چکیده شماره 11

بررسی بن‌مایه‌های انتزاعی در قالی هریس
حسن عزیزی
 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
مهناز نوائی
 کارشناس فرش، دانشگاه کاشان
چکیده
 یک نقش از صافی ذهن انسان‌های مختلفی عبور می‌کند. دالان زمان و ذهن در شکل‌گیری طرح‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند. بسیاری از طرح‌ها و نقوش قالی محصول تبادلات فرهنگی ملت‌ها و اقوام مختلف هستند؛ همان‌گونه که بسیاری از محصولات فرهنگی و اجتماعی نظیر داستان‌ها، گویش‌ها، آداب و رسوم و... بین ملت‌ها و اقوام مختلف مبادله می‌گردند و در این مسیر رنگ و بو و لهجه محلی به‌خود می‌گیرند، نقش‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نقش‌ها نیز در نقل و انتقالات خود از محلی به محل دیگر دچار تغییر و تحول می‌گردند. هر نقشی فرزند نیازهای جامعه خود در زمانی خاص محسوب می‌گردد، شاید هم این طرح و نقش در جوامع دیگر متناسب با نوع زندگی، عملکردی متفاوت داشته باشد و حتی با نامی دیگر معرفی و عرضه گردد. طرح‌های شکسته هریس نیز از این قاعده پیروی می‌کنند. طرح لچک ترنج شاه عباسی گردان را بافندگان این ناحیه به طرح شکسته تبدیل کرده‌اند و به مرور با تغییرات صورت گرفته به روش ذهنی و ابداعات نو در طرح‌ها، الگوهای بصری تازه‌ای به فرهنگ تصویری فرش عرضه شده است. وجود ارتباط بین نقش‌مایه‌هایی مثل گوبک، لَلَک، سوقوردی و... در قالی هریس و بُن‌مایه‌های اسطوره‌ای تأمل‌برانگیز است. بافندگان ذهنی‌باف این حوزه، با بهره‌گیری از عامل تشبیه و انتزاع به خلق مجموعه‌ای از نقش‌مایه‌های بدیع پرداخته‌اند.
Abstract Roots of Heris Carpet Hassan Azizi Faculty Member for Kashan University Nahnaz Navaie BA in Carpet Design, Kashan University Abstract Motifs pass through the mental filters of different people. The time and mind canals govern key roles in forming the designs. Most of the carpets’ designs and motifs are the products of the cultural exchanges among different nations and races. Cultural and social products such as stories, dialects, traditions, customs etc. are exchanged among different nations and races, meanwhile get local characteristics; motifs are also not apart from this formula. They are also modified and changed in the process of movement from one location to another one. Each motif can be considered as the offspring of the social needs of its community in a certain period of time. The cursive designs of Heris also follow such formula. The organic and urban designs (i.e. Shah Abbassi medallion design) have been changed into a geometrical design by the carpet weavers and consequently innovative visual models have been introduced to visual culture of the carpets as the result of gradual mental-oriented changes and modification of those designs. The relationship between some motifs in Heris carpets such as: “Gobak”, “Lalak”, “Toosbagha” etc. and mythological elements is significant. The mental-oriented weavers of this field have created a collection of new motifs by utilizing simile and abstraction. Keywords: Myth, Abstraction , Heris, Symbol, Carpet.

تعیین مزیت نسبی و شناسایی بازارهای هدف فرش دستباف ایران
محمد مظهری
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 ناصر شاهنوشی
 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حمیده خاکسار آستانه
کارشناس ارشد گروه پژوهش‌های اقتصادی جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده
 فرش مهمترین کالای صادرات غیر‌نفتی کشور است که طی چهار دهه گذشته، بیش از 25 درصد ارزش صادرات غیر‌نفتی را به‌خود اختصاص داده و صادرات کشور از این کالا تأثیر چشمگیری پذیرفته است. بر این اساس، هدف این تحقیق بررسی عملکرد صادراتی فرش دستباف ایران و شناسایی بازارهای هدف و موانع حضور در آنهاست. بدین منظور ابتدا مزیت نسبی فرش دستباف ایران با استفاده از شاخص‌های RCA ، RSCA و طی سال‌های 2000-2005 میلادی محاسبه شد، در ادامه جهت انتخاب مناسب‌ترین بازارهای بالقوه صادراتی ابتدا کشورهای وارد‌کننده فرش شناسایی و سپس با به‌کارگیری روش تاکسونومی عددی(Taxonomy) این بازارها اولویت‌بندی شدند. نتایج مطالعه نشان داد که کشور ایران در صادرات فرش دارای مزیت نسبی صادراتی است، اما روند نزولی مزیت نسبی فرش دستباف طی سال‌های مورد مطالعه حاکی از تضعیف موقعیت رقابتی این کالا در سطح جهان است. به عبارت دیگر نزولی بودن شاخص مزیت نسبی فرش دستباف حرکت کشور به سمت از دست دادن تخصص در صادرات فرش را نشان می‌دهد. همچنین نتایج اولویت‌بندی بازارهای هدف نشان داد به ترتیب کشورهای آمریکا، امارات، ژاپن و آلمان عمده‌ترین بازارهای صادرات فرش دستباف ایران هستند.
 واژه‌های کلیدی: بازارهای هدف، مزیت نسبی، فرش دستباف، روش تاکسونومی
Determining Comparative Advantage and Recognizing Target Markets of Iran’s Hand-woven Carpet Mohammad Mazhari Faculty member for Agricultural and Natural Resources Research Center of Khorasan-e- Razavi Naser Shahnooshi Faculty member for Ferdowsi University of Mashahd Hamide Khaksar Astane MA in Economical Research, Jihad-e- Daneshgahi of Mashahd Abstract Carpet is the most important goods for non-oil export in Iran. More than 25 percent of non-oil export income has come from carpet since 40 years ago. It has a high share in the value of non-oil exports in our country. Accordingly, the goal of this research is studying Iran’s hand-woven carpet export and recognizing goal markets and obstacles of being present in such markets. Doing this, firstly, comparative advantage of Iran’s carpet has been calculated during the years 2000-2005 using RCA, RSCA and indices and then it has been tried to find the potential export markets by identifying Iran’s carpet importer countries and prioritizing them using numerical taxonomy method. The results show that in the field of hand-woven carpet, Iran has a comparative advantage for exporting. But downward trend of comparative advantage of hand-woven carpet during the studied years suggests weakening of competitive position of this product in the world. In other words, downward trend of comparative advantage index of hand-woven carpet indicates the gradual loss of our country’s expertise in carpet export. Prioritizing of the target markets show that the main export markets for Iran’s hand-woven carpet are: America, UAE, Japan and Germany respectively. Keywords: Target Markets, Comparative Advantage, Hand-woven Carpet, Taxonomy Method.


هور شریعتمدار، هویتی پنهان در عرصه فرش دستباف
 
دکتر امیر‌حسین چیت‌سازیان
استادیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
 امینه نظری اصطهباناتی
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده
 در عرصه فرش دستباف ایران، مناطقی گوناگون با دیرینه‌ای متفاوت وجود دارند که برخی از آنها همچنان ناشناخته باقی مانده یا به فراموشی سپرده شده‌اند. یکی از این موارد منطقه باستانی «ایج» و فرش هور شریعتمدار است که در زمانی نه چندان دور، از شاهکارهای بی‌نظیر فرش‌بافی فارس محسوب می‌شد. بی‌تردید از جمله پژوهش‌های ضروری در پهنه فرش دستباف، بیرون کشیدن و آشکار نمودن چنین گنجینه‌های فرهنگی از زیر غبار‌ها و ناپیدا‌های روزگار است. پژوهش حاضر با هدف معرفی این هویت پنهان با همه ویژگی‌هایش و از جمله خصوصیات طرح و مفاهیم نهفته در آرایه‌های نمادین آن صورت پذیرفته است و با استفاده از مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای تلاش کرده توانمندی‌های هنرمندان خلاق و بافندگان گمنام این فرش خاص را در معرض مطالعه پژوهشگران و علاقه‌مندان فرش این مرز و بوم قرار دهد. ناگفته‌های آشکار شده در این جستار، می‌تواند به افزایش داده‌های مورد نیاز در برنامه‌ریزی‌ها و پژوهش‌های کاربردی فرش ایران مساعدت نماید. همچنین این تحقیق اصیل، از امحاء اطلاعات فرش مورد نظر پیشگیری نموده و زمینه‌های احیاء و رونق دوباره آن را در منطقه ایج و استهبان فارس فراهم می‌کند.
واژه‌های کلیدی: هور شریعتمدار، شهر ایج، فرش دستباف، طرح و نقش، نماد‌گرایی
 The Shariat-madar Hur, an Unknown Identity in the Domain of Hand-woven Rugs Dr. Amir Hossein Chitsazian Assistant professor, Architecture and Arts School, Kashan University Amineh Nazari Estahbanati MA Student in Art Researches, Isfahan University of Arts Abstract In the field of Iranian hand-woven rugs, there are different regions with varied histories some of which are still unknown or neglected. Among these are the Shariat-madar Hur rugs which belong to the ancient region of "Eij" and not long ago, were considered as unique masterpieces of carpet-weaving in Fars province. Definitely, one of the essential investigations in the field of hand-woven rugs is to uncover these cultural treasures from the mysteries of time. The present study aims at introducing this unknown identity with all of its features including designs and concepts hidden in its symbolic ornaments. By using field and library research methods, this paper tries to bring the potentials of the inventive and anonymous weavers of this particular type of rugs to the attention of the researchers and admirers of Iranian rugs. The revealed facts in this study can contribute to an increase in the required information in researching about and planning Iranian carpets. Furthermore, this original study prevents the information regarding this rug from disappearing and contributes to the revival of this type of rug in the region of Eij and Estahban. Keywords: Shariat-madar Hur, Town of Eij, Hand-woven Rugs, Design and Motif, Symbolism.


ارزیابی شیوه‌های طبقه‌بندی طرح و نقش فرش ایران
بیژن اربابی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

چکیده
تدوین نشدن کتب و مباحث هنرهای سنتی (خصوصاً فرش دستباف) براساس شیوه‌های علمی، همواره از جمله مواردی است که ذهن را به خود مشغول می‌نماید. سال‌هاست که ادبیات نوشتاری در زمینه طرح و نقش فرش به‌گونه‌ای عجیب بدون ساختار و توأم با نواقص بسیار ارائه می‌گردد و هر یک از بزرگان صاحب‌قلم در این حوزه از ظن خود – چه درست و چه نادرست - بر آن افزوده‌اند و آشنا و بیگانه پای در جای پای دیگری - ولو در راهی نادرست - می‌گذارند. این مقاله تلاشی کوچک را در راه پروراندن این نگاه آغاز نموده است که: جهت شناخت و طبقه‌بندی «طرح» و «نقش» قالی ایران نیازمند ساختار‌هایی متقن و محکم هستیم. مرور بخش‌هایی از کتاب‌هایی که از طرح و نقش نام برده و برای آنها طبقه‌بندی معرفی می‌کنند، نشانگر نا‌همگونی تعاریف، نامشخص بودن مآخذ و ساختار‌ها و همچنین تفاوت‌های فاحش آنها با یکدیگر است، چنانکه گویی برای طرح و نقش تنها مجموعه‌ای از عنوان‌ها و بدون هیچ هدفی شناختی و محتوایی گردآوری شده است. هیچ یک از این طبقه‌بندی‌ها اتکاء علمی لازم را دارا نیست، از این رو در پی شناخت طرح و نقش می‌باید شیوه و تعاریفی را اتخاذ نمود که جامعیت لازم را دارا باشد و فاقد بیانی صرفاً توصیفی و سلیقه‌ای باشد. از این رو این نوشتار نتیجتاً این نظر را مطرح می‌کند که «طرح» را می‌توان معماری و تصویر کلی نقش‌های جای گرفته در یک متن دانست و «نقش» را عنصری خواند که با توانمندی‌های خاص خود، طرح را می‌آراید. واژه‌های کلیدی: طرح، نقش، فرش، هنرهای سنتی.

 Assessment of Classification Methods for Designs and Motifs of Iran’s Carpet Bijan Arbabi Faculty Member for the University of Arts Abstract Books and topics of traditional arts (especially hand-made carpet) have not been compiled based on scientific methods. For years, the literature of carpet design and motif is strangely non-structural and full of deficiencies; even the major writers of the field follow in others’ footsteps. This article tries to prepare the ground for a different viewpoint: a better understanding and classification of “design” and “motif” in Iranian carpets requires solid and reliable bases. Review of those books which have mentioned designs and motifs and have introduced a classification for them reveals that the definitions are heterogenic, references and structures are unknown and there are many sharp and tremendous differences among them, as if there is no cognitive and conceptual objective to be drawn from such classifications. None of such categories can be regarded as scientific, therefore design and motif shall be defined using comprehensive methods but not merely descriptive ones. Ultimately this paper proposes that “design” can be considered as the architecture and overall image of those motifs included in a text, while “motif” can be regarded as the element which portrays the design by means of its capabilities. Keywords: Design, Motif, Carpet, Traditional Arts.


بررسی نظام تولید و توزیع فرش‌دستباف به منظور ارائه راهکار مناسب با تکیه بر تبدیل نظام فشاری (Push) به نظام کششی (Pull) [1]
دکتر مرتضی فرجی
 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
نعمت‌الله آسایش
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

 چکیده
 این تحقیق با هدف بررسی وضعیت نظام تولید[2] و توزیع[3] فرش دستباف[4] مبتنی بر زنجیره تأمین ارزش[5]، تلاش می‌کند تا اولاً نوع سیستم تولید و توزیع فعلی فرش دستباف را مشخص نماید و ثانیاً براساس نظر خبرگان و کارشناسان فرش دستباف به بررسی امکان‌پذیری تبدیل نظام فشاری[6] به نظام کششی[7] بپردازد. جهت دستیابی به این امر از روش تحقیق توصیفی شاخه پیمایشی و تبیینی استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه را خبرگان و کارشناسان آگاه به نظام تولید و توزیع فرش دستباف تشکیل می‌دهند و بر اساس شناختی که مرکز ملی فرش ایران از این افراد دارد، تعداد 55 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که وضعیت فعلی نظام تولید و توزیع فرش دستباف ایران مبتنی بر نظام فشاری است. بدین معنی که هم در تولید و هم در توزیع این محصول کمتر به نظر و سلیقه مشتری توجه می‌شود و فعالان فرش دستباف ایران به عرضه فرش دستباف خود در بازارهای هدف می‌پردازند، به این امید که مشتری با ملاحظه فرش و هنر آنها تشویق به خرید گردد. اما در بسیاری از موارد این مهم کارساز واقع نمی‌شود و رقبای ایران در بازارهای هدف با درک این وضعیت به تولید و توزیع فرش‌های مورد دلخواه مشتریان هدف از نظر رنگ، شکل، اندازه، طرح و نقشه می‌پردازند. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی و آگاه‌سازی فعالان فرش دستباف امکان تبدیل نظام تولید و توزیع مبتنی بر فشاری به کششی وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: نظام فشاری، نظام کششی، تولید، توزیع، فرش دستباف، زنجیره تأمین ارزش
 Studying Production and Distribution System of Hand-made Carpets in Order for Providing Appropriate Strategy Emphasizing the Feasibility of Changing from the Push System to the Pull System Dr. Morteza Faraji Faculty Member for Imam Hossein University Ne’matolah-o-llah Asayesh MA in Commercial Management, Islamic Azad University, Firouzkouh Branch Abstract This article is trying to study production and distribution system based on providing value chain with the aim of identifying production & distribution system of hand-made carpet firstly; and studying the feasibility of changing from the push system to the pull system regarding the viewpoints of the elite and expert, secondly. In order to achieve this goal, the descriptive method of research has been used. Statistical population of this study includes elite and informed experts in production & distribution of hand-made carpets. Due to acquaintance of Iran National Carpet Center (INCC) with these people, 55 experts have been selected as the statistical samples. For collecting required information, a questionnaire has been used. The results of this study show that the present system of production & distribution of hand-made carpet in Iran is based on push system, which means the production & distribution of this product is not totally based on customer taste and Iranian experts active in this field try to provide carpets for target customers with hope that they will see those carpets and their art and hopefully will be encouraged to purchase them. But in most of cases, this method is not an effective one and competitors are producing their carpets incorporating the understanding of the customers’ taste regarding color, shape, size and drawing. Also the results of this study show that with planning and informing active people in this industry, it is possible to change the system from the push type to the pull one. Keywords: Push System, Pull System, Production, Distribution, Hand-made Carpet, Value Chain.

بررسی تطبیقی نقوش دستبافته‌های ایل شاهسون و قفقاز
 فتانه محمودی
 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
دکتر مهناز شایسته‌فر
 استادیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
چکیده
شاهسون‌ها یا عشایر ایلسون (عشایر شاهسون بعد از انقلاب نام خود را به «ایلسون» تغییر دادند)، یکی از مهمترین طوایف شمال غربی و ترک‌زبان ایران به‌شمار می‌روند. سرزمین کنونی این ایل، منطقه کوهستانی اهر، مشکین شهر، دشت مغان، کناره‌های رود ارس و پاره‌ای دیگر از مناطق آذربایجان شرقی است. آنها به تولید سوماک، کیف گلیم (مفرش)، بافته‌های مسطح، رو‌کرسی، پالاس و ورنی شهرت دارند. در طرح و بافت گلیم‌های آنها نوعی محدودیت به چشم می‌خورد. از نگاره‌های بزرگ و برجسته، به‌صورت ردیفی استفاده شده است. اکثریت این نقوش در بافته‌های قفقاز و آناتولی نیز مشاهده می‌گردد. بعضی شباهت‌های اقوام شاهسون و قفقاز به حدی است که امکان تمایز آنها به سختی میسر است، به‌خصوص در بافته‌های قدیمی‌تر که مربوط به زمانی است که مرزهای جنوبی قفقاز و شاهسون یکی بوده‌اند. هدف از این تحقیق، بررسی تطبیقی عناصر تزیینی و نقوش گلیم‌های ایل شاهسون و منطقه قفقاز است. این مقاله با هدف پاسخگویی به سؤالات زیر نوشته شده است: 1) نقوش تزیینی بافته‌های ایل شاهسون چه هستند؟، 2) نقوش بافته‌های منطقه قفقاز چه عناصر تزیینی در بر دارند؟ و 3) نقوش دو منطقه چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟ مقاله از نوع تاریخی و روش بررسی، توصیفی- تحلیلی است. بر اساس این روش ابتدا مناطق و سپس نقوش بافته‌ها توصیف و تحلیل می‌شوند. گردآوری مطالب از منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی انجام گرفته است.
 واژه‌های کلیدی: گلیم‌های شاهسون، نقش‌مایه‌های تزیینی، گلیم‌های قفقاز.
Comparative Study of Motifs in Shahsavan and Caucasus’s Carpets Fattaneh Mahmoudi Faculty Member for Mazandaran University, Ph.D. Student in Art Research, Tarbiat Modares University, Tehran Dr. Mahnaze Shayesteh-far Assistant Professor, Tarbiat Modares University, Tehran Abstract The majority of the Shasavan tribe lives in northwest Iran near the city of Ardabil and Dasht-e Moghan. Small groups of Shahsavan, however, moved to central Iran near Saveh, Garmsar, and Varamin. In Farsi (official language of Iran) Shahsavan means "those who love the Shah (king)"; Most of their weavings consist of practical pieces such as saddle bags, traveling bags and animal trappings. Their textiles frequently use the Soumak and Kilim weaves. It is likely that traditionally each clan of the Shahsavan confederation had its own designs and carpet presents its idea — the idea of a reality that simultaneously unfolds the Turkish-speaking Shahsavan people weave bags in the sumak technique. A series of large diamond latch hook medallions repeats down the field, each enclosed in a compartment of different color. Shahsavan weavings have a strongly tribal flavor with highly abstract, geometrical designs and rich colors. They are sometimes distinguished by certain shades of lavender or deep pink and salmon tones, in conjunction with soft blues. Shahsavan carpets are very similar to Caucasian carpets. The Shahsevan tribes were originally transported and resettled in the Northwest from Central Asia by the Persian kings in the seventeenth century. This helps to explain the ties between these rugs and those of the Turkmans and other Central Asian tribes. This paper discusses the ancient roots of tribal weaving, the interrelatedness of common designs and tribal motifs in Shahsavan and Caucasusian Kilims. Larger Shahsavan rugs are uncommon, and often they are mistaken for rugs from the nearby Caucasus region. Keywords: Shasavan Kilims, Caucasusian Kilims, Carpet Motifs.


الگوهای هندسی در فرش صفوی
مریم کامیار
 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
حبیب‌الله آیت‌اللهی
 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، تهران
محمود طاووسی
استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده
این مقاله به بررسی تناسبات هندسی پنج نمونه از شاخص‌ترین طرح‌های فرش صفوی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سبک‌های هنر فرش در ایران می‌پردازد. فرایند بررسی شامل استفاده از روش‌های هندسی انتقال اندازه‌ها و جستجوی یافتن سنجه (مدول) مبنا برای تشخیص تناسب در فرش با هدف تعیین و مقایسه اندازه سنجه‌ها نسبت به یکدیگر بوده است. سپس یافته‌های حاضر با تحقیقات و تناسبات هندسی مرجع در هندسه ایرانی مقایسه شده است. در نهایت با هدف تعیین منشأ این نظام تناسبات، نتایج بررسی حاضر با تناسبات خاص موجود در هنرهای تزیینی دوره‌های تیموری، ایلخانی و سلجوقی که بر اساس نظریات محققان دارای تناسبات خاص و ویژه هستند، مقایسه شده است. نتیجه بررسی نشان می‌دهد فرش‌ها از تناسبی هندسی در کلیت خود برخوردار هستند. این تناسب ویژه شامل نسبت‌های مشخصی است که بین نقوش و ابعاد فرش و به‌طور کلی در تناسبات کل و جزء برقرار است. واژه‌های کلیدی: فرش صفوی، هندسه فرش، هنر هندسی، هندسه ایرانی
 Geometrical Patterns in the Safavid Carpets Maryam Kamyar Ph.D. Student in Art Research, Tarbiat Modares University, Tehran Habib-o-llah Ayatollahi Associate Professor, Faculty Member for Shahed University, Tehran Mahmoud Tavoosi Professor, Faculty Member for Tarbiat Modares University, Tehran Abstract This article aims at studying the geometrical proportions of five types of most outstanding designs of Safavid carpets as one of the most important styles in carpet art of Iran. This research has been conducted using geometric methods of translation of measures and finding the basic module for identifying the proportions in carpets for to determination and comparison of modules with each other. Then the findings of the research have been compared with reference geometrical proportions of the Iranian geometry. Ultimately, the findings of this paper have been compared with special proportions present in decorative arts of the Timurids, Ilkhanid, and Seljuk periods, which possess special and specific proportions according to researchers, in order for determining the origin of this system of proportions. The results indicate that the carpets have general geometrical proportions. Such proportions include certain proportions between the pattern and dimensions of carpets. Keywords: Safavid Carpet, Geometry of Carpet, Geometrical Art, Iranian Geometry.CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3008 بار   |   دفعات چاپ: 1051 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 140 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb