نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

چکیده شماره 19


پیشینه فرش‌بافی جوشقان قالی

 پروین احمدی
 دانشجوی ارشد هنر اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
دکتر اصغر ایزدی جیران
استادیار دانشگاه تهران
چکیده
 جوشقان قالی در استان اصفهان و در محدوده شهرستان کاشان واقع شده و با این شهر و همچنین شهر اصفهان مراوده اقتصادی دارد. قالی‌بافی در این منطقه از دوران صفوی رواج داشته و قالی‌ها از همان زمان به کشورهای دیگر صادر می‌شده‌اند. این منطقه با وجود پیشینه پربار هنری آن، کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. این نوشتار به بررسی پیشینه قالی‌بافی منطقه جوشقان و ارائه نظریات مرتبط با آن می‌پردازد. داده‌های مورد نیاز برای نخستین بار با استفاده از روش میدانی و کتابخانه‌ای و به‌شیوه‌ای منسجم گردآوری شده‌اند تا از این طریق با دستیابی به آخرین داده‌های مربوط به هنر فرش‌بافی منطقه، این هنر از نابودی مطلق حفظ گردد. در دوران صفوی طرح‌های متنوعی در جوشقان بافته می‌شده و بعدها در زمان قاجار و پس از آن طرح‌ها محدود گردیده و ویژگی‌هایی را برای خود تثبیت نموده است. با توجه به نقوش رایج قالی‌بافی معاصر، نظریه پوپ در مورد مشتق شدن طرح معاصر جوشقان از قالی‌های گلدانی صفوی مستدل‌تر است، گرچه نمی‌توان با یقین کامل در این مورد اظهار نظر کرد.
واژه‌های کلیدی:
قالی جوشقان، قالی گلدانی، طرح قاب‌قابی، نظریه پوپ.
 History of Carpet Weaving in “Josheghan-e-Ghali”
Parvin Ahmadi M.A student in Islamic Arts, Art University of Isfahan
Asgar Izadi Jeyran(PHD)
 Assistant
 Professor, Tehran university Abstract “Josheghan-e-Ghali” is located in Isfahan Province near Kashan County, and it has some economic communication with this two cities. Carpet weaving has been common in this area since Safavid era and the products have been exported. In spite of a rich artistic history, this region has been rarely studied. This paper is the first survey about history of carpet weaving in “Josheghan” and the theories about it. The information of carpet weaving in this area will be forgotten, so library research and field method have been used for collecting related data. In Safavid era various carpet designs were weaved in this region but in Qajar era and after that, designs had reduced and some special features had been appeared in the products. It seems that the theory of “Pope” regarding the derivation of contemporary “Josheghan” design from Safavid vase carpet is reasonable. By the way no decisive theory can be expressed in this regard.
Keywords:
 Josheghan carpet, Vase carpet, Lattice design, Pope's theory.نگرشی بر مفهوم هویت در طرح و نقش قالی معاصر اران و اردبیل

 مهدی جهانی
 کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر اشرف‌السادات موسوی لر
 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)
جوادحسن پورنامی
 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 عبد الله میرزایی
 دانشجوی دوره دکترای رشته هنر اسلامی دانشگاه هنراسلامی تبریز
چکیده
بررسی و پژوهش درباره قالی معاصر از اهمیت شایانی برخوردار است و دریافت‌های اصیل از مسئله هویت و بیان‌های منطبق با محیط و زمان بدون تردید آسان نخواهد بود. چنانکه پرداختن به مفاهیم کلی همچون هویت، متون پژوهشی را در پاره‌ای موارد به حوزه جملات پیچیده و اغلب فلسفی می‌کشاند. در بررسی تقابل‌ها و تداخل‌های فرهنگی قالی اردبیل ملاحظه می‌شود که یک روند نامتعادل در روابط اجتماعی- هنری با برخی شهرهای صاحب سبک و پویا موجب گردیده تا در نیم قرن گذشته اصالت‌های برجسته آن به آلایش‌ها و خدشه‌هایی دچار گردد و تضادهایی آشکار در آن راه یابد. این مقاله با مطالعه تطبیقی 36 نمونه از آثار شاخص «اران جمهوری آذربایجان» و «اردبیل» به کنکاش در مفهوم هویت در دو نگاه سنتی و معاصر می‌پردازد و رمز بی‌هویتی قالی معاصر را در گذر از هویت بومی مشترک به هویت‌های غیربومی تکثیر شده می‌یابد.
واژه‌های کلیدی:
 اران، اردبیل، هویت، نماد‌پردازی تاریخی، طراحی سنت‌شکن.

 Studying Identity in Motifs and Design of Carpets in Aran and Ardabil Regions
 Mehdi Jahani M.A in Art Research, Islamic Art University of Tabriz
 Asharfolsadat Mousavilar(PHD) Faculty Member for Al-Zahra University
 Javad Pournami Faculty Member for Islamic Art University of Tabriz
 Abdollah Mirzaei Faculty Member for Islamic Art University of Tabriz
 Abstract
 Investigation and research on contemporary carpets is a vital and original perceptions of "identity" problem and relevant expressions with time and environment is certainly not a easy task. As we deal with some general concepts such as identity, the research literature is often directed to complex and philosophical issues. In the study of cultural encounters and interactions in Ardabil carpets it can be seen that an unbalanced process in social-artistic relations with some style-owned and dynamic cities in the last half century has caused that its simplicity and originality be affected and apparent contradictions can be observed. This paper is a comparative study of 36 samples of carpets from "Aran, Azerbaijan" and "Ardabil" to explore the concept of identity in both traditional and contemporary works, and find the reason for lack of identity via leaving common native identity for reproduced exotic identities.
 Keywords: Aran, Ardabil, Identity, Historical symbolism, Deconstructive design.
 نقش چهارباغ در قالی‌های باغی در غرب ایران با تأکید بر نمونه‌هایی از استان کردستان
 دکتر محمد ابراهیم زارعی
 استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکیده
باغ و قالی از قدیمی‌ترین پدیده‌های ایرانی‌ها در سیر تاریخ است. نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که باغ و فرش ارتباطی تنگاتنگ با هم داشته‌اند. در ایران دست‌کم از دوره‌های هخامنشی و ساسانی در پیش از اسلام، و همچنین از دوره‌های ایلخانی، تیموری و به‌ویژه دوره صفوی آثار مهمی از چهارباغ‌های قدیمی به‌جا مانده است. به موازات باغ‌سازی به سبک چهارباغ، حضور قالی‌های طرح گلستان یا چهارباغی نیز در دوره‌هایی از تاریخ ایران پررنگ و چشمگیر است. هر چند که از قالی‌های چهارباغی اواخر دوره صفوی تعداد زیادی باقی نمانده، ولی نمونه‌های انگشت‌شمار موجود، گسترش این سبک قالی را که بازتابی از نقش چهارباغ است، نشان می‌دهد. نمونه‌هایی از قالی‌های با طرح چهارباغی در غرب ایران و به‌ویژه در کردستان وجود دارند که تعدادی از آنها اکنون زینت‌بخش موزه‌ها و کلکسیون‌های خصوصی در بیرون از مرزهای ایران هستند. با بررسی این نوع قالی‌ها و چهارباغ‌های این منطقه در خواهیم یافت که این ارتباط دیرینه است. آثار موجود نشانگر تداوم طرح و نقش فرش چهارباغی و ساخت چهارباغ در منطقه غرب است که پایدارتر از سایر نقاط ایران بوده و تا اواخر دوره قاجار ادامه یافته است. شواهد مربوط به این ایده، قالی‌هایی باقی مانده با نام قالی‌های شمال‌ غرب ایران با طرح چهارباغی یا گلستان بوده که با چهارباغ‌هایی در غرب ایران و به‌ویژه در شهرهای بیجار و سنندج در استان کردستان قابل مقایسه است. نمونه‌های این چهارباغ‌ها تا پنج دهه گذشته به‌صورت کامل وجود داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد که بانیان و سفارش دهندگان چهارباغ و قالی‌های طرح گلستان از یک گروه اجتماعی بوده‌اند، و تصور می‌شود که آنها در زمره حاکمان محلی بوده باشند. در این نوشته به پیشینه چهارباغ، و قالی چهارباغی در استان کردستان، و ارتباط بین قالی چهارباغی و چهارباغ در استان کردستان پرداخته شده است.
واژه‌های کلیدی: قالی باغی، چهارباغ، گلستان، بهار خسرو، کردستان.

Reflections of Chaharbagh Garden in the Persian Carpets of the West of Iran with Emphasis on Examples from Kurdistan Province
 Mohammad Ebrahim Zarei PhD, Department of Archeology, Faculty of Architecture and Art, Bu-Ali Sina University Hamadan, Iran
Abstract
 Garden and Persian carpets of among the oldest phenomena in the course of history. There are some points which indicate that garden and carpet have been closely connected. Chaharbagh structures were important works of ancient pre-Islamic Iran, at Achaemenid and Sassanid periods and Ilkhanid era, especially in the Timurid and Safavid era. Like Chaharbagh style, Chaharbagh or Golestan motifs also are notable and impressive in carpets of some periods of Iranian history. Though there no many Chaharbagh carpets left from the late Safavid era, but the few existing examples shows the spread this carpet style that is a reflection of the Chaharbagh. Examples of the carpets with Chaharbagh design can be found in west of Iran and particularly in Kurdistan, and a number of them now adorn museums and private collections outside the borders of Iran. By examining these carpets and Chaharbagh structures in the area we will understand that this relationship is longstanding. The works reflect the continuity of design and motif of Chaharbagh carpets and Chaharbagh structures which are more stable than other parts of the west of Iran until the end of the Qajar era. Evidences for this idea is the carpets which belongs to the northwestern Iran especially in cities Bijar and Sanandaj in Kurdistan Province. The samples of such Chaharbagh structures were fully operative until five decades ago. Therefore, it is assumed that that the commissioners and patrons of Chaharbagh structures and Golestan carpets have been the same social group, and it is believed that they are among the local rulers. In this paper, the background of Chaharbagh structures, Chaharbagh carpets in Kurdistan province and the relation between Chaharbagh structures and Chaharbagh carpets has been studied.
 Keywords: Carpet, Garden, Chaharbagh, Golestan, Baharkhosro, Kurdistan.

 

رنگرزی نخ پشمی با پسماند گل محمدی حاصل از گلاب‌گیری و مقایسه آن با رنگزای پوست انار

 محمدرضا شاهپروری دانشجوی کارشناسی فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر سید جلال‌الدین بصام
 استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 چکیده
پژوهش حاضر مبنایی کاربردی برای استفاده از پسماند گل محمدی حاصل از گلاب‌گیری به‌عنوان رنگزا در رنگرزی طبیعی ارائه می‌دهد. پسماند گل محمدی ماده‌ای زائد است که هر ساله در پی عملیات گلاب‌گیری تولید می‌شود و هزینه‌ها و مشکلاتی از جمله انتقال و دفع برای گلاب‌گیران ایجاد می‌کند که سبب افزایش هزینه‌های تولیدی گلاب می‌شود. لذا در پی رفع مشکلات مذکور، پیشنهاد کاربرد مجدد این ماده به‌عنوان رنگزای طبیعی در رنگرزی نخ پشمی ارائه می‌گردد. با انجام این طرح علاوه بر کاهش هزینه‌های تولیدی گلاب و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی، رنگزایی نوین با حداقل هزینه اقتصادی فراهم می‌شود. بدین سبب، کاربرد این ماده در رنگرزی مورد ارزیابی قرار گرفت و رنگرزی با این ماده به همراه دندانه‌های زاج سفید، سولفات مس، سولفات آهن، کلرور قلع و نمونه‌ای بدون دندانه به روش دندانه پیش از رنگرزی، با مقادیر متغیر دندانه و رنگزا انجام گرفت. پس از انجام رنگرزی، فام‌های رنگی حاصل شده با تعدادی از مواد رنگزای مرسوم مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که فام رنگی حاصل از رنگرزی پسماند گل محمدی از بیشترین شباهت به رنگزای پوست انار برخوردار است. با استحصال این نتیجه، فام رنگی دو ماده رنگزا به‌صورت میدانی و با بررسی دیدگاه فعالان عرصه تولید قالی و همچنین به‌صورت آزمایشگاهی با اندازه‌گیری ثبات نوری، شست‌و‌شویی و تعیین پارامتر‌های رنگی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل نتایج به‌دست آمده و حصول مشابهت فام رنگی با رنگزای پوست انار، مشخص گردید که پسماند گل محمدی حاصل از گلاب‌گیری علاوه بر کاربرد به‌عنوان رنگزای نوین طبیعی در رنگرزی، در تولید قالی نیز قابل استفاده است.
واژه‌های کلیدی: پسماند گل محمدی، رنگرزی طبیعی، نخ پشمی، پوست انار، رنگزای طبیعی.

Dying of Wool Fiber Using Damask Rose Residue Obtained from Process of Rose Water Extraction and Comparing It with Pomegranate Colorant
 Mohammad Reza Shahparvari BA student in Carpet, Islamic Art University of Tabriz
Seyed Jalal-eddin Bassam(PHD) Assistant Professor, Institute of Technical and Vocational Higher Education‚ Ministry of Jahad Agriculture Abstract
 Every year, during rose water extraction a huge amount of damask rose residue is produced. The transportation and disposal of these waste materials create some problems including an increase in the price of the produced rose water. In this study the use of damask rose residues in dyeing wool is assessed and a method for its use as a colorant in natural dyeing is offered. Dyeing was carried out by using the material along with some mordants such as alum, copper sulphate, iron sulphate, chlorine and tin and also without mordant by adopting pre-mordanting technique. Various amounts of mordants and colorants were used. Comparing the obtained color hue with those from other traditional colorants, it was observed that the color hue obtained from damask rose residues was greatly similar to the color hue gained from pomegranate peel. These two color hues were analyzed and compared using the carpet weavers’ views as well as measuring wash and light fastness properties using experimental methods. The results indicate that damask residues can be used as a new natural colorant particularly in carpet production. This can provide a new colorant with minimum expenses, reduce the price of rose water extraction, and prevent environmental pollution.
 Keywords: Damask rose residue, Natural dyeing, Wool fiber, Pomegranate peel, Natural colorant.تهیه نخ ابریشمی ضد‌میکروب با به‌کارگیری آنزیم پروتئاز و نانو‌نقره

مجید منتظر
دکتر دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 اقدس‌سادات سعادتدار آرانی
 دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد‌کریم رحیمی
 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
 چکیده
 امروزه کاربرد آنزیم‌ها و ضد‌باکتری‌ها روی الیاف پروتئینی جهت محافظت منسوجات در برابر میکروب‌ها و جلوگیری از ایجاد لکه، تغییر رنگ و افزایش زمان نگهداری فرش‌های ابریشمی در موزه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آنزیم پروتئاز و نانو‌نقره روی نخ ابریشمی انجام شده است. نخ ابریشمی دولا با نمرهtex 140 (به‌عنوان خامه فرش) با آنزیم پروتئاز و مقادیر مختلف نانو‌نقره در شرایط متفاوت عمل شده و خواص ضد‌میکروبی آنها در مجاور دو نوع باکتری E.coli و S.aureos بررسی و مقایسه شده است. همچنین برخی خصوصیات نخ ابریشمی عمل شده شامل کاهش وزن، شاخص سفیدی و خصوصیات رنگی در تصاویر میکروسکوپ الکترونی بررسی شده است. به‌کارگیری نانو‌نقره به تنهایی خاصیت ضد‌میکروب عالی با غلظت‌های متفاوت میکروب را نشان داده ولی سبب کاهش سفیدی نخ ابریشمی شده است. در حالی‌که با به‌کارگیری 2% پروتئاز، خاصیت ضد‌باکتری و سفیدی نخ ابریشمی افزایش یافته است. بر این اساس کاربرد هم‌زمان پروتئاز و ppm30 نانو‌نقره روی نخ ابریشمی سبب ایجاد ویژگی ضد باکتری عالی (100%) شده است.
 واژه‌های کلیدی: پروتئاز، ضد‌میکروب، نانو‌نقره، ابریشم.


Preparation of Antimicrobial Silk Yarn Using Protease and Nanosilver
 Majid Montazer(PHD) Associate Professor, Amirkabir University of Technology
 Aghdasosadat Sa'adatdar Arani MA Student, Islamic Azad University, South Tehran Branch
Mohammad Karim Rahimi Assistant Professor, Islamic Azad University, Medical Branch of Tehran
 Abstract
 Today, the use of enzymes and antibacterial protein fibers is greatly favored by researchers to protect textile against microbial attacks, spots, discoloration and to increase shelf life of silk carpets in museums. This study investigates the effect of protease and nanosilver on silk yarn. Silk yarn with 140 Tex as a carpet pile treated with protease and nanosilver in different conditions and their antimicrobial properties against two bacteria, i.e. Escherichia coli and Staphylococcus aureus was studied and compared. Also, some characteristics of products including weight loss, whiteness index and color indices, have been investigated in SEM images. Using nanosilver alone showed excellent antimicrobial properties against microbes with different concentrations while reduced the whiteness of silk yarn. However, using 2% protease led to enhanced antibacterial properties, and whiteness. On these bases, concurrent use of protease and 30 ppm of nanosilver produced silk yarn with excellent antibacterial properties i.e. 100% bacterial reduction.
 Keywords: Protease, Antimicrobial, Nanosilver, Silk.


 
بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر رقابت‌پذیری صنعت فرش کشور

 دکتر سید عباس حیدری
 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
 نیما سعیدی
عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
 چکیده
 هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی نقش هوشمندی رقابتی بر رقابت‌پذیری صنعت فرش کشور است. برای سنجش هوشمندی رقابتی از ابعاد هوشمندی اجتماعی- استراتژیک، هوشمندی تکنولوژیک و هوشمندی بازار و جهت سنجش رقابت‌پذیری نیز از شاخص‌های منابع ورودی، موقعیت در بازار و توان خلاقیت و نوآوری استفاده شد. در ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون، تأثیر مثبت و معنادار هر سه بعد هوشمندی رقابتی یعنی هوشمندی اجتماعی- استراتژیک، هوشمندی تکنولوژیک و هوشمندی بازار بر رقابت‌پذیری صنعت فرش اثبات گردید. در ادامه از طریق آزمون میانگین، موقعیت هر یک از ابعاد هوشمندی رقابتی صنعت فرش به‌دست آمد که تنها هوشمندی اجتماعی- استراتژیک در سطح مطلوب و مناسبی قرار نداشت. در انتها نیز با به‌کارگیری تکنیک تاپسیس فازی، اجزای هوشمندی رقابتی رتبه‌بندی شدند که «اطمینان از تداوم رابطه با مشتری»، «بازخورد از مشتریان» و «انجام برنامه‌ریزی استراتژیک» به‌عنوان مهم‌ترین اجزای هوشمندی رقابتی انتخاب شدند.
 واژه‌های کلیدی: هوشمندی رقابتی، رقابت‌پذیری، صنعت فرش دست‌بافت، تصمیم‌گیری چند‌معیاره، تاپسیس فازی.

 Studying the Impact of Competitive Intelligence on Iran’s Carpet Industry Competitiveness
 Seyed Abbas Heydari(PHD) Assistant Professor and Faculty Member for Management Faculty of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
 Nima Saeedi Member of Young Researchers and Elite Club of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
 Abstract
The purpose of this paper is to survey the impact of competitive intelligence on Iran’s carpet industry competitiveness. To measure competitive intelligence, we applied three dimensions including: social-strategic intelligence, technologic intelligence and market intelligence; and for measuring competitiveness, internal resources, situation in markets and creativity and innovation indices were utilized. First of by applying Pearson correlation and regression tests, positive and meaningful influence of competitive intelligence and its dimensions on competitiveness were demonstrated. Subsequently, the results of using Average test showed that all variables apart from social-strategic intelligence were at favorable levels. Finally by utilizing fuzzy TOPSIS technique, competitive intelligence indices were ranked and “ensuring of continues relationship with customers”, “feedback to customers” and “strategic planning” were selected as the most important ones. Keywords: Competitive intelligence, Competitiveness, Hand-made carpet industry, Multi criteria decision making, Fuzzy TOPSIS technique. Assistant Professor and Faculty Member for Management Faculty of Islamic Azad University, Central Tehran Branch Nima Saeedi Member of Young Researchers and Elite Club of Islamic Azad University, Central Tehran Branch Abstract The purpose of this paper is to survey the impact of competitive intelligence on Iran’s carpet industry competitiveness. To measure competitive intelligence, we applied three dimensions including: social-strategic intelligence, technologic intelligence and market intelligence; and for measuring competitiveness, internal resources, situation in markets and creativity and innovation indices were utilized. First of by applying Pearson correlation and regression tests, positive and meaningful influence of competitive intelligence and its dimensions on competitiveness were demonstrated. Subsequently, the results of using Average test showed that all variables apart from social-strategic intelligence were at favorable levels. Finally by utilizing fuzzy TOPSIS technique, competitive intelligence indices were ranked and “ensuring of continues relationship with customers”, “feedback to customers” and “strategic planning” were selected as the most important ones. Keywords: Competitive intelligence, Competitiveness, Hand-made carpet industry, Multi criteria decision making, Fuzzy TOPSIS technique. Assistant Professor and Faculty Member for Management Faculty of Islamic Azad University, Central Tehran Branch Nima Saeedi Member of Young Researchers and Elite Club of Islamic Azad University, Central Tehran Branch Abstract The purpose of this paper is to survey the impact of competitive intelligence on Iran’s carpet industry competitiveness. To measure competitive intelligence, we applied three dimensions including: social-strategic intelligence, technologic intelligence and market intelligence; and for measuring competitiveness, internal resources, situation in markets and creativity and innovation indices were utilized. First of by applying Pearson correlation and regression tests, positive and meaningful influence of competitive intelligence and its dimensions on competitiveness were demonstrated. Subsequently, the results of using Average test showed that all variables apart from social-strategic intelligence were at favorable levels. Finally by utilizing fuzzy TOPSIS technique, competitive intelligence indices were ranked and “ensuring of continues relationship with customers”, “feedback to customers” and “strategic planning” were selected as the most important ones.
 Keywords: Competitive intelligence, Competitiveness, Hand-made carpet industry, Multi criteria decision making, Fuzzy TOPSIS technique.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 3625 بار   |   دفعات چاپ: 703 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 92 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb