چکیده شماره 12

بازشناسی پردیس در بستر نماد‌گرایانه معماری و فرش ایران
دکتر امیرحسین چیت‌سازیان
 استادیار گروه فرش دانشگاه کاشان

چکیده
«باغ» و «فرش» گویاترین آثار هنری ایران بوده که ریشه در فرهنگ و تمدن داشته و با طبیعی‌ترین علایق و عواطف، اعتقادات و باورهای انسانی مأنوس هستند. در‌واقع هم هنرمندان باغ‌سازی و باغ‌آرایی و هم هنرمندان فرش‌بافی و طراحی فرش، زیباترین و ممتازترین تلاش‌ها را به‌منظور تجلّی ماهرانه و مطلوب ذوق، فکر، احساس، رمز و رازهای درونی و ذهنی خود و باورهای مردم به‌کار می‌گیرند. در این مقاله رابطه این دو هنر سنتی ارزشمند در ایران و جایگاه باغ و پردیس در طراحی فرش ایران، پس از بررسی مباحث نظری، با مقایسه نقشه و طرح باغ‌ها و فرش‌های باغیِ مشخص شده کنکاش گردیده است. همنوایی طرح باغی فرش ایران با باورهای آئینی ایرانیان و هماهنگی طرح کلی قالی‌های باغی با ساختار کلی باغ ایرانی از نتایج این بررسی است. نتیجه دیگر آنکه هنرهای سنتی درعین تنوع درصورت، از یک معنا سخن می‌گویند و بر حقیقت واحدی دلالت می‌نمایند.
 Measurement of Electronic Maturation Level of Organizations Involved in Persian Hand-knitted Carpet Export Dr. Morteza Faraji Faculty Member for Imam Hossein University Ahmad Lotfi MA in Management of Supply Chain Abstract In this research we are to determine the maturity of electronic commerce (the amount of usage of electronic devices and tools for performing the organization’s activities) in the export of Iranian hand-knitted carpet, as a base for recognizing the current situation and thus offering methods for improving the level of electronic maturity (achieving higher levels of electronic maturity) for organizations supporting the exports, exporting companies and the organization for hand-knitted carpet. For this purpose the systematic model of maturity of product exporting process, which is of a systematic view and involves both aspects of organizational and applied, is used. The parameters are analyzed using the designed surveys (Likret Scale), with hypothetical mean of (µ=3), and the percentage of answered questions to each choice. The processes of acceptance and rejection were performed by T-test and Nova test, and since in two-dimensional maturity model, the grade of export electronic maturity corresponds to the organizations (companies) that have the least grade of maturity, in analyzing the results, it was found that the hand-knitted carpet export companies, though being in the first rank, have the lowest rank. Therefore the export maturity in the first rank will be determined, whilst the supporting companies and organization for hand-knitted carpet are in the fourth rank of electronic maturity. Keywords: Hand-knitted Carpet, Electronic Maturity, Export, The Two-dimensional Maturity Model, Applied Electronic Maturity, Organizational Electronic Maturity.

تأویل و تفسیر معانی نمادین نقش‌مایه ماهی در قالی‌های دوره صفویه با نظر به مثنوی معنوی مولانا
طیبه صباغ‌پور
دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته هنر اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس
مهناز شایسته‌فر
 دکترای رشته هنر اسلامی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس.

 چکیده
یکی از نقوشی که در آثار هنری ایران از دیرباز تا‌کنون به‌کار رفته، نقش‌مایه ماهی است. ماهی علاوه بر زیبایی فوق‌العاده در فرم، دربردارنده معانی عمیق و نمادینی است که موجب شده هنرمندان در دوره‌های مختلف به ترسیم و خلق دوباره آن بپردازند. از جمله این آثار هنری، قالی‌های دوره صفویه است. ماهی علاوه بر نقش مهمی که در باور ایرانیان باستان و اساطیر‌شان داشته، در فرهنگ و اعتقادات اسلامی نیز از جایگاه خاص و قابل تأملی برخوردار است. از آنجایی که مولانا در مثنوی معنوی تفسیر خاصی از معانی نمادین ماهی ارائه داده است، در این مقاله کوشیده شده تا معانی نمادین نقش‌مایه ماهی در قالی‌های صفویه با نظر به تفسیر مولانا مورد بررسی قرار گیرد. لذا پاسخ به سؤالات زیر، مورد نظر بوده است: (1) ماهی در اعتقادات ایرانیان باستان و قرآن، چه جایگاهی دارد؟؛ (2) ماهی در مثنوی معنوی، حاوی چه مفاهیم نمادینی است؟ و (3) نقش‌مایه ماهی در قالی‌های صفویه با نظر به مثنوی معنوی، چه مفاهیم نمادینی را در خود گنجانده است؟ به‌طور کلی، این نقش‌مایه حامل معانی نمادین گوناگونی همچون عارف و سالک حقیقت، انسان کامل و انسان بهشتی است و گاه معنایی متفاوت با معانی مذکور، مانند زمین، جسم و انسان دنیوی می‌یابد. اما مفاهیم دسته اول در نقش‌مایه ماهی، مصداق بیشتری یافته‌اند.
The Interpretation of the Symbolic Meanings of “Fish” Motif in Rugs of the Safavid Era in the light of Movlana’s Mathnavi Tayebeh Sabaghpour MA Student in Islamic Art, Tarbiat Modares University Mahnaz Shayesteh-far PhD in Islamic Art, Assistant Professor, Tarbiat Modares University Abstract Since long ago the motif of “fish” has been one of the motifs employed in Persian artworks. As well as having extraordinary beauty of form, fish has deep symbolic meanings and has motivated Persian artists of different ages to employ it in their works. Rugs of Safavid era are among such artworks. Both in ancient Iranian mythology and also in Islamic culture, fish has enjoyed a significant meaning and role. Since Movlana in his Mathnavi has offered special interpretation of symbolic meanings for fish, it has been tried in this paper to examine the symbolic meanings of fish motif in Safavid rugs in the light of Movlana’s interpretation. In this article, these questions have been answered: (1) What is the place of fish in ancient Iranian mythology and also in Quran?; (2) What are the symbolic meanings of fish motif in Mathnavi?; and finally (3) What are the symbolic meanings of fish motif in Safavid rugs in the light of Movlana’s Mathnavi? This motif carries with itself several symbolic meanings like: mystic, path of truth, perfect human and the man from heaven, as well as different meanings such as: earth, body, and earthly man. Keywords: Safavid Rugs, Fish, Mathnavi, Symbol


بازخوانی تحولات تجاری صنعت فرش در عصر صفوی
 عابد تقوی
 دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دوران اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
به باور بسیاری از متفکران و مورخان تاریخ ایران در دوران اسلامی، عصر صفوی همواره به‌عنوان شکوه‌مندترین و مقتدرترین حکومت ملی- مذهبی با حاکمیت دولت مرکزی شناخته شده است. در این دوره با ایجاد زیرساخت‌های نوین حکومتی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحولی شگرف در حیات اجتماعی جامعه عصر صفوی رخ داد. در پویایی حیات اجتماعی صفویان، مؤلفه‌های اقتصاد و تجارت و فراهم نمودن زیرساخت‌های اجرایی آن نقش مهمی را ایفا کرده، به‌طوری که از اولویت‌های اصلی در سیاستگذاری کلان شاهان صفوی محسوب می‌شده است. ظرفیت‌های قابل تأمل در صنعت فرش با وجود مراکز تهیه مواد خام نظیر ابریشم، کتان، پنبه و همچنین تولید فرش‌های ممتاز در کارگاه‌های بافندگی شهرهای اقتصادی این دوره، بستر‌های لازم را برای بالفعل نمودن تجارت کالای راهبردی فرش فراهم ساخت. در این مقاله سعی شده با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل تاریخی و بررسی تاریخ‌های معتبر عصر صفوی و سفرنامه‌های اروپاییان، به نقش و جایگاه صنعت فرش در تجارت خارجی حکومت صفوی پرداخته شود. همچنین در پژوهش حاضر تلاش شده به این پرسش اصلی که شهرهای با عملکرد اقتصادی چه نقشی در فرایند تجاری شدن صنعت فرش داشته‌اند، پاسخی منطقی داده شود.
Review of Trade Changes of Carpet Industry in the Safavid Era Abed Taghavi PhD Student in Archeology of Islamic Era, Tarbiat Modares University Abstract According to the thinkers and historians of Iran history during Islamic epoch, The Safavid era has always been recognized as an era with most magnificent and powerful national-religious state including the controlling central government. Due to establishing new government infrastructures for politics, economics and culture in this epoch, a marvelous revolution happened in the social life of Safavid era; among such infrastructures, economic and commerce factors were especially of great importance for an operational platform to such an extent that it became one of the most critical priorities of grand policy-making of Safavid kings. Considerable capacity of carpet industry due to presence of many centers providing raw material such as: silk and cotton, and also the production and preparation of invaluable carpets in the carpet workshops of economic cities of Safavid era, paved the path for the development of carpet trading as a strategic commodity. In this paper, it has been tried to clarify the status of carpet industry in the foreign trading policy of the Safavid era using a historical analysis approach and reviewing reliable history books covering that era and also travelogues of European travelers in Safavid epoch. This paper also tries to provide a reasonable answer to the question that what the role economic cities played in industrialization of carpet industry . Keywords: Safavid Era, Trade, Carpet Industry, Silk, Economic Cities


بررسی نقشمایه درخت بید مجنون در قالی «نقش خشتی» استان چهارمحال و بختیاری
حمید صادقیان
 عضو هیئت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شهرکرد
 لیلا مدنی
 دانشجوی رشته فرش، دانشکده هنر، دانشگاه شهرکرد

چکیده
طرح درخت یکی از مهمترین و اصیل‌ترین نقشمایه‌های تزیینی و عرفانی در هنر بشری است. گونه‌های مختلف درخت و گیاه که به‌نوعی نماد انسان نیایشگر نیز بود از دوره‌های کهن در آثار تاریخی ایران و البته دیگر ملل جهان هویداست که هر نوع از آن بیانگر مفهوم خاصی بوده و در موارد متعدد، معانی گوناگون دارد. نمونه‌ای از آن درخت بید مجنون است که در نگاره‌ها و آثار هنری ایران، خصوصاً فرش دستباف بعضی از مناطق نمایان است. به همین ترتیب، قالی استان چهارمحال و بختیاری که در رسته فرش‌های روستایی- عشایری قرار دارد، بستر این نقشمایه به‌ویژه در قالی نقش خشتی است. در این مقاله ضمن معرفی گونه‌هایی از این نقشمایه،‌ به بررسی فرمی و معنایی آن در قالی نقش خشتی مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است.
A Study of “Weeping Willow” Motif, in Chaharmahal & Bakhtiari’s Kheshti Carpet Hamid Sadeghian Faculty Member for School of Arts, Shahr-Kord University Leila Madani BA Student in Carpet, School of Arts, Shahr-Kord University Abstract The motif of tree is one of the most important and original motifs of decoration and mysticism in human’s art. Different kinds of plants and trees that may be considered as the symbol of “the prayer human” can be found in many historical works in Iran and other parts of the world; each expressing a special meaning and sometimes multiple meanings. “Weeping willow” is one of these motifs that can be found in art works and miniatures of our country, especially in hand-knitted carpets of some areas. Accordingly, the Chaharmahal & Bakhtiaris’ carpets which are classified among tribal and rural categories present such motif especially in carpets with “Kheshti Design”. In this paper the different kinds of such motif have been introduced and their formal and semantic aspects have been studied in Kheshti carpets of different areas of Caharmahal & Bakhtiaris Province. Keywords: Motif, Weeping Willow, Caharmahal & Bakhtiaris’ Carpet, Kheshti design.

بررسی سلامت روانی و فرسودگی شغلی در گروهی از بافندگان فرش
 سید سلمان علوی
 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فرشته جنتی‌فرد
کارشناس بهداشت، اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

چکیده
سلامتی عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و سلامت روان به‌عنوان بخش مهمی از سلامت فرد تعریف می‌شود. فرسودگی شغلی مقوله‌ای است که تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر محیط شغلی قرار دارد. هدف از این مطالعه بررسی سلامت روانی و فرسودگی شغلی در گروهی از بافندگان فرش دستباف و مقایسه با گروه کنترل در شهرستان نایین است. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده و نمونه آن حدود 200 نفر از بافندگان کارگاه‌های بافندگی و افراد گروه کنترل را تشکیل می‌دهد. گروه نمونه و کنترل از نظر سلامت روانی و فرسودگی شغلی ارزیابی شده و دو گروه با یکدیگر مقایسه شدند. ابزار این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه سلامت روانی SCL-90 برای اندازه‌گیری سلامت روانی و پرسشنامه MBI برای اندازه‌گیری فرسودگی شغلی که در تحقیقات مختلف روایی و پایایی این پرسشنامه‌ها به اثبات رسیده است. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و T-Test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد بین دو گروه در خرده‌مقیاس‌های افسردگی، اضطراب، خودبیمار‌انگاری، حساسیت بین فردی، پرخاشگری، فوبیا و روان‌پریشی تفاوت معنی‌داری وجود دارد اما در خرده‌مقیاس‌های وسواس و پارانویا تفاوت دو گروه معنی‌دار نیست (P <0/05). بر اساس نتایج این مطالعه تفاوت معنی‌داری نیز میان نمرات خرده‌مقیاس‌های فرسودگی شغلی در دو گروه وجود دارد (P <0/05). این پژوهش نشان داد که سلامت روانی و فرسودگی شغلی با یکدیگر مرتبط بوده و مشکلات روان‌شناختی و فرسودگی شغلی در بافندگان فرش نسبت به گروه کنترل بیشتر است.
Survey on Psychological Health and Job Exhaustion in Some of Carpet-Knitters Seyed Salman Alavi MS in Psychology, Management and Medical Informatics Faculty of Isfahan University of Medical Sciences Fereshteh Jannnatifard BS in Hygiene, Department General of Education, Isfahan Province Abstract “Health” is the perfect bio-psychosocial comfortness and psychological health is identified one of the most important parts of person's health. Job exhaustion is affected by some parameters such as job environment. The purpose of this study is the determination of relation between job exhaustion and psychological health in some of carpet-knitters and also the control group in Naeen city. The method was analytical-descriptive and the samples were about 200 carpet-knitters from carpet-knitting workshops in Naeen that were evaluated for psychological health and job exhaustion and their results were compared with those of the control group. The tools of this study were: SCL-90-R questionnaire for psychological health & MBI questionnaire for job exhaustion that their validity and reliability have been proved by valid researches. The data were analyzed by SPSS software and two groups were compared using Descriptive Statistics and T-test. Results showed that there was a significant difference between two groups in subscales of SCL-90 questionnaire (depression, anxiety, hypochondriasis, interpersonal sensivity, aggression, phobia and psychosis) (P<0/05), but for two subscales (paranoia and obsession or compulsion) there is not significant difference between the groups (P<0/05). Also based on the results of the study, there is a significant difference between scores of job exhaustion in both groups (P<0/05). This research revealed that psychological health and job exhaustion correlate with together and psychological health problems and job exhaustion in carpet-knitters are more than in control group. Keywords: Job Exhaustion, Psychological Health, Carpet-knitters


 
اندازه‌گیری سطح بلوغ الکترونیک سازمان‌های درگیر در صادرات فرش دستباف ایران دکتر مرتضی فرجی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) احمد لطفی کارشناس ارشد مدیریت زنجیره تأمین چکیده این مقاله ‌درصدد تعیین میزان بلوغ تجارت الکترونیک (میزان استفاده از ابزارهای الکترونیکی‌ در فعالیت‌های سازمان‌ها) در زمینه صادرات فرش دستباف[1] ایران است تا بتوان از آن به‌عنوان پایه‌ای برای شناخت وضعیت کنونی و در نتیجه ارائه ‌راهکار‌هایی برای ارتقاء سطح بلوغ الکترونیکی[2] (رسیدن به مراحل بالاتر از بلوغ تجارت الکترونیک) سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از صادرات، شرکت‌های صادر‌کننده و سازمان متولی فرش دستباف بهره گرفت. برای نیل به این منظور از‌ مدل سیستماتیک بلوغ فرایند صادرات[3] کالا - که دارای دیدگاه سیستمی بوده و دربر‌گیرنده هر دو بعد سازمانی و کار‌بردی است - استفاده شده است. مؤلفه‌های‌ آن‌ با استفاده از پرسشنامه طراحی شده (طیف لیکرت) از طریق‌ میانگین فرضی (3=µ) و درصد پاسخ‌های داده‌شده به هر گزینه‌ توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل ‌قرار گرفتند و رد یا عدم تأیید آنها نیز با استفاده از آزمون T و ANOVA صورت پذیرفت و از آنجا که در مدل بلوغ دو‌بعدی[4]، میزان سطح بلوغ الکترونیکی صادرات برابر است با سازمان‌هایی (شرکت‌ها) که کمترین میزان بلوغ را دارند، لذا با بررسی نتایج مشخص شد که شرکت‌های صادر‌کننده فرش دستباف با قرار گرفتن در مرحله اول، پایین‌ترین مرحله را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین بلوغ صادرات در مرحله اول تعیین می‌شود. این درحالی‌است که سازمان‌های پشتیبانی‌کننده و سازمان متولی فرش دستباف در مرحله چهارم بلوغ الکترونیکی قرار گرفته‌اند. واژه‌های کلیدی: فرش دستباف، بلوغ الکترونیکی، صادرات، مدل بلوغ دو‌بعدی، بلوغ الکترونیکی سازمانی[5]، بلوغ الکترونیکی کاربردی[6] Measurement of Electronic Maturation Level of Organizations Involved in Persian Hand-knitted Carpet Export Dr. Morteza Faraji Faculty Member for Imam Hossein University Ahmad Lotfi MA in Management of Supply Chain Abstract In this research we are to determine the maturity of electronic commerce (the amount of usage of electronic devices and tools for performing the organization’s activities) in the export of Iranian hand-knitted carpet, as a base for recognizing the current situation and thus offering methods for improving the level of electronic maturity (achieving higher levels of electronic maturity) for organizations supporting the exports, exporting companies and the organization for hand-knitted carpet. For this purpose the systematic model of maturity of product exporting process, which is of a systematic view and involves both aspects of organizational and applied, is used. The parameters are analyzed using the designed surveys (Likret Scale), with hypothetical mean of (µ=3), and the percentage of answered questions to each choice. The processes of acceptance and rejection were performed by T-test and Nova test, and since in two-dimensional maturity model, the grade of export electronic maturity corresponds to the organizations (companies) that have the least grade of maturity, in analyzing the results, it was found that the hand-knitted carpet export companies, though being in the first rank, have the lowest rank. Therefore the export maturity in the first rank will be determined, whilst the supporting companies and organization for hand-knitted carpet are in the fourth rank of electronic maturity. Keywords: Hand-knitted Carpet, Electronic Maturity, Export, The Two-dimensional Maturity Model, Applied Electronic Maturity, Organizational Electronic Maturity.CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2752 بار   |   دفعات چاپ: 1203 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 140 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb