چکیده شماره 9

فرش صفوی از منظر نوآوری در طرح و نقش
محمد علی اسپنانی،
عضو هیئت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شهر کرد
 
چکیده
 قرون دهم و یازدهم هجری مقارن با تجدید حیات شوکت و عظمت هنر ایرانی است. در پرتو این تحول هنرهای صناعی و در زمره آنها فرش به منزلتی عالی و اعتباری متفاوت از گذشته نایل شد و چهره‌ای دگرگونه یافت. این مهم سرآغاز و نقطه عطفی در شکل‌گیری الگو‌هایی اصیل و موجد ترکیباتی نو در طرح قالی‌ها شد و مبانی طراحی فرش ادوار بعدی را استحکام بخشید. به نظر می‌رسد تجلی چنین امری مدیون بدایع و نوآوری‌هایی است که در طرح و نقش دستبافته‌ها، خاصه قالی رخ داد و منجر به شکوفایی فرش صفوی شد. مقاله حاضر به انگیزه تبیین نوآورانه طرح و نقش فرش عصر طلایی تلاش دارد با ارائه قراین و شواهدی درونی و برونی در این زمینه، بستر و اسباب تحول و نوآوری در این فرش را مورد موشکافی و مطالعه قرار دهد.
 واژه‌های کلیدی: نوآوری، طرح، نقش، فرش صفوی

 Safavid Carpet from Viewpoint of Innovation in Design and Pattern Mohammad Ali Espanani: A Faculty Member to the School of Art, Shahrekord University Abstract Tenth and Eleventh (A.H.) centuries are in line with resuming the glory and magnitude of Persian Art. Craftworks (handicrafts) including carpet, attained a great status and dignity comparing the past in the light of this revolution, and find a completely new place for itself. This important issue became a start and turning point in forming original patterns and models and creating new compositions in the design of the carpets and also strengthened the basis of the carpet designing for coming eras. It seems that such phenomenon was due to the novelties and innovations that occurred in the design and pattern of hand-knitted craftworks especially in relation to carpet and caused the prosperity of Safavid carpet. This article tries to investigate the ground and means of such innovation and revolution in the designs and patterns of the carpet of this golden era by providing internal and external indications in this regard. Keywords: Safavid Carpet, Innovation, Design, Pattern.

تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی
مرجان صلواتی
عضو هیئت علمی گروه گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده
منطقه فارس یکی از مناطق مهم بافت قالی و گلیم در ایران است. یکی از عوامل مهم در تنوع و فراوانی گلیم در این منطقه، حضور مردم ترک و فارس در کنار هم است. ایل قشقایی بیشترین تولیدات منطقه فارس را به خود اختصاص داده و تنوع زیاد رنگ‌ها و نقشمایه‌ها از خصوصیات قالی‌های این ایل است. این مقاله بر روی نقش «مهرانه»[1] یا صلیب شکسته در این بافته‌ها تمرکز دارد. هدف این مقاله بررسی زبان نمادین این نقشمایه در گذر زمان و ظهور آن در قالی‌های ایل قشقایی است. نظر به کثرت نقشمایه‌ها، این نوشتار علاوه بر معانی نقش مهرانه در طول زمان و فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف، به زبان این نقش و دلالت‌های تلویحی آن در بافته‌های ایل قشقایی پرداخته است. معدودی ابزار نشانه‌شناسی در انجام این امر مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق بر اساس هدف از نوع بنیادی بوده و با جستجو در کشف حقایق و واقعیت‌ها و شناخت این نقوش به تبیین ویژگی‌ها و صفات آنها می‌پردازد، اما بر اساس ماهیت و روش از نوع تاریخی و توصیفی است یعنی با استفاده از اسناد و مدارک معتبر می‌توان ویژگی‌های عمومی و مشترک این نقوش را تبیین کرده و به توصیف منظم آنها پرداخت، صفات آن را مطالعه و عندالزوم ارتباط بین متغیر‌ها را بررسی کرد و از طریق تحلیل محتوی به هدف که همانا شناخت صفات و ویژگی‌های نقش «مهرانه» و کاربرد آن در قالی‌های ایل قشقایی است، دست یافت. منابع تصویری، مکتوب و شفاهی بوده‌اند.
واژه‌های کلیدی: قالی‌های قشقایی، مهرانه، نشانه‌شناسی، نماد.
The Sun Symbol of “Swastika” in Qashqa’i Carpets Marjan Salavati: M.A in Graphic Design, a Faculty Member to Azad University, Shahre-e-Rey Branch. Fars is one of the most important areas in kilim rugs and carpet production in Iran. Among the important reasons for variety and multiplicity of kilim rugs in Fars era, is the fact that here Turks and Fars people live together. This article has focused on the motif of Swastika or Broken Cross (Mehraneh in Persian) in these hands-knitted products. This paper aims to study the symbolic language of this motif through the time and its appearance in Qashqa’i carpets. Due to the multiplicity of the appearance of this motif, the current paper is not only concerned with the language of this symbol and its implications in Qashqa’i hand-kitted products, but also the role of Mehraneh through time in different cultures and religions. Some semiotic means have been employed herein. From viewpoint of the objective of the research, this is a fundamental one which explains the characteristics of this motif by exploring and discovering truths, realities and gaining knowledge about this motif. However, this paper is descriptive and historical for its nature and method. In other words, the common and general characteristics of this motif can be explained and orderly described by using original and referable documents and evidences. Also it will be possible to study their specifications, consider the relations of variables (if necessary) and recognize the characteristics of Swastika motif and its application in Qashqa’i carpets. The sources are visual, verbal and written. Keywords: Qashqa’i Carpets, Swastika, Semiotics, Symbol.

تجلّی نقوش گرفت‌و‌گیر در فرش دوره صفوی
 بهاره تقوی‌نژاد
کارشناسی ارشد صنایع دستی، مدرس دانشگاه هنر اصفهان

چکیده
 موضوع شکار و نقوش حیوانی یکی از مهمترین و اثر‌گذارترین نقوشی است که می‌توان آن‌ها را از دیرباز تاکنون در هنر ایران مشاهده نمود. این نقوش که دربرگیرنده مفاهیم دینی و اسطوره‌ای کهن، بیان‌کننده موقعیت جغرافیایی و طبیعی محل زندگی بشر و آمال و آرزوهای وی و همچنین قدرت طلبی و تنازع بقا بوده، سالیان متمادی است که به بهترین نحو ممکن به دست بشر زمان خود طراحی و در هنرهای گوناگونی به اجرا درآمده است. اهمیت نقوش حیوانی و شکار تا بدان جا است که همواره تکرار شده و در هر دوره نیز، ویژگی‌های خاص خود را چه از نظر مفاهیم موجود و چه تنوع حیوانات در حال نبرد و ترکیب‌بندی‌های مختلف حفظ نموده و با نوآوری‌هایی ارائه گردیده است. این گفتار می‌کوشد به یکی از انواع نقوش حیوانی و شکار در هنر ایران، یعنی نقوش گرفت‌وگیر پرداخته، به‌طور اجمالی نمونه‌هایی را از دوران باستان تا پس از دوره صفویه معرفی نماید و در نهایت جلوه‌هایی از این نقوش را از نظر تنوع حیوانات و نوع ترکیب‌بندی‌های موجود، در چند نمونه از فرش‌های شکارگاهی و جانوری عصر صفوی مورد مطالعه قرار دهد.
واژه‌های کلیدی: فرش صفوی، طرح شکارگاهی، نقوش گرفت‌وگیر
Manifestation of “Catch & Take” Motifs in Safavid Carpets Bahareh Taghavinejad: MA in Handicrafts, Lecturer of the University of Arts of Isfahan Abstract The hunting & animal patterns is indeed one of the most important & effective motifs which can be seen in Persian Art since ancient times. For a long period of time, these motifs (which include religious & old mythological concepts, and tell about the geographical & natural human being environment, as well as his own desires, his domineeringness, and struggle for survival), have been designed & accomplished in various subjects and to their perfections by man of those ages in different arts. The importance of the hunting & animal motifs has caused these particular motifs to be repeated at any age. Meanwhile these repeated patterns have kept their own concepts & specifications regarding the variety of animals and compositions and at the same time have been rendered in innovative styles. This paper is trying to deal with one of the hunting & animals patterns in Persian Art namely: “Catch & Take” pattern. It also introduces some samples from the ancient ages till Safavid era, and finally the manifestation of these patterns from viewpoint of verity of animals & compositions have been studied in some carpets of Safavid era. Keywords: Safavid Carpet, “Hunting Ground” Motif, “Catch & Take” Motif

بازخوانی نظام معماری باغ ایرانی در باغ- فرش ایرانی با تأکید بر نظریه بوم‌شناختی ادراک محیط[1]
 آزاده شاهچراغی
دانش‌آموخته دکتری معماری و عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 سید غلامرضا اسلامی
 دکتری معماری، عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

چکیده
فرش ایرانی کالبدی‌ترین تجسم از باغ، پس از تجسم معمارانه آن در فرهنگ ایرانی است. از یک سو بازنمایی[2] باغ در فرش شواهد و مدارکی مستند برای باز‌شناسی دقیق‌تر باغ ایرانی در اختیار محققان قرار می‌دهد و از سوی دیگر تخریب و نابودی باغ‌های تاریخی براساس عوامل طبیعی و انسانی بر اهمیت بازخوانی آنها از طریق مطالعه فرش‌ها افزوده است. در این تحقیق، طرح و نقوش باغ- فرش ایرانی با هدف باز‌شناسی نظام تمرکز حواس در معماری باغ ایرانی با روش مقایسه تطبیقی و مطالعه موردی بررسی شده است. پیش از این، مطالعه باغ- فرش ایرانی با روش‌های نماد‌‌شناسی مد نظر بوده، اما در این تحقیق با رویکردی مبتنی بر یافته‌های علم روان‌‌شناسی محیط[3] تلاش گردیده تا از طریق مطالعه باغ- فرش ایرانی و بر اساس نظریه بوم‌شناختی ادراک محیط، ویژگی‌های باغ ایرانی، از جمله تأثیر آن بر بهداشت روان و روح‌افزایی انسان، و نسبت آن با فرش ایرانی تبیین گردد. باز‌شناسی نظام ادراکی- تداعیِ باغ در باغ- فرش ایرانی از جمله نتایج این تحقیق است.
واژه‌های کلیدی: باغ ایرانی، باغ- فرش ایرانی، دودمان‌‌شناسی واژه «فرش»، چهارباغ، نظریه بوم‌شناختی ادراک محیط.
Rethinking of Persian Garden Architectural Order in Persian Garden – Carpet with Emphasis on the Environmental Ecological Perception Theory Azadeh Shahcheraghi: Ph.D. in Architecture and Faculty Member of School of Art and Architecture, Islamic Azad University, Science & Research Branch Seyyed Gholamreza Islami: Ph.D. in Architecture, Assistant Professor & Faculty Member of School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran Abstract In Persian culture, carpet is the most important formal image expression of “Garden”, next to its architectural manifestation. Nowadays, while the historical gardens have already been destroyed by nature or man and lack of documents is dominant, garden’s representation in garden-carpets enables researchers to study the history of Persian gardens. This paper, analyzes Persian garden-carpet in order to re-think the Persian garden concentrated order, according to the theories of environmental psychology. Main purpose of this study is to find the relationship between “Persian gardens’ architectural order”, “Garden– carpets” and “Gardens’ effects on Man’s mental health” with emphasis on the Theory of “Environmental Ecological Perception”. Recognition of “perception-conception order” in Persian garden and garden-carpets is one of the results of this study. Keywords: Persian Garden, Persian Garden-Carpet, Environmental Ecological Perception Theory, Carpet Philology, Cahar Bagh.

 تشخیص ساختمان داخلی فرش دستباف با استفاده از تصاویر سی‌تی‌اسکن میکرو‌فوکوس حاصل از تبدیل رادون معکوس

محمد جواد کارآمد
 دانشکده هنر، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود لطیفی
 دانشکده مهندسی نساجی، قطب علمی و پژوهشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد امانی تهران
 دانشکده مهندسی نساجی، قطب علمی و پژوهشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانیل واوریک
موسسه تحقیقاتی فیزیک کاربردی دانشگاه صنعتی چک - پراگ

چکیده
 استفاده از تصاویر سی‌تی‌اسکن اشعه X علاوه بر کاربردهای تشخیصی پزشکی، روز به روز کاربردهای جدیدتر و گسترده‌تری می‌یابد و در این میان استفاده از اشعه X میکروفوکوس که دارای کانون بسیار کوچکی در حد میکرومتر است، به‌عنوان منبع تولید اشعه X جایگاه ویژه ای دارد و این به علت ویژگی‌های خاص آن است که می‌تواند تصاویری با وضوح (رزلوشن) و تضاد (کنتراست) بالا از اجسام نرم دارای ضریب ترقیق پایین تولید کند. از آنجا که در فرش دستباف انواع مختلفی از ساختار‌های غیر اصیل ممکن است به‌کار رود که موجب افت کیفیت فرش می‌گردد و تشخیص اصالت این ساختار‌ها نیز به‌صورت بصری امکان‌پذیر نیست، در تحقیق حاضر به تشخیص ساختمان داخلی فرش دستباف به کمک تصاویر سی‌تی‌اسکن حاصل از میکروفوکوس پرداخته شده است. این تصاویر که با تبدیل رادون معکوس به دست آمده‌اند، به خوبی قادر هستند ساختار داخلی ریزباف‌ترین فرش دستباف را در حد کوچک‌ترین اجزاء آن نشان دهند و می‌توانند ابزار قدرتمندی جهت تشخیص اصالت، بررسی ساختار داخلی فرش، تأثیر عامل‌های مختلف بر آن و بسیاری کاربردهایی دیگری باشند که نیازمند بررسی دقیق ساختار داخلی فرش دستباف هستند.
واژه‌های کلیدی: فرش دستباف، تشخیص ساختمان داخلی، سی تی اسکن، تبدیل رادون، میکروفوکوس

 Recognition of Inner Structure of Hand-knitted Carpet Using Micro-focus CT-scan Images Derived from Inverse Radon Transform Mohammad Javad Karamad: Art Department, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran Masoud Latifi: Textile Engineering Department, Textile Research & Excellence Center, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran Mohamad Amani-Tehran: Textile Engineering Department, Textile Research & Excellence Center, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran Daniel Vavrik: Institute of Experimental and Applied Physics, Czech Technical University, Prague, Czech Republic Abstract In addition to medical recognition applications, X-ray CT-scan images are increasingly found to have more innovative and widespread applications. Due to the ability of producing high resolution and high contrast images from soft tissues with low attenuation coefficients, the usage of X-ray micro-focus source, which has a very small focal point (in the range of micrometer), plays an important role in those new applications. Since employing non-original knots in hand-knitted carpet reduces the carpet quality and the originality of knots cannot be visually recognized, in this research, a method has been introduced for recognition of the 3D structure of hand-knitted carpet using CT-scan images provided by micro-focus X-ray source. The images obtained by inverse Radon transform can even show the smallest units in the inner structure of the finest hand-knitted carpets. This method is a powerful device to recognize the originality, to inspect the structure and to study the impacts of different parameters on the structure of hand-knitted carpets and also for other applications which need scrutiny of 3D textiles. Keywords: Hand-knitted Carpet, Structure Recognition, CT-scan, Radon Transform, Micro-focus.

 ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف)
کامبیز فرقاندوست حقیقی
 دکترای حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 بهمن عبدی گلزار
کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

چکیده
جمع آوری، طبقه‌بندی صحیح و منطقی و نیز گزارش‌دهی منظم اطلاعات مالی در یک واحد تولیدی مستلزم داشتن یک سیستم اطلاعاتی حسابداری بهای تمام‌شده مناسب و مدون است تا مدیران واحدهای تولیدی با اتکاء به این گزارش‌ها، بتوانند تصمیمات لازم را جهت برنامه‌ریزی،کنترل تولید و کاهش هزینه‌ها اتخاذ نمایند. در تحقیق حاضر هدف ارائه الگوی بهای تمام‌شده مناسب در صنعت فرش دستباف است. از آنجا که این صنعت در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد و می‌تواند نقش مؤثری برای رفع معضل بیکاری ایفا کند و از طرفی چون صنعت فرش ایران رقبای خارجی فراوانی دارد، در نتیجه در این صنعت باید نسبت به برنامه‌ریزی‌ای حساب‌شده‌، به‌ویژه در زمینه حسابداری بهای تمام‌شده (جهت کنترل و کاهش بهای تمام‌شده محصول) و به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری آن اقدام نمود. بنابراین ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده محصول در این صنعت می‌تواند راهگشا باشد. گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته است و به این منظور از طریق مصاحبه و گفتگو با مسئولان و کارشناسان مربوط، مشاهده و بازدید عینی از واحدهای تولیدکننده فرش دستباف، به‌خصوص «کارگاه تولید فرش مقدم» و بررسی مراحل تولید آن، و همچنین مطالعه کتب و سوابق و نشریات مربوط به موضوع، اطلاعات لازم گردآوری، به روش استقرایی طبقه‌بندی و در‌نهایت با توجه به اصول و مبانی متداول حسابداری و منابع در دسترس الگوی مناسب ارائه گردید. جهت ارزیابی الگوی پیشنهادی در پژوهش حاضر از روش دلفی استفاده شد. جهت گردآوری نظرات کارشناسان و متخصصان، از فرم نظرخواهی متناسب استفاده گردیده، تکمیل آن تا دستیابی به یک توافق عام ادامه یافت.
واژه‌های کلیدی: حسابداری بهای تمام‌شده، فرش، سیستم هزینه‌یابی، مرکز هزینه، روش آزمون دلفی
 Providing an Appropriate Template for Determining the Cost in Carpet Industry (Hand-knitted Carpets)
Kambiz Gorghandoost Haghighi: Ph.D. in Accounting and Faculty Member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch Bahman Abdi Golzar: M.A. in Accounting and Faculty Member of Islamic Azad University, Khameneh Branch Proper and rational collecting, classifying and regular reporting of financial data in a manufacturing unit requires establishing an appropriate and compiled cost accounting data system so that based on these reports, the managers of the manufacturing units can make their decisions for planning, control of production and also cost reduction. Since the hand-knitted carpet industry is a competitor one, so a financial data system and especially a cost accounting system are required to preserve its situation in the marketplace and to plan for future. The objective of this research is to provide an appropriate template for determining the cost of carpet industry (hand-knitted carpets) to be employed in the cost accounting system. This will provide the necessary information for managers of the carpet manufacturing units. The material for this paper has been collected by library and field research methods including: learning the stages of carpet manufacturing, theoretical accounting fundamentals, and cost analysis templates research. The Delphi test method has been utilized and results have been presented to the specialists for review. A related questionnaire has also been provided along with the results to collect the reviewers’ opinions. This process has been followed until a common and stable result has been attained. Keywords: Cost Accounting, Carpet, Costing System, Cost Center, Delphi Test Method

بررسی حفاظت پشم دندانه‌شده با دندانه‌های مختلف و رنگرزی‌شده با روناس در برابر امواج فرا بنفش

مجید منتظر،
دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
حمید رحیم پور
 قطب علمی هویت‌یابی نوین در نساجی

چکیده
 تابش اشعه فرابنفش (UV) روی پوست و کالای نساجی به عنوان عامل اصلی سرطان پوست و تخریب کالا شناخته شده است و کاهش اشعه UV محیط و عبور آن از منسوجات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اشعه UV به جهت انرژی زیاد فوتون‌های آن قادر به تخریب ساختار رنگزا و الیاف است که از عوامل اصلی رنگ پریدگی و پوسیدگی کالا در معرض نور خورشید است. برخی مواد با جذب اشعه UV و تبدیل آن به گرما مانع از تخریب کالا و آسیب رسیدن به بدن می‌شوند. در این مطالعه رنگزای طبیعی روناس به همراه دندانه‌های مختلف و دو نوع اسید آلی شامل اسید تانیک و اسید سیتریک برای رنگرزی کالای پشمی به‌کار برده شده‌اند. اثر اسید تانیک و روناس بر میزان انتقال اشعه UV از کالای پشمی ارزیابی شده است. همچنین اثر این رنگزای طبیعی بر میزان حفاظت از تخریب کالا در مقابل اشعه UV به‌وسیله تعیین خواص مکانیکی کالا اندازه‌گیری و مقایسه شده است. نتایج نشان دادند که اسید تانیک اثر مثبتی بر حفاظت در برابر UV دارد و به‌علاوه به افزایش استحکام نیز کمک می‌کند. از میان دندانه‌های مختلف، دندانه نیترات نقره و دندانه سولفات مس حفاظت در برابر UV را افزایش داده‌اند. در مجموع کاربرد دندانه نقره و رنگرزی با روناس به همراه اسید تانیک بهترین حفاظت در برابر UV را ایجاد کرده است.

An Investigation of Protection of Wool Mordanted with Various Mordants and Dyed with Madder against Ultra-Violet Majid Montazer: Textile Engineering Department, Textile Research & Excellence Center, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran Hamid Rahimpour Ataabadi: Textile Engineering Department, Textile Research & Excellence Center, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran Abstract UV irradiation was known as an important factor for skin cancer and also textile fibers and dyes degradation. UV rays have high energy photons degrading dyes and fibers causing fading and rotting of textiles when they are exposed to sunlight. The sun blocking properties of a textile are enhanced when a dye, pigment, delustrant, or UV absorber is present which absorbs UV radiation and releases heat. They block the transmission of UV and inhibit the dye and fiber exposure. In this study, natural dye of madder with different mordants and two organic acids including: tannic acid and citric acid were selected for dyeing wool. Impacts of tanninc acid and madder on UV transmission were investigated. Also the effects of madder on protecting fabrics against UV were determined by measuring their tensile strength. The results indicate that tannic acid has positive influences on blocking UV and even increasing the tensile strength. The results also reveal that silver nitrate and copper sulphate are the best UV blocking among others. Finally, the wool fabric sample treated with silver nitrate and dyed with madder along with tannic acid exhibits the highest protection against UV. Keywords: UV Protection, Wool, Mordant, Madder, Dye.CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3217 بار   |   دفعات چاپ: 1243 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 144 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb