and comparative advantages of different sectors of country's economics can be a significant change to the rising of competitiveness. Since the hand-knitted carpet industry is one of the sectors that promise high non-oil export potentials, this paper concentrates on this industry and utilizes the Policy Analysis Matrix (PAM) to calculate indexes of competitiveness and comparative advantage in the hand-knitted carpet industry. As the province of Qom is one of the major producers of high quality marketable carpets, the paper concentrates on this area. The province has a long history of producing unique carpets in terms of design, weaving quality, coloring and other qualities. At present, Qom stands ready to supply the export market with enough of 65 knots hand-knitted silk carpets. So for evaluating trade globalization's effects on hand-knitted carpet industry, we use data and information about that kind of carpet in 1385. Results show that the index of the competitiveness of Qom hand-knitted silk carpets is 93% and its comparative advantage based on unit cost that would hold when Iran joins WTO is 84%. These indexes indicate that Qom hand-knitted silk carpets score high both in terms of competitiveness and comparative advantage. Keywords: Hand-knitted Carpet, Comparative Advantage, competitiveness, Policy Analyses Matrix

صمغ‌گیری ابریشم با پروتئاز (آلکالاز) و مقایسه آن با کلیاب
سید محمد ویسیان ، محمد ابراهیم حیدری ، مجید منتظر

 چکیده
در این تحقیق از پروتئاز (آلکالاز) با ویژگی دوستدار محیط زیست و همچنین کلیاب جهت صمغ‌گیری استفاده شده است. غلظت‌های مختلف آنزیم و کلیاب مورد بررسی قرار گرفت. پس از صمغ‌گیری میزان کاهش وزن، استحکام، روشنایی و سفیدی تعیین و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی تصاویر سطحی از نمونه‌ها تهیه شد. همچنین ابریشم صمغ‌گیری شده با روناس و دو دندانه کلرید قلع و زاج سفید به روش پیش‌دندانه رنگرزی و در سیستم CIE L*a*b* مورد ارزیابی قرار گرفته، ثبات عمومی نمونه‌ها تعیین شده است. نتایج نشان می‌دهد که درصد کاهش وزن نمونه‌های حاصل از کلیاب نسبت به آنزیم بیشتر بوده است. روش آنزیم نسبت به کلیاب تخریب کمتری روی فیلامنت‌های ابریشم نشان داده است. ثبات شستشویی و نوری نمونه‌ها نیز مطلوب ارزیابی شده است.
واژه‌های کلیدی: ابریشم، صمغ‌گیری، پروتئاز، کلیاب، روناس .

 Degumming of Silk Yarn with Protease (Alkalase) and Comparing it with Keliab M. Veysia, Iran Carpet National Center M. E.Heidari, Islamic Azad University,Ghaemshahar Branch M. Montazer, Department Textile Engineering, Amirkabir University, Tehran, IRAN Abstract One of the pre-treatment processes on silk is degumming that has much influences on other processing. There are various degumming methods and each one has its own advantages and disadvantages. In this research protease (Alkalase) and Keliab (remaining ashes of "Oshnow" plant obtained from Qom, Yazd and Kashan) used as environmentally friendly compounds for degumming of silk. Different concentration of enzyme with soda ash and surfactant and also Keliab were examined. Some properties of degummed samples such as weigh loss, strength, lightness and whiteness were tested and surface morphology also was observed by SEM. The degummed yarns then dyed with madder, using two types of mordant namely stannous chloride (SnCl2) and aluminium-potassium sulphate AlK(SO4)2. The color coordinates L*a*b* and washing fastness and light fastness of samples were evaluated. The results showed that weigh loss percentages, strength and whiteness of samples varied due to degumming with Alkalase and Keliab. However, washing fastness and light fastness of madder dyed samples were acceptable. Keywords: Silk, Degumming, Protease, Keliab, Madder


قالیچه به‌مثابه شمایل تحلیل شمایل‌شناسانه قالیچه تصویری حضرت مریم(س) و حضرت مسیح (ع)

مهدی کشاورز افشار

چکیده
روی آوردن هنر قالی‌بافی ایران به بافتن تصویر در دوران قاجار، چه از لحاظ شکل و چه از لحاظ مفهوم تحولی اساسی در این هنر ایجاد کرد. این قالیچه‌های تصویری، دیگر برای مفروش کردن زمین پدید نمی‌آمد، بلکه هدف از بافتن آنها استفاده دیداری بود؛ درست همانند یک تصویر. این تصاویر قاموسی هستند از فرهنگ دوران، کاملاً تنیده در زندگی، فرهنگ و اعتقادات مردمان جامعه، که برای فهم عمیق‌تر وجوه همچنان نا‌مکشوف این فرهنگ و جهان‌بینی آن به کار می‌آیند. این مقاله با هدف شناخت و یافتن معانی یکی از این قالیچه‌ها، قالیچه تصویری مریم(س) و مسیح(ع) را مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داده و با استفاده از روش شمایل‌شناسی اروین پانوفسکی لایه‌های معنایی این اثر را وا می‌‌کاود. و از این رهگذر به این نتیجه می‌‌رسد که این قالیچه کارکردی شمایلی دارد و در بر‌آوردن اهداف «تعلیمی» و «یادمانی» خود، آموزه‌ها و تعالیم دین اسلام، روایات قرآن کریم، ادبیات عرفانی و هنر ایران را در نظر دارد. همچنین در پایان، این نوشتار در جست‌وجوی کشف معانی عمیق این شمایل، نهفته در لایه‌های زیرین معنایی، و همچنین یافتن «خواست هنری» خلق این تصویر و دلایل فرهنگی بافته‌شدن این قالیچه در دوران قاجار، به اهدافی نذر‌گونه برای برآورده شدن حاجاتی مبنی بر داشتن فرزند و مبتنی بر عقاید عامه در مورد قدرت اعجاز‌آمیز شمایل می‌رسد. واژه‌های کلیدی: قالیچه‌های تصویری، شمایل، خوانش شمایل‌شناسانه، دوره قاجار.

 Rug as Icon Iconographical Analysis of Case Study: Pictorial Rug of "Madonna and Jesus Christ" Mehdi Keshavarz Afshar, Ph.D. Student in Art Research, Tarbiat Modaress University, Tehran, Iran Abstract A new trend of weaving pictures in Qajar era is considered to be a revolution in the art of carpet-weaving whether from viewpoint of form or concept. These pictorial rugs were intended to be spread on the floor no more, but they were woven for visual satisfaction, exactly as pictures. These pictures are like an encyclopedia of the cultural life of that era, which covers beliefs, culture and life of the people and can be employed for discovering unknown aspects of their culture and outlook. This paper has amid to understand and find the meaning of one of these rugs, namely "Mary and Jesus Christ" by analyzing it using Erwin Panofsky's iconographic method for finding different meaning layers. The paper concludes that the above-mentioned rug has the function of an icon and for fulfilling its "monumental" and "didactic" objectives makes use of Islam doctrine, Qoran's verses and Iranian mystical art and literature. At the end, in search of deep and concealed meanings of this icon hidden beneath its different meaning layers and for finding its "artistic desire" and cultural reasons for its creation, this article shows the votive objective of this rug as a means of obtaining offspring and conforms the public's belief in miraculous power of the icon. Keywords: Pictorial rugs, icon, iconographic reading, Qajar Dynasty.


فرش باغی»: از نقش «فرشی از عرش» تا طرح «عرشی بر فرش» (بررسی تطبیقی مفهوم تمثیلی بهشت در فرش با باغ ایرانی) مهندس هادی محمودی‌نژاد
کارشناس ارشدشهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
 دکتر محمد رضا پور جعفر
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 دکتر محمد رضا بمانیان
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 دکتر مجتبی انصاری

 چکیده
 فرش ایرانی، مفهومی تمثیلی و نمادین از بهشت و باغ‌های بهشتی دارد که با توصیف‌های آمده در قرآن کریم و آیات و تفاسیر در انطباق کامل است، در عین‌حالی که نقشمایه‌ها و طرح‌های موجود در زمینه فرش‌های باغی، متناسب با معماری و طراحی باغ‌های ایرانی (بالاخص چهارباغ‌های عصر صفوی) است تا جلوه‌ای از فنا‌ناپذیری و جاودانگی جهان ابدی و باغ‌های بهشتی را در جهان مادی، به تصویر کشد و تجسم بخشد. در فرهنگ مبین اسلامی گستره حرکت انسان از فرش تا عرش است، انسان از فرش چشم به جهان می‌گشاید و از آن در نهایت و کمال فرآیند حیات، به عرش پر می‌کشد و در عالی‌ترین مراحل آن، در بهشت بر فرش‌هایی که آستر آنها از حریر و استبرق است، در کمال عزت تکیه می‌زند. در این مقاله به بررسی تمثیلی مفهوم نمادین بهشت در باغ و فرش ایرانی پرداخته می‌شود که از رویکرد تحلیلی و تطبیقی در پی توصیف نقشها و طرح‌های به‌کار رفته در فرش و طرح‌های موجود در طراحی باغ ایرانی بهره می‌برد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مفهومی تمثیلی از بهشت و باغ‌های بهشتی در فرش‌های ایرانی، خاصه فرش‌های دوران صفوی دیده می‌شود که ملهم از باغ‌ها و پردیس‌های دوران اسلامی بوده است و نشان از همت والای طراح فرش ایرانی در تصویر کردن و تجسم بخشیدن به مفاهیم والای معنوی و بهشتی در حد ادراک و استعداد انسان زمینی دارد تا بر تار و پود فرش چنان گره‌هایی زند که لایق تجلی مفهومی قدسی و یادآور خاطره ازلی بهشت باشد؛ که از این رهگذر نقش و تمنای نقشبند، در کنار صور نماد و رمز و تمثیل، تمام وجود آدمی را به ماوراء و بهشت موعود پیوندی ناگسستنی می‌زند. واژه‌های کلیدی:‌ بهشت، فرش باغی، باغ‌های بهشتی، چهار باغ.

 
Garden Carpet: From the Picture of “A Carpet from Empyrean” To the Design of “A Empyrean on the Carpet” Hadi Mahmoodi-nejad, MA in Urban Planning and Design, Tarbiat Moddaresss University, Tehran Mohammad-Reza Pour-Ja'far, Ph.D., Associate Professor and Member of Academic Staff, Tarbiat Moddaresss University, Tehran Mohammad-Reza Bemaniyan, Ph.D., Assistant Professor and Member of Academic Staff, Tarbiat Moddaresss University, Tehran Mojbata Ansari, Ph.D., Assistant Professor and Member of Academic Staff, Tarbiat Moddaresss University, Tehran Abstract Iranian carpet has an allegorical and symbolic sense of heaven and heaven-like gardens which is similar to the descriptions in the Holy Qoran, yet the existing plans and sketches in heaven-like carpets are proportionate to Iranian garden’s design and architecture (especially the Char-Bagh) in the way that it draws an everlasting picture of infinite world and heaven gardens in this world. In Islamic culture the growing path of human is from carpet to the empyrean, human beings come to the world on the carpet and fly to the empyrean and in its highest levels they lean on the best carpets made of silk in the heaven. Based on this research, it has been shown that an allegorical concept of heaven and its gardens in Iranian carpet can be found completely, which are full of Islamic gardens showing the high potentials of Iranian carpet designers in drawing and designing heaven’s spiritual concepts to weave the strings in a way that they deserve the holy concepts and remind us the everlasting heavens which ties us up to the infinite existence of it. Keywords: Heaven, Garden Carpet, Heaven Garden, Char-BaghCAPTCHA
دفعات مشاهده: 4723 بار   |   دفعات چاپ: 1302 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 143 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb