نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 8, Issue 21 (9-2012)                   goljaam 2012, 8(21): 1-8 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Abstract:   (546 Views)
This article has no abstract.
Full-Text [PDF 290 kb]   (94 Downloads)    
Type of Study: Scientific Report |
Received: 2018/02/26 | Accepted: 2018/02/26 | Published: 2018/02/26