چکیده شماره 15

تحلیلی چند بر قالیچه‌های عرب جنی فارس
ابوالقاسم دادور
دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س)
اعظم رسولی
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س)
چکیده
 قالیچه‌های عرب جنّی، مبین نگرش ویژه خالقان آن است که دست‌بافته‌هایی نادر و اسرارآمیز را در هنر ایران رقم زده‌اند. برای اولین بار در سال 1371 دکتر پرهام نام این طایفه و دست‌بافته‌هایشان را وارد ادبیات فرش ایران نمود. برخلاف ناشناخته بودن این طایفه در منابع مکتوب ادبی و تاریخی ایران، در کتب انساب عرب و تفاسیر قرآنی از طوایف جنّی به تفصیل سخن رفته است. در روند شناخت قومی و اعتقادی این طایفه، ظاهراً باور به جن و گرایش به اسرار و رموز آن یکی از عوامل تأثیرگذار در خلق نگاره‌ها و محتوای قالیچه‌های عرب جنّی بوده است. شناخت طوایف جنّی عرب و باورهایشان، احتمال ارتباط نسبی و بینشی این طایفه مرموز و ناشناخته با آنان، گرایش‌های توتمی خالقان قالیچه‌ها و دست‌یابی به تأثیر تلفیق فرهنگی سه تمدن مهم آسیای غربی، بین‌النهرین، ایران و هند در شکل‌گیری نگاره‌ها، از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش می‌باشند.
Some Analyses on Arab-jinni Rugs of Fars Dr. Abolghasem Dadvar Assoc. Prof., Faculty of Arts, Alzahra University, Tehran, Iran Azam Rasooli M.A. Student, Faculty of Arts, Alzahra University, Tehran, Iran Abstract Arab Jinni rugs, illustrate special attitude of their creators who made exceptional and mysterious hand-made weavings. In 1993, Dr. Parham ascertained the name of this tribe as well as their weavings to Persian carpet literature for the first time. Despite unfamiliarity of this tribe in Iran's literature and historical documents, it is mentioned in detail in the lineage books of Arab and Quran commentaries. Apparently in the ethnic and ideological beliefs of this tribe, believe in jinni and tendency to their mysteries is one of the factors that affect their motifs and designs. Recognition of Arab-Jinni tribes and their beliefs, plausible ancestral and ideological relation of this mysterious and unknown tribe with them, totemic tendencies of creators of such rugs, the influence of cultural reconciliation of three important western Asia, Mesopotamia, and Persia-India civilizations on the formation of their motifs are among the most important outcomes of this research.


 تأثیر نوع گره بر خواص فیزیکی فرش: ضخامت کف فرش، ارتفاع پرز و طول فرش
 سید جلال‌الدین بصام
 استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
محسن حمیدی
 اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان
بهشته نصیری راد
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

چکیده
گره‌های متقارن و نامتقارن به عنوان دو گره اصیل، خواص فیزیکی و مکانیکی متفاوتی دارند که کاربرد آن‌ها در قالی تأثیر بسزایی دارد. گره جفتی و بی‌گره بافی خواص متفاوتی نسبت به گره‌های اصیل و مجاز به قالی می‌دهند و در صورتی که برای ایجاد خاصیت ویژه‌ای به کار گرفته شوند، ممکن است در موارد نادری به افزایش کیفیت فرش منجر شوند، هرچند که در وضعیت فعلی می‌تواند لطماتی را به فرش دستباف ایران وارد کند. به جهت اهمیت این خواص، کتب و مقالات مختلفی در موردشان اظهار نظر کرده‌اند. نمونه‌های قالی با استفاده از یک نوع مواد اولیه و با کاربرد هر چهار نوع گره فوق‌الذکر توسط یک بافنده بافته شده و تأثیر این گره‌ها بر طول فرش، ضخامت فرش و ارتفاع پرز اندازه‌گیری شد. نمونه‌های بافته شده با دو روش تولید شدند؛ روش اول کنترل ضربات دفتین است که در آن پس از هر رج گره‌گذاری، دو بار با ضربات دفتین بر آن‌ها کوبیده می‌شد. روش دوم، روش کنترل ابعاد است که با تنظیم دفعات ضربات دفتین سعی بر بافت فرش مطابق با نقشه طراحی شده بود. در نمونه‌های جفتی و بی‌گره برای رسیدن به ابعاد مورد نظر نقشه، اجباراً تعداد ضربات دفتین به یک بار کاهش یافت، در حالی که در نمونه‌های متقارن و نامتقارن تعداد ضربات دفتین به پنج یا شش بار افزایش یافت. نتایج نشان می‌دهند که گره‌های متقارن و نامتقارن باعث افزایش طول قالی و گره‌های جفتی و بی‌گره موجب کاهش طول قالی می-شوند و برای رسیدن به ابعاد مورد نظر، یا باید تعداد دفعات کوبیدن ضربات دفتین را تغییر داد و یا از مواد اولیه با نمره‌های متفاوت استفاده کرد. ضخامت کف فرش در نمونه‌ها نیز متأثر از نوع گره هستند؛ یعنی اگر تعداد ضربات دفتین زیادی بر گره‌های متقارن و نامتقارن وارد شود باعث افزایش ضخامت کف قالی می‌شوند و در حالتی که ضربات دفتین کنترل شوند، ضخامت مشابهی با گره‌های جفتی و بی‌گره برای کف قالی ایجاد خواهند کرد.
 Effect of Knot Type on some Physical Properties of Hand-Knotted Carpet: Carpet Backing Thickness, Pile Height and Carpet Length Dr. Seyed Jalal Eddin Bassam Assistant Professor, Institute of Technical and Vocational Higher Education, Ministry of Jahad Agriculture Mohsen Hamidi Ministry of Labor and Social Affairs, Kashan Bureau Beheshteh Nasiri Rad Iran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization Abstract Symmetric and asymmetric knots, as two original knots, possess different physical and mechanical properties that influence the function of a carpet. Jufti and U knots give different properties to the carpet compared to the original ones. If they were used to produce specific properties, they would enhance the carpet's quality. However, nowadays their applications are considered as methods that diminishes the quality of carpets. As these properties have significant influence on the carpets, some attention is paid to them in different papers and textbooks. Carpet samples are woven with each knot type and identical materials by a weaver. Then the effect of various kinds of knots measured on the carpet length, carpet thickness and pile height. Samples are woven in two different methods. The first one is a method in which the number of beating the comb is controlled; i.e., after each row of knots only and exactly two comb beats are applied to the row of knots. In the second method, the dimensions of samples were controlled and it is tried to weave the carpet with the dimensions designed; i.e., the number of times the comb is beating down the row of knots varies according to the weaving progress. In jufti and U knot samples, the number of beating times inevitably reduced to one, while in symmetric and asymmetric samples it increased to five to six times to obtain the designed dimensions. Results show that symmetric and asymmetric knots lead to an increase in the carpet length, whereas the other two knot types end in a decrease in the carpet length. To reach the designed length it is necessary to change the number of beating or to use different materials with suitable yarn counts. The thickness of the foundation of carpet is also influenced by the knot type; i.e., if the number of comb beating increases the foundation thickness increases as well, but if the number of comb beating remains constant there will be identical foundation thickness in carpets woven with different types of knots.

بهبود برخی خواص الیاف پشم حاصل از فرایند شستشو
علی جهانگیر
دانشکده نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،  ایران
عبدالرضا ظهیری
 وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران
 مهدی اخباری
 دانشکده نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،ایران

چکیده
نسخه‌های شستشوی الیاف پشم عمدتاًٌ توسط شرکت‌های تجاری تولیدکننده ماشین آلات پشم‌شویی، شوینده‌ها و مواد تعاونی مصرفی پیشنهاد می‌گردند. این نسخه‌ها بر مبنای خواص و مشخصات فنی پشم ناشور نژادهای معتبر دنیا برای سطوح بالای تولید و مصرف ارائه می‌شوند و معمولاًٌ استفاده از آن‌ها در شستشوی الیاف پشم نژادهای ایرانی به افت کیفیت الیاف پشم شسته منتهی می‌گردد. در این تحقیق برای حصول خواص ظاهری (نوری و اپتیکی) بهتر، شیوه‌های عملیاتی و تنظیمات مناسب‌تر در کارخانجات شستشوی پشم ارزیابی می‌گردد. سپس برای شستشوی پشم نژادهای داخلی با توجه به ویژگی‌های خاص پشم نژادهای بومی، تغییراتی در روش‌های متداول داده و با ارزیابی آن‌ها، روش‌های مناسب شستشو پیشنهاد می‌شوند. نهایتاً با انجام آزمون‌های خواص کیفی الیاف پشم خروجی، تأثیر تغییرات اعمال شده در نسخه شستشو ارزیابی شده و بهترین نسخه جهت حصول بهترین خواص کیفی برآورد می‌گردد. نتایج نشان داده است که تغییرات اصلاحی در نسخه شستشو تأثیرات مطلوبی در کیفیت الیاف پشم شسته خروجی دارند. Improvement of Some Scoured Wool Characteristics Ali Jahangir Textile Dept., Islamic Azad University, Kashan Abdolreza Zahiri Ministry of Commerce, Iran Mehdi Akhbari Textile Dept., Islamic Azad University, Kashan Abstract Commercial wool scouring instructions are introduced mainly by technological and chemical manufacturing companies. Most of the instructions are prepared according to the technical specifications of the most famous international wool brands with high level of production. Other types of wools are scoured based on mentioned instructions with minor corrections. Using commercial instructions in scouring of Iranian wools usually leads to decrease the scoured wool quality. In this study, operational methods and machine settings used by Iranian wool scouring companies are investigated. To achieve better appearance characteristics (light and optical) on scoured wool, some changes to conventional methods are introduced, considering the Iranian wool characteristics. These changes are then evaluated to suggest the optimum methods of scouring. Finally, effects of these changes are evaluated to suggest the best method for obtaining the best quality Iranian scoured wools. Results show that the changes have advantageous effects on the quality of scoured wools.

نقش فرشته در فرش ایران
دکتر قباد کیانمهر
 استادیار و مدیر گروه بخش صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
 دکتر حسین میرجعفری
استاد تاریخ دانشگاه اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان
 آزاده پشوتنی‌زاده
دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان

 چکیده
در فرش ایرانی، حضور نیروهای مافوق طبیعی در قالب تصاویر طبیعی رخ می‌نماید و همواره جهان خاکی آدمیان با ماوراء آن پیوند داده شده است. نه تنها نقوش گیاهی در بخش میانی فرش ایرانی، باغ و بوستانی را در قالب نمونه‌‌ی آرمانی بهشت بر ذهن تداعی می‌کند، نقوش حاشیه‌ا‌ی آن نیز به عالم بالا اشاره دارد که گاهی با تعدادی از فرشتگان زینت یافته است. شاید حضور این فرشتگان در حاشیه‌ی فرش و قبل از ورود به مرکز آن، اشاره به مراحل پیشین ورود به بهشت (مرکزیت فرش) و سنجش اعمال نیک و بد توسط فرشتگان در محضر پروردگار دارد یا سمت و سوی آن وام‌دار کهن الگوی دیگری است که آن نیز همانند فرشتگان در ایران ‌باستان دارای مقام الوهیت بوده است و ما آن را فروهر می‌خوانیم. در این تحلیل، سعی بر آن است تا با گردآوری‌های اسنادی و کتابخانه‌ای به تحلیل و توصیف موضوع اقدام نموده و در ادامه به ریشه‌یابی نقش فرشته در کهن الگوی فروهر پرداخته و با استناد به آیات و روایات مذهبی، به توجیه مناسبی در جهت شکل‌گیری فرم ‌ظاهری فرشته به صورت انسان بالدار دست بیابیم. نگارندگان بر این باورند که نقوش فرشته‌ای که در فرش‌های ایران دیده می‌شود رابطه‌ی معنایی محکمی با نقش فروهر دارد.
 the Angel Pattern on Persian Carpets Dr.Qobad Kiyanmehr Ph.D assistant Professor& Head of Handicraft in Art University of Isfahan, Iran Dr.Hossien Mirjafari Ph.D Professor, Department of History, University of Isfahan, Iran Azadeh Pashootanizadeh Ph.D. Student, Art Research, Art University of Isfahan, Iran Abstract There is a spiritual & intellectual power in Persian carpets which connects to the terrestrial world. Plant patterns that make gardens not only symbolize paradise in the heart of carpets; but also the patterns in the borders which sometimes are decorated by angels represent the spiritual world. Maybe the position of angels indicates the initial stage before paradise gate (in the middle of the carpet) and Judgment Day, which our acts will be evaluated by angels and God will visit us, or it comes from other Persian archetype that has intellectual power, known as Farvahr. This research is tried to find and analyze roots of the angel shape by the form of Farvahr archetype, and we use holy Verses and religious stories as documents for proving the cause of its human shape with two wings. Writers try to prove that the Angel pattern is connected conceptually with the symbol of Farvahr


تحلیل نقش و قاب حاشیه در فرش‌های عشایر افشار در تلفیق نگرش جورج زیمل و رویکرد بازتاب
دکتر زهرا رهبرنیا
دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س)
بهاره پور یزدان‌پناه
کارشناس ارشد رشته پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س)

چکیده
تاکنون هنر فرش‌بافی ایران -خصوصاً فرش‌بافی عشایری و روستایی- از وجوه گوناگونی چون زیبایی‌شناسی، رمزگرایی، طبیعت‌گرایی و ... بررسی شده است. اما با نگرش متفاوت جامعه‌شناس آلمانی «جورج زیمل» به «جامعه و اثر هنری»، می‌توان وجهی فرامتنی و بین‌رشته‌ای از این هنر، در ارتباط با جامعه مطرح کرد. وی معتقد است که سرمنشأ همه اصول زیبایی‌شناختی در اصل «تقارن» نهفته است و این گرایش به تقارن با نوع اداره جامعه رابطه دارد. این تحقیق بنیادین برای پاسخ‌گویی به این سؤال بوده که آیا ارتباطی بین معیارهای زیبایی‌شناسی با اوضاع جامعه وجود دارد یا خیر. برای یافتن پاسخ، با استفاده از روش‌های توصیفی- تحلیلی و ابزار اسنادی و کتابخانه‌ای، گردآوری مطالب و تبیین مبانی بخش نظری انجام شد. جامعه و نقوش قالیچه‌های عشایر افشاری کرمان به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است تا در تطبیق با آراء زیمل و به ویژه با اتکا به نظریه بازتاب، بررسی شود. لذا مقاله حاضر در عین پرداختن به نقش و حاشیه فرش، انعکاس جامعه و نوع اداره آن را بر موزون و متقارن بودن هنر فرش‌بافی جوامع عشایری جست‌وجو می‌کند. در مجموع، رویکردهای زیبایی‌شناسی جامعه‌شناختی زیمل در ارتباط جامعه و این هنر سنّتی کشورمان مصداق می‌یابد. هنوز در نمونه‌هایی از جوامع روستایی و عشایری هماهنگ از نظر سیاسی و اجتماعی، ساختار فرش عشایری همچنان بر نظم و تقارن است؛ در حالی که جامعه کاملاً فردگرایانه مدرن، هنر را به سوی عدم تقارن سوق ‌داده است که نمونه عینی آن در فرش‌های مدرن مشاهده می‌شود. هم‌چنین برخورداری از نگاهی تلفیقی بین زیبایی‌شناسی و جامعه شناسی نسبت به حضور «قاب یک اثر هنری و به عبارتی حاشیه فرش» و تلقیِ رکن اساسی بودن آن، باعث می‌شود جامعه به مثابه اثری هنری، دارای کلیتی انسجام یافته شود.

 An analysis of Pattern and Border Frame in Afshar Carpets With Georg Simmel's Approach & Reflection Theory Dr. Zahra Rahbarnia Associate professor, Department of Research in Arts, Faculty of Arts, Alzahra University, Tehran, Iran bahareh poryazdanpanah M.A. of Research in Arts, Faculty of Arts, Alzahra University, Tehran, Iran Abstract Much has been written about aesthetics in carpet weaving art, particularly tribal and village carpet weaving, discussing various aspects such as symbolism and naturalism. Yet, the relation between art and sociology is propounded in a different manner by the German sociologist, Georg Simmel. With a different view on society and artwork, he believes that the origin of all principles of aesthetics resides in the principle of "symmetry", and that this tendency towards symmetry correlates to the type of society administration. The present paper investigates that whether types of administrations of the tribal society affect harmony and symmetrical designs of their carpet weaving. Descriptive and analytical methods, documentary and library tools, data gathering and theoretical interpretation are used in this research. Kerman Afshari tribe and the patterns of their rugs are taken as sample to be studied in the light of Georg Simmel's theories, particularly the Forms Theory. Overall, Simmel's aesthetic and sociology approaches may be applied to the art and society of Iran. Tribal carpets in their genuine form have symmetry and order, whereas the basic characteristic of the modern era is liberalism and individualism, which lead art to asymmetry and disharmony. The objective example of this characteristic is seen in modern carpets, which totally modifies the traditional carpet aesthetics. Although, there are examples of rural and tribal societies which are integrated and coordinated, it is the reflection of this form of society that has caused order and symmetry to be the basis of tribal carpet aesthetics, where the frame (i.e., the carpet border) is still the required basis and infrastructure.


صناعت دست‌ریسی در نگارگری ایرانی سده نهم تا یازدهم
دکتر سید علی مجابی
 استادیار دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
زهرا فنایی
دانشجوی دکتری تاریخ تحلیلی تطبیقی هنر اسلامی دانشگاه شاهد مربی دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده
در این مقاله، برای شناسایی ویژگی‌های تولید نخ مورد نیاز صنعت نساجی در سده‌های پانزدهم/ نهم تا هفدهم/ یازدهم 22 اثر نگارگری از نگارگران بزرگ آن دوره که در آن‌ها نگاره ریسندگی به کار رفته بود، از منابع مختلف جمع‌آوری پس از بررسی و تطبیق آن‌ها با ویژگی‌ها و خصوصیات فنی موجود از صناعت دست‌ریسی، نسبت به نتیجه‌گیری اقدام گردید. با بررسی این آثار مشخص گردید که ریسندگی از جمله فعالیت‌های متداول سده‌های پانزدهم/ نهم تا هفدهم/ یازدهم بوده است که با استفاده از دوک یا چرخ نخ‌ریسی توسط میان‌سالان، پیران و از کار افتادگان در کنار کارهای روزمره صورت می‌پذیرفته است. نگارگران در آثار خود با دقت و ظرافت قابل ملاحظه‌ای ضمن تصویر کردن اجزای مختلف دوک و چرخ نخ‌ریسی، به منبع تأمین الیاف مورد نیاز برای ریسندگی و تفاوت‌های فنی استفاده از الیاف مختلف برای رشتن آگاهی کامل داشته و آن را در آثار خود به نمایش درآورده‌اند. انواع مختلف دوک و چرخ نخ‌ریسی نیز بسته به موقعیت و فضای اجتماعی موضوع نقاشی، در آثار موجود به کار رفته است.
Hand Spinning in the Iranian Paintings of the 15th to 17th Centuries Dr. Seyed Ali Mojabi Assistant Professor, Faculty of Arts, Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Najafabad Branch Zahra Fanaee Lecturer, Faculty of Arts, Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Najafabad Branch Abstract The manufacturing of costly hand woven rugs and floor coverings during the 15th to 17th centuries represented a splendid golden age for the Iranian textile industry. Without using high-quality yarns, the productions of such woven materials were surely impossible. To analyze and identify the technical specifications of the required yarns in this industry during the aforementioned centuries, the remaining products not only could be analyzed, but they also could be examined in the great works of the paintings of that era. Examining the 15th to 17th centuries main paintings in which spinning were manifested, characteristics and technical specification of spinning handicrafts within this period have been determined. The collected data revealed that spinning, which was done by the middle-aged, elderly, and disabled as one of their daily activities, used to be very common during the 15th to 17th centuries. The painters, carefully portraying the various parts of the spindle and the spinning wheel in their works, were completely aware of the yarn source and their technical differences in spinning different yarns. This could be clearly observed in their works. According to the social situation of the painting context and with emphasis on the specific considerations of the various instruments usage, special use was made of various types of spindles and spinning wheels.

بررسی اثر راهبردهای رقابتی بر گسترش بازار داخلی صنعت فرش دستباف ایران (مطالعه موردی شهر تهران)
عادل صلواتی
 دکترای مدیریت دولتی، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
میثم برزگر
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
نوید آریا ن‍ژاد
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

 چکیده
شناسایی استراتژی‌های مناسب در یک محیط رقابتی، به یک کسب و کار کمک می‌کند تا با یافتن راه درست به موفقیت دست پیدا کند. در این مقاله اثرات استراتژی‌های رقابتی مایکل پورتر شامل تمایز، تمرکز و رهبری هزینه بر گسترش بازار داخلی فرش دستباف سنجیده شده است و روش انجام این پژوهش، توصیفی و از شاخه پیمایشی می‌باشد. برای انجام این پژوهش، پرسش‌نامه‌ای طراحی و پس از اعتبارسنجی، میان دو گروه آماری شامل کارشناسان مرکز ملی فرش ایران و فروشندگان فرش دستباف شهر تهران که بیش از ده سال سابقه دارند، توزیع گردید. نتایج حاکی از آن است که هر سه استراتژی رقابتی می‌تواند موجب گسترش بازار داخلی صنعت فرش دستباف شود، ولی نتایج تأثیر هم‌زمان این سه استراتژی روی گسترش بازار برای دو گروه آماری کاملاً متفاوت است. از دیدگاه کارشناسان، رهبری هزینه بیشترین سهم را در گسترش بازار دارد و دو استراتژی دیگر سهم بسیار کمی را در گسترش بازار داخلی صنعت فرش دستباف خواهند داشت، ولی از دیدگاه فروشندگان، دو استراتژی تمرکز و تمایز به ترتیب بیشترین تأثیر را در گسترش بازار داخلی فرش دستباف دارند و استراتژی رهبری هزینه معنادار نمی‌باشد. علی‌رغم تأیید فرضیه‌های پژوهش، تحلیل‌های آماری در مورد این دو گروه حاکی از شکاف عمیق میان دیدگاه فروشندگان فرش دستباف شهر تهران و کارشناسان مرکز ملی فرش ایران می‌باشد.
 A Study on the Influence of Competitive Strategies on the Expansion of Iran’s Hand-Knotted Carpet in the Domestic Market (Case Study: Tehran) Adel Salavati Department of Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University of Sanandaj Meisam Barzegar M.Sc. in Business Administration Navid Arianejad M.Sc. in Business Administration Abstract In a competitive environment, identification of appropriate strategies improves a business by choosing the right passage. In this article the effects of competitive strategies of Michael Porter including differentiation, concentration and cost leadership on the expansion of domestic market of Iran’s hand-knotted carpet are evaluated. This research is descriptive and the survey methodology is used. A questionnaire is designed and after accreditation distributed among two respondent groups; i.e. technical staffs of Iran National Carpet Centre and carpet retailers in Tehran who have more than 10 years experience. The results show that all three competitive strategies could trigger the expansion of domestic market of Iran’s hand-knotted carpet. On the other hand, the concurrent implementation of these strategies has different influences on market expansion. In technical staffs’ view, cost leadership has the highest role in market expansion, while the other two strategies have a minor role in domestic hand-knotted carpet market. On the contrary, retailers evaluate two other strategies; i.e. differentiation and concentration, would have higher impact in hand-knotted carpet market expansion, respectively; whereas cost leadership would be insignificant. Although the research hypotheses are accepted, the statistical analysis shows a very significant difference between the views of the retailers and technical staffs of Iran National Carpet Centre.CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3289 بار   |   دفعات چاپ: 1264 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 140 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb