چکیده شماره 13

کتیبه قالی‌ها به مثابه یک متن
کریم میرزایی
دانشجوی دوره دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه شاهد

چکیده
قالی ایران دارای عناصر مختلف تزئینی است که یکی از این عناصر را کتیبه‌هایی برگرفته از خطوط کوفی، ثلث و نستعلیق شکل می‌دهد. کتیبه‌ها به چند نوع مختلف قابل تقسیم هستند. نوعی از آن‌ها نوشتاری هستند که آیات، اشعار و شناسنامه قالی را در خود درج کرده‌اند و نوع دیگر تزئینیِ صرف و عاری از هرگونه نوشتار که با فرم و شکل خود، کتیبه را تداعی می‌کنند. تبدیل نوشتار به عنصر تزئینی خلاقیتی است که هنرمندان ایرانی به بهترین نحو بدان دست یافتند، همان‌طور که هندسه خشک و بی‌روح را با روند گره‌سازی به هنری زیبا مبدل کردند. کتیبه به‌عنوان یک عنصر تصویری و نسبت به متنی که در آن واقع شده قابلیت خوانش‌های گوناگونی را به‌دست تحلیلگران مختلف دارد. این قالی‌ها هم از منظر همنشینی با عناصر دیگر و هم از منظر جانشینی قابل تحلیل و خوانش هستند. بنابراین کتیبه نه به‌عنوان یک نوشتار بلکه به‌عنوان یک متن در داخل متن بزرگ‌ترِ دیگر، یعنی قالی، و همچنین در داخل یک انضمام کلی چون مسجد و منزل که در آن واقع می‌شود، می‌تواند خوانش‌های متفاوت داشته باشد. لازم به ذکر است که این مقاله بر پایه تحقیق کتابخانه‌ای شکل گرفته است.
 Inscriptions of Carpets as a Text Karim Mirzaei PhD Candidate for Comparative and Analytic History of Islamic Arts, Shahed University Abstract Iranian carpets with decorative elements are one of the elements taken from the lines of Kufi inscriptions, forms the third and Submit. Inscriptions can be divided into several different types are. They are the kind of writing verses, poems and birth certificates have been inserted in your carpet and other types of decorative only and free of any form and shape of the article itself, the inscriptions are associated. Decorative element of creativity into the article that Iranian artists know best achieved, as the geometry of the process of dry-looking Henry had become beautiful. Inscription as a visual element to the text and located where the readings feature a variety of analysts have calculated. This rug from the perspective Companion with other elements and can be analyzed from the perspective of succession and are reading. So the inscription, but rather as a document as a text within the text of the other larger, the carpet, as well as overall integration into a home where the mosque is located, can be different readings. It should be noted that this paper based on library research formed.

بررسی تا‌خوردگی فرش دست‌باف تحت فشار استاتیکی
دکتر سیدعلی مجابی
استادیار دانشکده هنر، معماری و شهر‌سازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر سعید شیخ‌زاده نجار
دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر شاهرخ حسینی هاشمی
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت
دکتر سیدجلال‌الدین بصام
 استادیار مؤسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی

چکیده
 جهت بررسی تا‌خوردگی فرش دست‌باف تحت فشار استاتیکی، نمونه فرشی آزمایشی در سه حالت مختلف تا‌خورده تحت باری معادل با 50 g/cm2 قرار گرفته و سپس به‌صورت متوالی و یکنواخت بار اعمالی به ترتیب تا 100، 200، 500، 1000 و 1500 g/cm2 افزایش می‌یابد و ضخامت آنها به‌صورت متوالی ثبت و سپس با حذف متوالی و یکنواخت بارها به ترتیب و مجدداً ضخامت نمونه فرش آزمایشی قرائت می‌گردد. با شبیه‌سازی و برازش مدل دو جزئی فشار‌پذیری de-jong بر روی نتایج حاصله، ضمن تخمین ضخامت جزء غیرقابل فشار، پارامترهای فشار‌پذیری فرش در سیستم KES-F محاسبه و مورد قضاوت قرار می‌گیرند. براساس نتایج به‌دست آمده مشخص گردید انرژی فشرده‌سازی در انحنای تا‌خورده فرش بسیار پایین بوده، درحالی‌که انرژی فشرده‌سازی در منطقه‌ای که دو لایه فرش روی یکدیگر قرار می‌گیرند بسیار بالا است. با این حال درصد جهندگی در منطقه‌ای که دو لایه فرش روی یکدیگر قرار دارند، بر خلاف منطقه انحنای تا‌خورده به میزان قابل توجهی پایین بوده که این مسئله حاکی از حساسیت و شکل‌پذیری راحت‌تر این منطقه در مقایسه با منطقه‌ای است که دو لایه فرش روی یکدیگر قرار می‌گیرند. از سویی دیگر ضخامت جزء غیرقابل فشار در منطقه‌ای که دو لایه فرش روی یکدیگر قرار می‌گیرند از سایر مناطق بررسی شده بیشتر است. در این حالت فشرده‌سازی تنها به‌واسطه فرورفتن پرز‌های لایه فوقانی در لایه تحتانی رخ می‌دهد. در حالت تخت و بدون تا‌خوردگی نیز بوم قالی فشرده نشده و صرفاً پرز‌ها تا حد امکان بر روی هم فشرده می‌شوند. در این مقاله برای توصیف رفتار تا‌خوردگی فرش دست‌باف تحت فشار استاتیکی از پدیده Domino تاخوردگی بهره گرفته می‌شود.
Study of Folding of Handmade Carpet under Static Pressure Dr. Seyyed Ali Mojabi Assistant Professor, School of Arts, Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch Dr. Saeed Sheikzadeh Najjar Associate Professor, School of Textile Engineering, Amirkabir University Dr. Shahrokh Hosseini Hashemi Assistant Professor, School of Mechanical Engineering, Science & Technology University Dr. Seyyed Jalal-o-din Bassam Assistant Professor, the Institute Applied Scientific Education of Agricultural Jihad To study the way of folding handmade carpets, the selected sample has been put under pressure of 50g/cm2 weight at three different states. The pressure has increased uniformly and continuously at 100,200, 500, 1000 and 1500 g/cm2. The thickness of the carpet has been recorded continuously during the measurement of the thickness of the carpet sample. The pressing parameters of the carpet have been calculated in KES-F system with simulation and fitting of two components model of de-jong pressure. Also, the thickness of the part that is not able to be pressed is estimated. Based on the obtained results, it has been shown that pressing energy in the curved folded part of the carpet is very low, but the pressing energy in the part with two layers of the carpet on each other is very high. Nevertheless, the percentage of elasticity in two layers of the carpet placed on each other is remarkably low. It shows that the sensitivity and flexibility of this area is more in comparison with two layers of the carpet. On the other hand, the thickness of the part that is not able to be pressed in the area with two layers of the carpet on each other is more than that of the investigated areas. In this way, the pressing is carried out by piercing the upper naps on the lower ones. Without folding and flatting of the carpet, it is not pressed and just upper layer naps are pressed on the lower layers. In this study, the phenomenon of Domino folding is used to describe the folding behavior of the handmade carpet under static pressing.

شناسایی ابزارهای ترفیعی و تبلیغی مناسب برای فرش دست‌باف ایران در بازار داخلی
دکتر مرتضی فرجی
 استادیار دانشگاه امام حسین
 مریم مارالانی
 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده
با توجه به اهمیت تبلیغ فرش دست‌باف و با وجود تعدد ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی موجود و نظر به محدودیت منابع مالی برای فرش دست‌باف، شناسایی و اولویت‌بندی این ابزارها از دیدگاه صاحب‌نظران می‌تواند در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دست‌اندرکاران این هنر- صنعت مؤثر واقع شود. به همین خاطر در این تحقیق دستیابی به دو هدف اصلی مد نظر بوده است: هدف اول عبارت است از مشخص نمودن ضریب اهمیت شاخص‌های ارزیابی ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی فرش دست‌باف و هدف دوم مشخص نمودن اولویت ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی مورد استفاده در زمینه معرفی این کالا به مشتریان در بازارهای هدف داخلی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از خبرگان و کارشناسان آگاه به ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی فرش دست‌باف در استان تهران. برای دستیابی به هدف اول، هشت شاخص برای ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی فرش دست‌باف مطرح گردیده که عبارتند از سطح پوشش، هزینه، به‌هنگام بودن، عمر آگهی، قابل اعتماد بودن، کیفیت، اثر‌بخشی و سهولت استفاده. بر اساس روش AHP گروهی و بهره‌گیری از نظر خبرگان و کارشناسان، مقایسات زوجی بین شاخص‌های فوق انجام گرفته است؛ همچنین در تحقیق حاضر جهت تعیین اولویت ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی به زعم خبرگان و کارشناسان، نمونه آماری از روش تصمیم‌گیری چند‌معیاره و نوع TOPSIS بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از اجرای روش AHP نشان داد که شاخص اثربخشی با ضریب اهمیت (224/0)، شاخص به‌هنگام بودن با ضریب اهمیت (168/0)، شاخص کیفیت با ضریب اهمیت (140/0) و شاخص سطح پوشش با ضریب اهمیت (125/0) مهمترین شاخص‌های ارزیابی یک ابزار ترفیعی و تبلیغی هستند. یعنی هر‌چه یک ابزار بتواند به‌طور مؤثر، در زمان مناسب و با کیفیت مطلوب تعداد بیشتری از افراد جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهد، از اهمیت قابل توجه‌تری برخوردار است؛ و همچنین بر اساس اجرای روش TOPSIS، تلویزیون، نمایش حضوری محصول، مجلات تخصصی و روزنامه چهار ابزاری هستند که بر اساس شاخص‌های هشتگانه یاد شده از اولویت بیشتری برخوردارند.

Identifying Advertising and Promotional Tools for Persian Handmade Carpet in Domestic Market Dr. Morteza Faraji Faculty Member for Imam Hossein University Maryam Maralani MA in Commercial Management Abstract Regarding the importance of handmade carpet advertising, variety of advertising tools and financial resources limit, prioritization of the tools by expert opinion can be effective in programming and planning on carpet artisan. Two main objectives are to be achieved in this research. The first objective determining importance factor of evaluation indices of handmade carpet advertising tools and the second objective determining priority of advertising tools used in introducing the commodity to customer in domestic target markets. Statistical population in this research includes experts aware of handmade carpet advertising and promotional tools in Tehran province. To access the first objective, eight indices of handmade carpet advertising and promotional tools have been brought up mainly coverage, cost, promptness, durability, trustworthiness, quality, influence and easiness to use. On the basis of Group AHP method and utilization of expert opinions, above indices have been compared in pairs, in determining priority of advertising and promotional tools also on the basis of expert opinions multi-criteria decision making and TOPSIS have been applied. Effectiveness index with the importance coefficient %224, promptness index with the importance coefficient %168, quality index with the importance coefficient %140 and coverage index with the importance coefficient %125 are the main evaluation indices of an advertising and promotional tool. In other words, the more effective, prompt and qualitative a tool covers more people in target society; the more is its importance. Hence, TV, in person presentation, specialized magazines and newspaper are four tools in higher priorities according to mentioned eight indices.


 بررسی تطبیقی نقوش قالی سیستان با نقوش سفال نخودی شهر سوخته
دکتر سید رسول موسوی حاجی
 استادیار گروه پژوهش هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی پیری کارشناس ارشد رشته صنایع دستی

چکیده
قالی سیستان یکی از اصیل‌ترین هنرهای بومی منطقه است که با روح و جسم مردم این سامان پیوندی تنگاتنگ دارد. از آنجا ‌که این هنر اصیل در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه و مطالعه متخصصان و محققان ذیربط قرار گرفته، روز به روز تغییراتی در طرح، نقش و رنگ آن ایجاد شده و بیم آن میرود تا نقش‌مایههای به‌کار رفته در قالی‌های اصیل سیستان به فراموشی سپرده شوند. بنابراین برای حفظ و احیاء نقوش این میراث ارزشمند فرهنگی و هنری لازم است تا نقوش اصیل قالی سیستان شناسایی شده و در تهیه نقشه‌های جدید و با اصالت مورد استفاده قرار گیرند. در این پژوهش سعی نگارندگان بر آن ‌است تا با بررسی نقوش به‌کار رفته در قالی‌های سیستان به شیوه پیمایشی و کتابخانه‌ای و تطبیق آنها با نقوش سفال‌های نخودیِ شهر سوخته، بر اصالت نقشه قالی‌های سیستانی و قدمت آن‌ها مهر تأیید نهاده و با پیوند دادن قالی سیستان با گذشته افتخار‌آمیزش راه را برای تهیه نقشه‌های اصیل قالی سیستان هموار سازند. نتایج تحقیق حاضر همچنین بر این حقیقت گواهی می‌دهند که نقوش قالی‌های اصیل سیستان به‌ویژه نقش‌مایه‌های هندسی، ریشه در فرهنگ بومی منطقه داشته و نقش‌مایه‌های حیوانی و گیاهی نیز عمدتاً از اقلیم و محیط طبیعی منطقه الهام گرفته‌اند.

A Comparative Study of Motifs of Sistan Carpet with Motifs of Buff Potteries in Shahr-e-Sookhte (Burnt City) Dr. Seyyed Rasoul Mousavi Haji Assistant professor, Department of Art Research, Sistan-va-Balouchestan University Ali Piri MA in Handicrafts Abstract Sistan rug is one of the most genuine native artifacts of the region which is closely linked to the spirit and substance of the people of this land, since in these years less attention has been paid to this original art and it has been less frequently studied by the relevant experts and researchers, day by day changes has been made in its design and color that has resulted in the deterioration and disappearance of the genuine regional designs and there is a concern that the figure origins, employed in them, would be forgotten by the elapse of time. So in order to preserve and restore figures of this valuable cultural and artistic heritage, it is necessary to detect the genuine figures and use them in providing new sketches having genuineness and this cannot be accomplished but by seeking to find the origin of the figure origins of the Sistan rug. In this investigation, the efforts of the authors has been exerted on that through studying the Sistan rugs, using the survey as well as library methods and their comparison with the figures on the buff pottery in the shahr-e-sookhte (burned city) we would be able to acknowledge the originality and precedence of the Sistan carpet figures and by linking the Sistan rug with its past glory, we would pave the way to provide original figures of the Sistan rugs. Undoubtedly, the buff pottery of shahr-e-sookhte, with regard to its thousands of years of records, play an important role in identifying again the original figures of Sistan, so the collection and analysis of the Sistan rug and their comparison with the buff pottery of shahr-e-sookhte which would result in giving identity to them, can be considered a big step forward in generating original and standard figures of the rug and reproduction of this immanent art would provide the missed loop in the claim of the present pictorial culture of Sistan to complete the link with its past which is a pride


ارزیابی نظام‌های تولیدی فرش دست‌باف با استفاده از تکنیک‌های چند معیاری: مطالعه موردی آذربایجان شرقی
محمد مظهری
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ناصر شاه‌نوشی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
 هادی رفیعی دارانی
 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد شهری جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده
 هدف اصلی این مطالعه ارزیابی نظام‌های تولیدی موجود در فرش دست‌باف، یعنی نظام کار‌فرمایی، خویش‌فرمایی و مشارکتی است. برای این منظور، در این مطالعه از شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و کیفی در چارچوب تکنیک‌های چند‌معیاری (تاکسونومی و دلفی) استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که در آذربایجان شرقی به‌ترتیب نظام کار‌فرمایی در مقیاس واحدهای بزرگ تولیدی (در واقع به‌نام نظام مشارکتی و دارای فعالیت کار‌فرمایی) و نظام کار‌فرمایی، از نظر عملکرد کلی دارای رتبه اول و نتیجتاً به‌عنوان مناسب‌ترین نظام تولیدی در صنعت فرش دست‌باف است.
 Evaluation of Production Systems in Handmade Carpet using Multiple-criteria Decision Making: Case study of Eastern Azerbaijan Province Mohammad Mazhari Faculty member for Agricultural and Natural Resources Research Center of Khorasan-e- Razavi Naser Shahnooshi Faculty member for Ferdowsi University of Mashahd Hadi Rafiei Darani Faculty member for Urban Economy Department, Jihad-e- Daneshgahi of Mashahd Abstract The main objective of this study is evaluation of the production systems in hand-weaving household. Therefore, we use multiple criteria decision making (Taxonomy, Delphi) whit respect to economic criteria, social criteria, management criteria and qualitative criteria. The results indicate that, based on the performance of production system, employer system in large scale firms was found to be the top rank and as a result it became the best production system for the carpet industry in Azerbaijan provinces.

بررسی نقوش بافته‌های بختیاری[1]
دکتر ابوالقاسم داد‌ور
دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
فرناز مؤذن
 کارشناس ارشد پژوهش هنر
چکیده
عشایر بختیاری گروهی از اجتماع محسوب می‌شوند که نوع زندگی‌شان بی‌تردید در گذر زمان دستخوش تغییرات گوناگون شده است، تغییراتی که ناگزیر ادامه خواهند داشت. دست‌بافت‌های آنان مجموعه‌ای از معدود دست‌ساخت‌های ایشان است که در طول سالیان متمادی باور‌ها، اعتقادات و آنچه را که نسل به نسل به آنها رسیده در خود جای داده است. تک‌تک تصاویر نقش بسته بر بافته‌ها به‌همراه شیوه‌های بافت به دختران بختیاری آموخته می‌شود و بر ملزومات زندگی آنان نقش می‌بندد. آنها با توجه به نیازهای‌شان و با مواد اولیه‌ای که در دسترس دارند، ضروری‌ترین و کاربردی‌ترین وسایل خود را می‌بافند و در سرتاسر زندگی همراه خود نگه می‌دارند. این مقاله از طریق روش تحقیق پژوهشی تاریخی و توصیفی نگاشته شده است و هدف اصلی آن علاوه بر معرفی تک‌تک بافته‌ها، معرفی و ریشه‌یابی اسطوره‌ای برخی از نقوش نمادین نیز هست. چرا که با توجه به گسترش دلالان بازار‌های صنایع دستی و نفوذ آنان در میان بختیاری‌ها، بیم آن می‌رود که نقوش مورد تقاضای بازار کم‌کم جای نقوش سینه به سینه آموخته شده را بگیرد و اثری از آنها باقی نگذارد و یا حتی نفوذ وسایل و ابزار معمول شهری، ضرورت تولید بافته‌ها و به تبع آن ثبت نقوش اصیل را در میان این قوم از بین ببرد.
 A study of Motifs of Bakhtiarian Textiles Dr. Abolghasem Dadvar Associate professor, School of Arts, Al-Zahra University Farnaz Moazen M.A in Art Research Abstract The textile of the Bakhtiarian's nomadic have many changes during of periods .This alterations will have continued, but some of that ,have a collection of designs that come from the mind of Bakhtiarian woman ,who teach them from her deceased, these study tried to collect the motifs that have many unknown meanings. The aim of this research is to introduce these motifs and try to field study. But the main purpose of this study is to reviving the traditional Bakhtiarian motifs and avoid of its separating and abandoning and also the use of these motifs in new art works and the life of people.


بررسی تطبیقی فرشینه‌های اروپا با گلیم ایران
 
درسا سازگار
 کارشناس ارشد پژوهش هنر
دکتر امیرحسین چیت‌سازیان
استادیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
 دکتر حبیب‌الله آیت‌اللهی
دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه شاهد

 چکیده
فرشینه‌های اروپایی و گلیم‌های ایرانی از کاربردی‌ترین انواع منسوجاتِ تخت و بدون پرز در هر دو منطقه هستند که در ظاهر به لحاظ طرح و نقش، رنگ‌آمیزی و بافت تفاوت‌هایی دارند و کارکرد‌های خاصی را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین مطالعه بر روی آنها، با هدف شناسایی و تطبیق این دست‌بافته‌های ارزشمند صورت پذیرفته که می‌تواند زمینه‌هایی را برای تحول و بهبود گلیم ایرانی، با حفظ هویت هنری آن فراهم نماید. گلیم‌های ایران و فرشینه‌های اروپا به‌دلیل ویژگی‌های فرهنگی و معنوی خاص این مناطق، با اینکه از ابزار و مواد اولیه و فناوری مشابهی در بافت استفاده می‌کنند، اما دارای طرح‌ها و نقوش متفاوت و ترکیبات گوناگون رنگی و اندازه‌ها و نیز کارکرد‌های مختلفی هستند. به منظور نیل به اهداف مقاله از مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی بهره گرفته شد و با بررسی و تطبیق این گروه از دست‌بافته‌های ایرانی و اروپایی، به وجوه اشتراک و افتراق بسیاری دست یافتیم.
Comparative Analysis of European Tapestries with Iranian Kilim Dorsa Sazgar MA in Art Research Dr. Amir Hossein Chitsazian Assistant professor, Architecture and Arts School, Kashan University Dr. Habib-o-llah Ayatollahi Associate Professor, Arts School, Shahed University Abstract European tapestries and Persian kilims are the most useful types of flat and non-pile textiles in both regions bearing differences in terms of appearance such as: design, motif and color and texture and also in terms of specific functions which have been assigned to them. This study, therefore, has been conducted with the aim of identifying and comparing these valuable handmade textiles so that it may provide some grounds for improvement and development of Persian kilims while preserving their artistic identity. Although Iranian kilims and European tapestries use similar tools and materials and weaving technologies, but due to certain cultural and spiritual characteristics of Iran and Europe, they are different in terms of designs and patterns, color compositions, sizes as well as functions. Library-based and documentary studies were performed for achieving the aim of the paper and reviewing and comparing these types of Iranian and European handmade textiles revealed many similarities and differences.CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2606 بار   |   دفعات چاپ: 1150 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 130 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb